ONESANO (ONO): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - raport 22

Raport bieżący nr 22/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

1/.

UCHWAŁA NR l

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 27 ust.2 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ...........................

Reklama

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2/.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjne - Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie- -wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

l............................................................................

2.............................................................................

3.............................................................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

3/.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie zatwierdzenia przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie

przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości 63.244.800,00 zł w drodze publicznej emisji 51.840.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,22 zł każda, z proponowanym prawem poboru na dzień 24.05.2006r. i zmianie statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz dematerializacji papierów wartościowych, zawierającej dla Zarządu Spółki upoważnienie do oznaczenia ceny emisyjnej emitowanych akcji, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o uczestnictwo i rejestrację akcji serii C, praw poboru i praw do akcji tej serii w depozycie papierów wartościowych oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji serii C, praw poboru i praw do akcji tej serii do obrotu na rynku regulowanym.

2. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu akcji serii C, praw poboru i praw do akcji tej serii do obrotu na rynku regulowanym.

3. Zmiany statutu.

4. Zmiana zasad wynagrodzenia członków rady nadzorczej

5. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

6. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

4/.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie publicznej emisji akcji i zmiany statutu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:

§1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 2.635.200 zł /słownie : dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych/ do kwoty 65.880.000,00 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy/, tj. o kwotę w wysokości 63.244.800,00 zł /słownie : sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych/ poprzez publiczną emisję 51.840.000 /słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy/ akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,22 zł każda.

2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Emisja akcji serii C dojdzie do skutku, jeżeli wszystkie akcji serii C będą należycie subskrybowane i w całości opłacone gotówką przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego.

4. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok 2006, tj. od dnia 1 stycznia 2006r.

§2

1. Prawo poboru akcji nowej emisji serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w następującej proporcji za 1 posiadaną akcję serii A, B akcjonariusze mają prawo poboru do 24 akcji serii C.

2. Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii C (dzień prawa poboru) jest 24.05.2006.

§3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu przeprowadzenie emisji akcji serii C, a w szczególności do :

- ustalenia zasad dystrybucji i przydziału akcji,

- oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii C,

- ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C,

- podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie akcji serii C, praw poboru, praw do akcji tej serii do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji tychże papierów wartościowych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o uczestnictwo i rejestrację akcji serii C, praw poboru i praw do akcji tej serii w depozycie papierów wartościowych.

§4

Zmienia się statut Spółki :

1. Dotychczasowe brzmienie: Art. 8

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.635.200 zł /słownie : dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych/ i dzieli się na 2.160.000 /słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy akcji o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złoty 22/1007 każda, w tym 1.380.000 /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii A i 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B.

2. Otrzymuje brzmienie:

Art. 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.880.000,00 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy/ i dzieli się na 54.000.000 /słownie: pięćdziesiąt cztery miliony / akcji o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złoty 22/1007 każda, w tym 1.380.000 /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii A, 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B oraz 51.840.000 akcji serii C.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

5/

UCHWAŁA NR 5

w sprawie wprowadzenia prawa poboru akcji serii C, prawa do akcji serii C, oraz akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie postanawia :

§1

Wprowadza się do obrotu na rynku regulowanym prawa poboru akcji serii C, prawa do akcji serii C, akcje serii C wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia "Skotan" S A z dnia 21.03.2006r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

6/

UCHWAŁA NR 6

w sprawie zmiany statutu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:

§1

1. Dotychczasowe brzmienie:

Art. 4

Spółka działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu oraz innych właściwych przepisów prawa.

2. Otrzymuje brzmienie:

Art. 4

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu oraz innych właściwych przepisów prawa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

7/

UCHWAŁA NR 7

w sprawie zmiany statutu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:

§1

1. Dotychczasowe brzmienie:

Art. 13

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

2. Otrzymuje brzmienie:

Art. 13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

8/

UCHWAŁA NR 8

w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:

§1

1. Członkom Rady Nadzorczej przyznaje się wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych poniżej.

2. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw, wraz z wypłatami z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez:

a) współczynnik 1,5 w przypadku Przewodniczącego Rady.

b) współczynnik 1,4 w przypadku pozostałych członków Rady.

3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, do 15 dnia każdego miesiąca.

Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

5. Spółka, stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w ust.1 i ust.2.

§2

1. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w §1 ust. 2 lit.1b),

2. Do wynagrodzenia określonego w pkt. 1 zastosowanie mają odpowiednio przepisy §1 .

§3

1. Traci moc uchwała dotychczas obowiązująca w powyższym zakresie.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

9/

UCHWAŁA NR 9

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Data autoryzacji: 27.02.06 15:35

Jarosław Gibas - pełnomocnik

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | Skoczów | zarobki | ZGROMADZENIA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »