Reklama

TUEUROPA (ERP): Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2010 r. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA zwołanego na dzień 30 marca 2010 r. na godz. 11.00

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1.Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 i § 5 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia "

Reklama

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem dokonanym na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w dniu 30 marca 2010 r.

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 r.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009.

8.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2009.

9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

11.Powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

12.Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

13.Wolne wnioski.

14.Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 45 ust. 2 i 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd:

a.sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, poddane ocenie Rady Nadzorczej,

b.sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej, obejmujące:

- -bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 790 224 867,40 zł. (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy),

- -rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 75 015 221,53 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze),

- -sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 75 015 221,53 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze),

- -sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 35 640 221,53 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze),

- - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę

10 365,24 zł. (słownie: dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze),

- - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TU EUROPA SA z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009

1.Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 10 ust. 2 pkt 4 oraz § 10 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd:

a)sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009;

b)zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009 obejmujące:

-skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.730.285.513,35 zł. (słownie: cztery miliardy siedemset trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzynaście złotych 35/100),

-skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w wysokości 120.358.623,49 zł. (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 49/100),

-skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 120.358.623,49 zł. (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 49/100),

-skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 80.988.126,14 zł. (słownie: osiemdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 14/100),

-skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.356.092,06 zł. (słownie: dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 06/100),

-zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009

1.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku za rok 2009 w łącznej wysokości 75 015 221,53 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze) oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2009, ustalony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i przeznaczyć go na:

a.kapitał rezerwowy związany z wahaniem szkodowości w kwocie, 11.676.426,63 zł. (słownie: jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze)

b.kapitał zapasowy w kwocie 63.338.794,90 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy)

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Podobie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sztubie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Dowbajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 1 kwietnia 2009 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009

1.Na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009

1.Na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Stefurakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Niedośpiałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 1 kwietnia 2009 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009

1.Na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Staniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009

1.Na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Longinowi Kula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 31 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji

1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji, na okres wspólnej kadencji, """..... i powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej.

3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji

1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji, na okres wspólnej kadencji, """.. i powierza funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej.

3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji

1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji, na okres wspólnej kadencji, """".... i powierza funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej.

3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji

1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji, na okres wspólnej kadencji, """"" i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej.

3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji

1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji, na okres wspólnej kadencji, """". i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej.

3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1.Na podstawie § 10 ust. 6 Statutu Spółki, po zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 20 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

1)ust. 3 w § 3 w brzmieniu:

"3. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemuje się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być przesłane na adres Spółki: sekretariat@tueuropa.pl w języku polskim lub angielskim, w czasie umożliwiającym weryfikację pełnomocnictwa przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia."

otrzymuje brzmienie:

"3. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemuje się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być przesłane na adres Spółki: walnezgromadzenie@tueuropa.pl w języku polskim lub angielskim, w czasie umożliwiającym weryfikację pełnomocnictwa przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia."

2.Pozostałe postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia nie ulegają zmianie.

3.Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do sporządzenia, tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, po wejściu w życie przyjętych zmian.

4.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Jacek Podoba - Prezes Zarządu
Stanisław Wlazło - Wiceprezes Zarzadu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »