Reklama

ELEMENTAL (EMT): Powołanie Zarządu ELEMENTAL HOLDING S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 58/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd Spółki, na kolejną, wspólną, trzyletnią kadencję, w dotychczasowym składzie tj.:

Reklama

1.Paweł Jarski – Prezes Zarządu,

2.Michał Zygmunt -Wiceprezes Zarządu,

3.Anna Kostro – Członek Zarządu ds. Recyklingu Elektroodpadów,

4.Krzysztof Spyra – Członek Zarządu ds. Finansowych.

Poniżej Emitent przedstawia życiorysy Członków Zarządu Spółki, zawierające informacje na temat posiadanego przez nich wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Paweł Jarski – Prezes Zarządu

Paweł Jarski jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego, ukończył kierunek Zarządzanie i Marketing w zakresie Informatyka w Zarządzaniu oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Jest również stypendystą Helsinki School of Economics (Finlandia) i Jonkoping Business School (Szwecja) na kierunkach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

W latach 2001-2003 Paweł Jarski prowadził własną działalność gospodarcza polegającą na obsłudze informatycznej przedsiębiorstw, pracując jednocześnie jako project manager w kilku przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym.

W latach 2004-2010, jako współwłaściciel i prezes zarządu, kierował spółką SYNERGIS sp. z o.o, która w trzecim roku działalności na rynku krajowym, osiągnęła wiodącą pozycję na rynku zbierania i przetwórstwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz istotną pozycję na rynku obrotu i recyklingu metali nieżelaznych. Ponadto, w latach 2008-2010, jako Prezes Zarządu, kierował spółkami SYNERGIS Electrorecycling S.A. oraz Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., do chwili sprzedaży tych spółek inwestorowi branżowemu. W roku 2010 pracował jako Dyrektor Zarządzający w spółce Tesla Recycling S.A., której głównym przedmiotem działalności jest recykling układów drukowanych i obrót metalami nietypowymi. Pracę w firmie Tesla Recycling S.A. wykonywał do marca roku 2011, kiedy to objął stanowisko prezesa zarządu w spółce Elemental Holding S.A.

W roku 2011, kierując zarządem spółki Elemental Holding S.A. dokonał przejęcia firmy SYNTOM S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, tworząc tym samym jeden z największych podmiotów zajmujących się handlem i recyklingiem metali nieżelaznych na terytorium Polski. W 2012 r. wprowadził spółkę Elemental Holding S.A. na rynek New Connect - w roku 2013 notowania spółki zostały przeniesione na rynek główny GPW. W latach 2014 - 2016, kierując Zarządem spółki Elemental Holding S.A., dokonał licznych akwizycji spółek wchodzących w skład Grupy Elemental Holding.

Paweł Jarski jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej w spółce UAB EMP Recycling (spółka z Grupy Elemental Holding) oraz Prezesem Zarządu Elemental Asia S.A..

17 grudnia 2016 r. został wybrany na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Triathlonu.

7 lutego 2017 r. został członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego z listy polskich związków sportowych dyscyplin olimpijskich. W Elemental Holding S.A. odpowiada za kierunki rozwoju i strategie grupy Elemental Holding oraz nadzoruje bezpośrednio działalność operacyjną zarządów spółek zależnych.

Michał Zygmunt – Wiceprezes Zarządu

Michał Zygmunt jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Executive International MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i St. Gallen Businees School (Szwajcaria). Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w Can-Pack S.A., gdzie pełnił funkcje Dyrektora Działu Prawnego i prokurenta. Następnie w latach 2005 – 2014 lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu POL-AM-PACK S.A. i kierował rozwojem pionu produkcji opakowań szklanych w ramach Grupy CAN-PACK w Polsce i w Indiach. Kierował szeregiem projektów inwestycyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym: budową nowoczesnej huty opakowań szklanych w Orzeszu, projektem typu green field – budową nowoczesnej huty opakowań szklanych w Aurangabad w Indiach oraz budową fabryki puszek napojowych na Bliskim Wschodzie.

Michał Zygmunt to manager posiadający doświadczenie w zarządzaniu dużymi spółkami, z których każda charakteryzowała się wolumenem sprzedaży co najmniej kilkadziesiąt milionów euro i kilkusetosobową załogą. Ponadto w swojej karierze zawodowej prowadził projekty inwestycyjne w branży produkcyjnej o dużej wartości (trzy projekty budowy lub rozbudowy fabryk, każdy o budżecie kilkuset milionów złotych) i licznym zespole projektowym. Pana Michał Zygmunt posiada wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw, regulacji podatkowych, cywilnoprawnych, prawa pracy, ochrony środowiska oraz regulacji prawnych istotnych dla działalności spółek w Polsce. Od 2015 roku prowadził własną działalność doradczą, realizując podobne procesy inwestycyjne, strukturalizacyjne w ramach współpracy interimowej.

Od 8 maja 2017 roku Pan Michał Zygmunt pełnił funkcję Członka Zarządu ds. inwestycji i nadzoru nad spółkami zagranicznymi, a następnie Wiceprezesa Zarządu w spółce Elemental Holding S.A.

Anna Kostro – Członek Zarządu ds. Recyklingu Elektroodpadów

Anna Kostro posiada tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, uzyskany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2011 roku ukończyła również studium podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie Finansami, a w roku 2017 - studia podyplomowe praktycznej psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Anna Kostro posiada bogate doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w firmach zajmujących się ochroną środowiska. W 2002 roku była dyrektorem handlowym, a także członkiem zarządu spółki Operat Recykling sp. z o.o.. W latach 2005-2006 była inspektorem oraz pełniła obowiązki kierownika obsługi klienta w MZO Pruszków sp. z o.o. W latach 2006-2007 była dyrektorem handlowym w spółce Synergis sp. z o.o., gdzie odpowiadała m.in. za stworzenie struktur działu handlowego oraz pozyskiwanie nowych klientów i kontrahentów. Następnie, w latach 2008- 2009, pełniła funkcję dyrektora handlowego w spółce Synergis Electrorecycling S.A., gdzie była odpowiedzialna m.in. za reorganizację struktury działu handlowego oraz pozyskanie nowych kontrahentów dla spółki. Od 2010 roku pracuje dla Grupy Elemental Holding, zarządzając spółkami wchodzącymi w jej skład. W latach 2010 – 2016, po wejściu założonej i kierowanej przez nią spółki Terra Recycling S.A. do Grupy Elemental Holding, nadal pełniła w niej funkcję prezesa zarządu. Od 2013 do 2016 roku była również prezesem zarządu komplementariusza spółki Tesla Recycling sp. z o.o. S.K.A.. W grudniu 2016 roku złożyła rezygnację z obu tych funkcji w związku z powołaniem na stanowisko członka zarządu Elemental Holding S.A..

Anna Kostro pełni funkcje w organach następujących podmiotów:

• Elemental Asset Management sp. z o.o.

• Elemental Group Consulting sp. z. o.o.

• Tesla Holdco sp. z o.o.

• Terra Holdco sp. z o.o.

• Fundacja Piąty Element

W Elemental Holding S.A odpowiada za nadzór nad spółkami zależnymi Grupy Elemental Holding prowadzącymi działalność w zakresie recyclingu elektroodpadów.

Krzysztof Spyra – Członek Zarządu ds. Finansowych

Krzysztof Spyra jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wyróżniony dyplomem "Top 10", a także absolwentem Staffordshire University, U.K.

Po studiach spędził 7 lat pracując w bankach inwestycyjnych w Nowym Jorku i Londynie (JP Morgan i Merrill Lynch). Po powrocie do Polski zaangażował się w tworzenie prywatnych przedsięwzięć biznesowych w sektorze finansowym w Polsce oraz na Białorusi. Na przestrzeni swoich doświadczeń zawodowych tworzył od podstaw firmy w segmencie finansów detalicznych, pośrednictwa finansowego, ubezpieczeń oraz bankowości, a także usług dla detalicznych i korporacyjnych klientów. Był założycielem i członkiem zarządu Open Finance S.A. oraz Noble Bank S.A., a także założycielem i członkiem rady nadzorczej Noble Funds TFI i Open Life S.A.. Pełnił funkcję prezesa zarządu w spółkach: Home Broker S.A., Open Finance S.A., Getin International S.A., a także przewodniczącego rady nadzorczej Open Brokers S.A., Open Finance TFI, Sombel Bank S.A.. Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu Polskiego Związku Triathlonu, prezesa zarządu i-Sport sp. z o.o. oraz członka rady nadzorczej Elemental Asia S.A.

Od 26 kwietnia 2018 roku Pan Krzysztof Spyra pełni funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w Spółce Elemental Holding S.A.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Członkowie Zarządu Spółki nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Grupy Kapitałowej Elemental Holding oraz, z zastrzeżeniami dotyczącymi Pana Pawła Jarskiego i Pana Krzysztofa Spyry, nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Grupy Kapitałowej Elemental Holding jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółek kapitałowych, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ponadto, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nie są oni wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w zakresie zasiadania przez Członków Zarządu Spółki w organach spółek kapitałowych będących podmiotami konkurencyjnymi wobec Emitenta, Pan Paweł Jarski pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Elemental Asia S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, a Pan Krzysztof Spyra pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Elemental Asia S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Spółka Elemental Asia S.A. prowadzi działalność komplementarną w stosunku do działalności Emitenta.

Podstawa prawna:

1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 ze zm.);

2) §5 pkt.5 i §10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-14Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
2020-08-14Anna Kostro Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »