Reklama

MENNICA (MNC): Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 maja 2011 roku

Raport bieżący nr 23/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 18 maja 2011 roku wpłynęło do Spółki od Pana Zbigniewa Jakubasa, akcjonariusza Spółki następujące pismo:

W nawiązaniu do wniosku z dnia 22 kwietnia 2011 roku, w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, poniżej podaję treść uchwały do punktu porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.":

"Uchwała nr [-]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mennica Polska S.A.

z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7a Statutu Spółki, mając na uwadze wniosek Akcjonariusza Spółki z dnia 22 kwietnia 2011 roku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia sprawy dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, niniejszym postanawia:

1) wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż odpowiednio:

(i) 1.182.754 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery) Akcji Własnych, w przypadku gdy kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 5.913.770 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) Akcji Własnych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda,

(ii) 11.827.540 (słownie: jedenaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści) Akcji Własnych, w przypadku gdy w wyniku podziału Akcji Własnych, uchwalonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) Akcji Własnych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,

z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić na następujących zasadach:

a) Akcje Własne zostaną nabyte przez Spółkę za cenę ("Cena Nabycia") wynoszącą odpowiednio:

i. 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) za jedną Akcję Własną, w przypadku gdy kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 5.913.770 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) Akcji Własnych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda,

ii. 12,50 zł (słownie: dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Własną w przypadku gdy w wyniku podziału Akcji Własnych, uchwalonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) Akcji Własnych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,

z zastrzeżeniem, iż jeśli Cena Nabycia będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem przez Spółkę umowy sprzedaży Akcji Własnych ("Umowa Sprzedaży"), niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym ("Rynek Regulowany") - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Cena Odniesienia"), Cena Nabycia będzie równa Cenie Odniesienia;

b) łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na zapłatę ceny za nabyte Akcje Własne nie może przekroczyć kwoty 147.844.250 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych);

c) nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi poza Rynkiem Regulowanym, na podstawie Umów Sprzedaży zawartych przez Spółkę z akcjonariuszami Spółki, którzy doręczą Spółce oferty sprzedaży akcji Spółki ("Oferty Sprzedaży") po Cenie Nabycia tj. 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) za jedną akcję Spółki, określające oferowaną do zbycia liczbę akcji Spółki w celu umorzenia na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, z zastrzeżeniem, iż jeśli Cena Nabycia będzie wyższa niż Cena Odniesienia Warunkiem przystąpienia do zawarcia ze Spółką Umowy Sprzedaży, będzie wyrażenie przez danego oferenta zgody na zmianę wynikającej ze złożonej Oferty Sprzedaży Ceny Nabycia na Cenę Odniesienia. Oferty Sprzedaży będą przyjmowane przez Spółkę w dwóch okresach: (i) od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 7 czerwca 2011 r. (do godziny 17.00) ("Pierwszy Okres Składania Ofert") oraz (ii) od dnia 1 września 2011 r. do dnia 7 września 2011 r. (do godziny 17.00) ("Drugi Okres Składania Ofert");

d) Spółka zawrze Umowy Sprzedaży w następujących terminach: (i) z akcjonariuszami, którzy złożą Oferty Sprzedaży w Pierwszym Okresie Składania Ofert - w dniu 7 czerwca 2011 r., po zamknięciu notowań na Rynku Regulowanym tj. od godziny 17.30 do godziny 19:00 lub w dniu 8 czerwca 2011 r. przed otwarciem notowań na Rynku Regulowanym, tj. od godziny 8:00 do godziny 09:00 ("Pierwszy Termin Nabycia"), oraz (ii) z akcjonariuszami, którzy złożą Oferty Sprzedaży w Drugim Okresie Składania Ofert - w dniu 7 września 2011 r., po zamknięciu notowań na Rynku Regulowanym tj. od godziny 17.30 do godziny 19:00 lub w dniu 8 września 2011 r. przed otwarciem notowań na Rynku Regulowanym, tj. od godziny 8:00 do godziny 09:00 ("Drugi Termin Nabycia");

e) Zarząd Spółki ogłosi ustaloną liczbę Akcji Własnych, które Spółka zamierza nabyć w, odpowiednio, Pierwszym Terminie Nabycia oraz w Drugim Terminie Nabycia, przed, odpowiednio, dniem 1 czerwca 2011 r. oraz dniem 1 września 2011 r., z zastrzeżeniem, iż w Pierwszym Terminie Nabycia Spółka jest upoważniona do nabycia Akcji Własnych w liczbie nie przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki łącznie z akcjami własnymi Spółki nabytymi w okresie 60 dni przed Pierwszym Terminem Nabycia, w przypadku nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku, w wyniku ziszczenia się warunku przyjęcia oferty od akcjonariusza Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.;

f) w wypadku gdy w, odpowiednio, Pierwszym Okresie Składania Ofert lub Drugim Okresie Składania Ofert, akcjonariusze Spółki doręczą Spółce Oferty Sprzedaży obejmujące łącznie więcej akcji Spółki niż liczba Akcji Własnych, którą Spółka zamierza nabyć zgodnie z ogłoszeniem Zarządu, o którym mowa w lit. e powyżej, liczba Akcji Własnych nabywanych przez Spółkę od akcjonariuszy, który złożyli Oferty Sprzedaży w, odpowiednio, Pierwszym Okresie Składania Ofert lub Drugim Okresie Składania Ofert, ulegnie proporcjonalnej redukcji.

2) upoważnić Zarząd Spółki do:

a) określenia treści Umów Sprzedaży oraz ogłoszenia wzorów Umów Sprzedaży przed dniem 1 czerwca 2011 r.;

b) ogłoszenia liczby Akcji Własnych, które Spółka zamierza nabyć w, odpowiednio, dniu 8 czerwca 2011 r. oraz dniu 8 września 2011 r. przed, odpowiednio, dniem 1 czerwca 2011 r. oraz dniem 1 września 2011 r.;

c) dookreślenia zasady nabywania przez Spółkę Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale;

3) wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;

4) informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji.

§ 2.

1. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 7a i § 27 pkt 5) Statutu Spółki.

2. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Drugiego Terminu Nabycia, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Tadeusz Steckiewicz - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Danuta Ciosek - Główny Księgowy, Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | uchwały | 19+ | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »