Reklama

ODLEWNIE (ODL): Powołanie Zarządu Spółki kolejnej kadencji - raport 6

Raport bieżący nr 6/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 31 marca 2016 roku podjęła uchwały w przedmiocie powołania trzyosobowego Zarządu Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się następnego dnia po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok.

Reklama

W skład Zarządu zostali powołani:

1. Pan Zbigniew Ronduda, któremu Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Prezesa Zarządu,

2. Pan Leszek Walczyk, któremu Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu,

3. Pan Ryszard Pisarski, któremu Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Zbigniew Ronduda – Prezes Zarządu - urodzony w 1957 roku

Pan Zbigniew Ronduda pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach i jest zatrudniony w Spółce na stanowisku Dyrektora Naczelnego Spółki.

Pan Zbigniew Ronduda posiada 22,5 % udziałów w OP Invest Sp. z o.o., strategicznym, długoterminowym, znaczącym Akcjonariuszu Spółki. Nie posiada powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pan Zbigniew Ronduda jest absolwentem Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia magisterskie ukończył w 1982 roku przedstawiając pracę z zakresu doboru optymalnego składu chemicznego żeliwa i warunków modyfikacji na odlewy głowicy silnika wysokoprężnego.

W roku 1982 pan Zbigniew Ronduda rozpoczął pracę jako technolog w Dziale Głównego Metalurga w Odlewni Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Od maja 1987 pełnił funkcję kierownika jednego z wydziałów produkcyjnych Odlewni Żeliwa. W marcu 1990 roku pan Zbigniew Ronduda objął stanowisko Dyrektora Zakładu Metalurgicznego ówczesnej Fabryki Samochodów Ciężarowych, a od lipca 1991 roku był Prezesem Zakładu Odlewniczego ODLEW-STAR Spółka z o. o. w Starachowicach. W tym okresie pan Zbigniew Ronduda uczestniczył między innymi w opracowaniu założeń technologicznych budowy nowoczesnej odlewni pod produkcję odlewów bloków silników samochodów ciężarowych - z uwagi na załamanie rynku w latach 1989-1990 odlewnia pozostała w projekcie. Jako kierownik projektu uruchomił w odlewni w Starachowicach produkcję żeliwa sferoidalnego na skalę przemysłową (obecnie Spółka ODLEWNIE POLSKIE S.A. jest największym producentem tego tworzywa w Polsce).

Jako Prezes ODLEW-STAR Sp. z o.o. pan Zbigniew Ronduda wraz z grupą inżynierów odlewników przygotował i przeprowadził program zmian restrukturyzacyjnych, doprowadzając spółkę do prywatyzacji (zakup Odlewni w Starachowicach przez Spółkę Akcyjną EXBUD). Od 11 maja 1993 roku pan Zbigniew Ronduda pełnił funkcję Prezesa Zarządu EXBUD-ODLEWNIA ŻELIWA Sp. z o.o. w Starachowicach, a od maja 1996 roku – Wiceprezesa Zarządu ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Kielcach – grupy kapitałowej skupiającej kilka dużych odlewni żeliwa i staliwa w kraju. Pan Zbigniew Ronduda jest współtwórcą pierwszego w powojennej gospodarce rynkowej holdingu odlewniczego. W 1996 roku wprowadził w EXBUD-ODLEWNIA ŻELIWA system zapewnienia jakości według norm ISO 9002 – Odlewnia jako jedna z pierwszych odlewni w kraju uzyskała certyfikat ISO.

Od maja 1999 roku do chwili obecnej pan Zbigniew Ronduda pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. W 2002 roku zainicjował utworzenie spółki OP Invest, która wykupiła pakiet kontrolny ODLEWNI POLSKICH S.A. od firmy Exbud-Skanska. Pan Zbigniew Ronduda jest współtwórcą radykalnego Programu Kompleksowej Modernizacji Odlewni w Starachowicach w latach 2005-2013, który w całości został z powodzeniem wprowadzony w życie. W czasie pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku 2011 i 2015 Spółce został nadany tytuł Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

Pan Zbigniew Ronduda jest Członkiem Prezydium Odlewniczej Izby Gospodarczej w Krakowie, Członkiem Zarządu Głównego STOP, Członkiem Platformy Odlewniczej, Prezesem Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Odlewnia "ELZAMECH” z siedzibą w Elblągu, która ze względu na produkowany asortyment odlewów nie konkuruje na rynku z ODLEWNIAMI POLSKIMI S.A. Uczestniczył w pracach Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

Pan Zbigniew Ronduda nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Leszek Walczyk – Wiceprezes Zarządu – urodzony w 1959 roku

Pan Leszek Walczyk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach i jest zatrudniony w Spółce na stanowisku Dyrektora Finansowego.

Pan Leszek Walczyk posiada 20% udziałów w OP Invest Sp. z o.o., strategicznym, długoterminowym, znaczącym Akcjonariuszu Spółki. Nie posiada powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pan Leszek Walczyk jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W roku 2002 zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

W latach 1982-1985 pracował jako inspektor w Wydziale Przemysłu Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w latach 1985-1987 pracował kolejno jako specjalista, Kierownik Zespołu Ekonomicznego, Główny Specjalista ds. Ekonomicznych, Zastępca Dyrektora Biura Ekonomicznego w Przedsiębiorstwie Eksportu Usług Technicznych EXBUD w Kielcach. W latach 1991-2001 był Dyrektorem Finansowym, Głównym Księgowym, Członkiem Zarządu, Wiceprezesem Zarządu EXBUD S.A., a następnie Prezesem Zarządu EXBUD SKANSKA S.A. w Kielcach. Od 2002 do maja 2015 roku pan Leszek Walczyk był Prezesem Zarządu OP Invest Sp. z o.o.

Od 2002 roku do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Finansowym Spółki.

Pan Leszek Walczyk pełnił funkcje w organach nadzorczych następujących podmiotów: w latach 1991-2001 Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Nadzorczej Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Gdańsku, w latach 1999-2001 Przewodniczący Rady Nadzorczej Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych S.A. w Kielcach, w latach 1999-2000 Członek Rady Nadzorczej Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Rzeszowie, w latach 1998-2001 Przewodniczący Rady Nadzorczej Hydrotrest S.A. w Krakowie, w latach 1998-2000 Członek Rady Nadzorczej Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Rzeszowie, w roku 2000 Przewodniczący Rady Nadzorczej Energomontaż Zachód, w latach 2004-2010 Członek Rady Nadzorczej Kieleckiej Grupy Inwestycyjnej Sp. z o.o. w Kielcach, od 2012 roku Członek Rady Nadzorczej Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych UNI – BUD z siedzibą w Warszawie, od lutego 2015 roku Członek Rady Nadzorczej Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach.

Od marca 2012 roku Pan Leszek Walczyk pełni funkcję Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Klastra Przedsiębiorców Branży Metalowej i Odlewniczej "METAL – CAST z siedzibą w Starachowicach, a od czerwca 2015 roku jest Członkiem Zarządu Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z siedzibą w Kielcach. W lutym 2015 roku został powołany do Świętokrzyskiej Rady Innowacji przy Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego.

Pan Leszek Walczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ryszard Pisarski – Wiceprezes Zarządu – urodzony w 1955 roku

Pan Ryszard Pisarski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach i jest zatrudniony w Spółce na stanowisku Dyrektora Produkcji.

Pan Ryszard Pisarski posiada 12,5% udziałów w OP Invest Sp. z o.o., strategicznym, długoterminowym, znaczącym Akcjonariuszu Spółki. Nie posiada powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pan Ryszard Pisarski ukończył studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada obszerną wiedzę z zakresu technologii i mechanizacji i automatyzacji odlewnictwa oraz odbył liczne szkolenia ułatwiające zarządzanie operacyjne w ramach obowiązków Dyrektora Produkcji. Również specjalizacja z zakresu mechanizacji i automatyzacji odlewnictwa pomaga w wyborze właściwych kierunków i wyposażenia technicznego przy dużym programie inwestycyjnym w Spółce. Posiada następujące doświadczenie w zarządzaniu: zastosowanie outsourcingu w różnych obszarach działalności Spółki, stosowanie różnych form wynagradzania, skutkującego zmniejszeniem podstawowych kosztów działalności odlewni oraz zorganizowanie dobrze działającej kooperacji z podwykonawcami, co sprzyja uzyskiwaniu dobrych parametrów z działalności produkcyjnej. Podjął decyzję o zainstalowaniu urządzeń do swobodnego korzystania w wolnego rynku energii, co pozwala na uzyskanie dużych oszczędności pomimo wzrostu cen energii. W roku 2012 wprowadził pierwszy w odlewniach w Polsce system PADICON ograniczający zakup kosztownej mocy umownej jako jednego z elementów zakupu energii elektrycznej. Uczestniczy w spotkaniach z dostawcami materiałów, audytach u dostawców, prowadzi od lat politykę dywersyfikacji źródeł zakupów dla danego rodzaju materiału, co pozwala na uzyskanie zadowalającego poziomu cen na surowce do produkcji. W ostatnich kilku latach inicjuje i nadzoruje wdrażanie najnowszych technik automatyzacji i robotyzacji najbardziej pracochłonnej operacji w odlewnictwie, tj. szlifowania odlewów i obcinania układów zalewania i zalewek, opartej na rozwiązaniach włoskich firm MAUS i Evolut.

Pan Ryszard Pisarski od 14 czerwca 1993 roku był Wiceprezesem Zarządu i Zastępcą Dyrektora ds. Techniczno-Produkcyjnych w Spółce, a od 1 lipca 1994 roku był Zastępcą Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki ds. Organizacji Produkcji. Od 1 stycznia 1997 roku był Dyrektorem Oddziału ODLEWNIE POLSKIE S.A., a od 1 czerwca 1998 roku był Dyrektorem Operacyjnym Spółki – Dyrektorem Oddziału ODLEWNIE POLSKIE S.A. Od 1 czerwca 1999 roku pan Ryszard Pisarski pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Kielcach, Biuro w Starachowicach i Wiceprezesa Zarządu Spółki. Od 1 stycznia 2001 roku pan Ryszard Pisarski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w ODLEWNIACH POLSKICH S.A., od 1 lipca 2001 roku był Dyrektorem Produkcji, Wiceprezesem Zarządu i Pełnomocnikiem Dyrektora ds. S.Z.J. Dnia 1 czerwca 2003 roku pan Ryszard Pisarski został Dyrektorem Produkcji i Wiceprezesem Zarządu Spółki.

Pan Ryszard Pisarski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-31Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2016-03-31Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2016-03-31Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »