Reklama

TUEUROPA (ERP): Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA zwołanego na dzień 3 kwietnia 2012 r. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA zwołanego na dzień 3 kwietnia 2012 r. na godz. 10.00.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia ..... 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1.Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 i § 5 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia "

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem dokonanym na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w dniu " "... 2012 r.

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.

8.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2011.

9.Podjęcie uchwały w zakresie zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w zakresie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

11.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

12.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

13.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

14.Przedstawienie informacji Zarządu w trybie art. 363 § 1 KSH w związku z nabyciem akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH.

15.Wolne wnioski.

16.Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 45 ust. 2 i 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd:

a.sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, poddane ocenie Rady Nadzorczej,

b.sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej, obejmujące:

- -bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 297 514 598,42 zł. (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści dwa grosze),

-rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 91 574 767,65 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy),

-sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 91 665 285,15 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych piętnaście groszy),

-sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 7 491 819,26 zł. (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych dwadzieścia sześć groszy),

-rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 971 696,80 zł. (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy),

-zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TU EUROPA SA z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2011

1.Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 10 ust. 2 pkt 4 oraz § 10 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd:

a)sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011;

b)zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 obejmujące:

-skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.339.106 tys. zł. (słownie: pięć miliardów trzysta trzydzieści dziewięć milionów sto sześć tysięcy),

-skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości 173. 471 tys. zł. (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy),

-skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 174.539 tys. zł. (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy),

-skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 76.400 tys. zł. (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta tysięcy),

-skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.162 tys. zł. (słownie: szesnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące),

- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ... 2012 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku netto Spółki TU EUROPA SA za rok obrotowy 2011 w łącznej wysokości 91 574 767,65 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy) oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2011, ustalony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w następujący sposób :

1/ 11 578 614,81 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czternaście złotych osiemdziesiąt jeden groszy) na kapitał rezerwowy Spółki związany z wahaniem szkodowości;

2/ 79 996 152,84 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 20 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

a)dotychczasowy § 2 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1) Firma Spółki brzmi: Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna, a jej siedzibą jest miasto Wrocław. Spółka może używać formy skróconej: Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA oraz TU EUROPA SA."

otrzymuje nowe brzmienie:

"1) Firma Spółki brzmi: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, a jej siedzibą jest miasto Wrocław. Spółka może używać formy skróconej: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oraz TU Europa S.A."

b)wykreśleniu ulega § 3 ust. III pkt 1 Statutu Spółki o treści:

"1) akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 z późn. zm.); (PKD 66.29.Z)"

c)w związku z wykreśleniem § 3 ust. III pkt 1 Statutu Spółki zgodnie z pkt b) niniejszej Uchwały § 3 ust. III Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"III. Działalności:

1) w zakresie pośrednictwa w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych w ustawie - Prawo bankowe; (PKD 66.19.Z)

2) w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719). (PKD 66.30.Z)"

d) dotychczasowy § 21 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1) Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie wymagające uchwał Walnego Zgromadzenia i nie zastrzeżone dla Rady Nadzorczej, w tym również:

- uchwalanie ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczeń oraz taryf składek w

poszczególnych rodzajach ubezpieczeń,

- uchwalanie szczegółowych zasad prowadzenia działalności prewencyjnej,

- dokonywanie zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w przypadku wydania decyzji o wykluczeniu z obrotu na rynku regulowanym lub o zniesieniu dematerializacji akcji albo o uchyleniu decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym,,

- nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym w przypadku, gdy nabycie następuje w związku z prowadzonym przez Spółkę wobec jej dłużnika lub dłużników postępowaniem regresowym lub windykacyjnym wynikającym z zawartej przez Spółkę umowy ubezpieczenia zaś zbycie dotyczy nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nabytych w taki sposób."

otrzymuje nowe brzmienie:

"1) Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie wymagające uchwał Walnego Zgromadzenia i nie zastrzeżone dla Rady Nadzorczej, w tym również:

- uchwalanie ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczeń oraz taryf składek w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń,

- uchwalanie szczegółowych zasad prowadzenia działalności prewencyjnej,

- dokonywanie zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w przypadku wydania decyzji o wykluczeniu z obrotu na rynku regulowanym lub o zniesieniu dematerializacji akcji albo o uchyleniu decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym,,

- nabywanie i zbywanie nieruchomości (w tym własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu oraz do domu jednorodzinnego), użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym w przypadku, gdy nabycie następuje w związku z prowadzonym przez Spółkę wobec jej dłużnika lub dłużników postępowaniem regresowym lub windykacyjnym wynikającym z zawartej przez Spółkę umowy ubezpieczenia zaś zbycie dotyczy nieruchomości (w tym własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu oraz do domu jednorodzinnego), użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nabytych w taki sposób."

2.Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 roku

w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej

1.Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki, po zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 20 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

a) § 9 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu

"3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorcza w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały."

otrzymuje nowe brzmienie:

"3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telefon, telefaks, poczta elektroniczna, wideokonferencja). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. "

b) § 9 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

"4. W przypadku, gdy uchwała ma być przyjęta w trybie pisemnym, projekt uchwały sporządzony na piśmie jest przedstawiany kolejno wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, którzy na dokumencie umieszczają datę oraz swój podpis zaznaczając czy głosują: "za", "przeciw" czy też "wstrzymują się od głosu". Przewodniczący może też podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania w trybie pisemnym w ten sposób, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują projekt uchwały na piśmie i każdy z Członków Rady Nadzorczej odsyła projekt uchwały z datą i zaznaczeniem czy głosuje: "za", "przeciwko" czy też "wstrzymuje się od głosu" Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który zlicza glosy oddane "za", "przeciw" oraz "wstrzymujące się". Uchwała przyjmowana w trybie pisemnym wchodzi w życie w przypadku jej przegłosowania zgodnie z § 18 ust.2 Statutu w dniu następnym po oddaniu głosu (odmowie oddania głosu) przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej, o czym Przewodniczący informuje Spółkę. Przewodniczący informuje również Spółkę o odmowie oddania głosu przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej."

otrzymuje nowe brzmienie:

"4. W przypadku, gdy uchwała ma być przyjęta w trybie pisemnym, projekt uchwały sporządzony na piśmie jest przedstawiany kolejno wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, którzy na dokumencie umieszczają datę oraz swój podpis zaznaczając czy głosują: "za", "przeciw" czy też "wstrzymują się od głosu". Przewodniczący może też podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania w trybie pisemnym w ten sposób, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują projekt uchwały na piśmie i każdy z Członków Rady Nadzorczej odsyła projekt uchwały z datą i zaznaczeniem czy głosuje: "za", "przeciwko" czy też "wstrzymuje się od głosu" Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który zlicza glosy oddane "za", "przeciw" oraz "wstrzymujące się". Uchwała przyjmowana w trybie pisemnym wchodzi w życie w przypadku jej przegłosowania zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu z datą złożenia ostatniego podpisu (oddania głosu lub odmowie oddania głosu) przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej, o czym Przewodniczący informuje Spółkę. Przewodniczący informuje również Spółkę o odmowie oddania głosu przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej."

c) dodaje się w § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej, ust. 4a-4b w brzmieniu:

"4a. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy odpowiednio w formie słownej lub w formie tekstowej. Uchwałę uważa się za podjętą z datą złożenia ostatniego oświadczenia.

4b. Przewodniczący Rady przedstawia do wiadomości członkom Rady, na najbliższym posiedzeniu Rady, wykaz uchwał podjętych przez Radę w trybie obiegowym bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

2.Pozostałe postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.

3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Podobie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Mędrali absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Ewie Lipińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 11 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2011r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sztubie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.Na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 21 marca 2011 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.Na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu dr Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 marca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.Na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Stefurakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Niedośpiałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 21 marca 2011 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia .... 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.Na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz § 10 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Staniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 21 marca 2011 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ... marca 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.Na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Bonieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 marca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.Na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 marca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr ....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji

1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji, na okres wspólnej kadencji, "... i powierza ... funkcję """....Rady Nadzorczej.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej.

3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Jacek Podoba - Prezes Zarządu
Piotr Sztuba - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | R. | zgromadzenie | projektu | Emitent | TU Europa SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »