Reklama

MENNICA (MNC): Projekt zmian w Statucie Emitenta - raport 20

Raport bieżący nr 20/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna ("Spółka”) przekazuje informacje o proponowanych zmianach Statutu Spółki, które zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 26 kwietnia 2017 roku. Zakres proponowanych zmian w Statucie Mennicy Polskiej S.A. jest następujący:

Reklama

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że

§ 5 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 51.337.426 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

2. W § 21 ust. 2 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

"2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,

3) złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,

4) z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

5) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu,

6) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,

7) podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania odpowiedniej zmiany w składzie Zarządu, w razie niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu,

8) uchwalanie regulaminu Zarządu,

9) ustalenie zasad i wysokości wynagradzania Zarządu,

10) zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu, w tym z Prezesem,

11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki za granicą,

12) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej jednorazowo 1/20 kapitału zakładowego Spółki,

13) zatwierdzanie budżetu rocznego przedłożonego przez Zarząd oraz zmian w budżecie rocznym,

14) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki,

15) udzielanie zgody Zarządowi na dokonywanie inwestycji kapitałowych, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki,

16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000 PLN lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 4.000.000 PLN,

17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę100.000 PLN,

18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN,

19) udzielanie zgody Zarządowi na zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa z rejestracji znaku towarowego,

20) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100.000 PLN,

21) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi i nie spłaconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,

22) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie spłaconymi pożyczkami przekracza w ciągu roku obrotowego 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki,

23) wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie wygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,

24) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

25) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu,

26) pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,

27) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 25% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.”

dodaje się pkt. 28) Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"28) wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym.”

3. W § 27 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

"Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2) podział zysków lub pokrycie strat,

3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły,

4) zmiana statutu Spółki,

5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25 % kapitału zakładowego Spółki,

8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

9) rozstrzyganie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,

10) wybór biegłego w przypadkach określonych w Ksh,

11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,

13) z zastrzeżeniem treści § 22 ust. 3 ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,

14) uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń,

15) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

16) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,

17) wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu.”

zmienia się pkt. 8) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-30Małgorzata Lis-WąsowskaProkurent
2017-03-30Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »