Reklama

EFEKT (EFK): projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 10 lipca 2019 roku:

Reklama

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _______________________.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2018 roku.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2018.

7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2018.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych

i wykorzystania funduszu motywacyjnego

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 74.185 tys. zł;

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.134 tys. zł;

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.488 tys. zł;

5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.962 tys. zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

II.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2018.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2018 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 112.049 tys. zł;

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zysk netto w wysokości 7.090 tys. zł;

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.639 tys. zł;

5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.918 tys. zł;

6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt” w 2018 roku.

UCHWAŁA NR 5A

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 5B

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 5C

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 6A

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Bogumiłowi Adamkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 6B

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Stanisławowi Bisztydze - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 6C

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 6D

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Ryszardowi Rudzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 6E

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2018:

zysk bilansowy netto za rok 2018 wynoszący 5.134.106,52 zł przeznacza się na:

1) dywidendę 2.033.730,00 zł

2) kapitały rezerwowe 2.572.263,95 zł

3) fundusz motywacyjny 400.000,00 zł

4) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł

5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 8.112,57 zł

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 1,20 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 1,44 zł (brutto).

III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) na 10 września 2019 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 24 września 2019 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

UCHWAŁA nr 8/A

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A.

Z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej IX kadencji Pana _________________________.

UCHWAŁA nr 8/B

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A.

Z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej IX kadencji Pana _________________________.

UCHWAŁA nr 8/C

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A.

Z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej IX kadencji Pana _________________________.

UCHWAŁA nr 8/D

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A.

Z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej IX kadencji Pana _________________________.

UCHWAŁA nr 9/A

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A.

Z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana/Panią _________________________.

UCHWAŁA nr 9/B

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A.

Z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana/Panią _________________________.

UCHWAŁA nr 8/C

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A.

Z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana/Panią _________________________.

UCHWAŁA nr 8/D

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A.

Z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana/Panią _________________________.

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. Panią/Pana ______________________.

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1.

1. Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

1) ________ % przeciętnego wynagrodzenia członkowi Rady pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

2) ______ % przeciętnego wynagrodzenia pozostałym członkom Rady.

2. Przez przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za miesiąc poprzedzający naliczenie wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest miesięcznie z dołu.

§2.

1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia i znajdują zastosowanie poczynając od wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej za miesiąc lipiec 2019 roku.

2. W związku z podjęciem niniejszej uchwały z dniem 10 lipca 2019 roku przestaje obowiązywać uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-13Jan OkońskiPrezes Zarządu
2019-06-13Olga Lipińska-DługoszCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »