GANT (GNT): Projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 kwietnia 2010 r. zgłoszony przez akcjonariusza - raport 23

RAPORT UNI - PL nr 23/2010
Podstawa prawna:

§ 38 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Na podstawie § 38 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, treść projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad i zgłoszonej przez akcjonariusza na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych:

Reklama

UCHWAŁA NR 29

(obecnie ze względu na wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad UCHWAŁA NR 30)

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

pkt. a)

Dotychczasowy §7 Statutu w brzmieniu:

"§7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.129.900 zł (słownie: szesnaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 13.216.664 (słownie: trzynaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 713.236 (słownie: siedemset trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii M o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda,

- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii P o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, I, M i P są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki."

otrzymuje brzmienie:

"§7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 19.341.480 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 15.529.900 (słownie: piętnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 3.223.580 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B i N są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki."

pkt. b)

Dotychczasowy §13 Statutu w brzmieniu:

"§ 13

1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. W spółce spośród Członków Zarządu można powołać Prezesa Zarządu oraz od 1 do 2 Wiceprezesów Zarządu.

2. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków Zarządu."

otrzymuje brzmienie:

"§13

1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. W spółce spośród Członków Zarządu można powołać Prezesa Zarządu oraz od 1 do 2 Wiceprezesów Zarządu.

2. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków Zarządu.

3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są większością 3/5 głosów.

4. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i wynosi 5 lat."

pkt. c)

Dotychczasowy §14 statutu w brzmieniu:

"§ 14

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem, zarządza jej majątkiem i sprawami również w zakresie przekraczającym zwykły zarząd, kieruje działalnością gospodarczą Spółki.

2. Zarząd upoważniony jest do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz składania podpisów.

3. Prezes Zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

4. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie inne sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

5. Zarząd ma prawo samodzielnie podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości nie przekraczającej 10 milionów Euro."

otrzymuje brzmienie:

"§ 14

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem, zarządza jej majątkiem i sprawami również w zakresie przekraczającym zwykły zarząd, kieruje działalnością gospodarczą Spółki.

2. Zarząd upoważniony jest do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz składania podpisów.

3. W zakresie prowadzenia spraw spółki obowiązują następujące zasady samodzielnego działania członków Zarządu:

a. Prezes Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie podejmowania decyzji dotyczących praw i obowiązków majątkowych Spółki nieprzekraczających wartości 10.000.000 (dziesięć milionów) zł.

b. Wiceprezes Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie podejmowania decyzji dotyczących praw i obowiązków majątkowych Spółki nieprzekraczających wartości 5.000.000 (pięć milionów) zł.

c. każdy z członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie podejmowania decyzji dotyczących praw i obowiązków majątkowych Spółki nieprzekraczających wartości 1.000.000 (jeden milion) zł.

4. Prezes Zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie inne sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

6. Zarząd ma prawo samodzielnie podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości nie przekraczającej 10 milionów Euro."

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki."
Dariusz Małaszkiewicz - Prezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »