Reklama

WISTIL (WST): Projekty uchwal na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spólki WISTIL S.A.

Raport bieżący nr 28/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spólki WISTIL S.A. przekazuje poniżej treść projektów uchwa dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki WISTIL S.A. w Kaliszu w dniu 10 listopada 2010 roku, na podstawie par.38 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie infromacji bieżących i okresowych oraz warunku uznawania za równoważne infromacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem czlonkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009r. z późniejszymi zmianami).

Projekty uchwał oraz informacja o ogólnej liczbie akcji

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. wybiera Pana/ią """" do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy """...., procentowy udział akcji z których

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi """""".

Łączna liczba ważnych głosów """""...

Za przyjęciem uchwały oddano "".głosów, głosów przeciw oddano ""....., głosów

wstrzymujących się oddano """".....

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. przyjmuje następujący porządek:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki.

6. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy """...., procentowy udział akcji z których

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi """""".

Łączna liczba ważnych głosów """""...

Za przyjęciem uchwały oddano "".głosów, głosów przeciw oddano ""....., głosów

wstrzymujących się oddano """".....

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki

Na podstawie art. 416 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wistil S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę:

§ 1

§ 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

"§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 46.41 - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

PKD 47.51 - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 49.41 - Transport drogowy towarów

PKD 64.20 - Działalność holdingów finansowych

PKD 64.92 - Pozostałe formy udzielania kredytów

PKD 64.99 - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana , z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 47.91 - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

PKD 47.82 - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych , odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy """...., procentowy udział akcji z których

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi """""".

Łączna liczba ważnych głosów """""...

Za przyjęciem uchwały oddano "".głosów, głosów przeciw oddano ""....., głosów

wstrzymujących się oddano """".....

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz osób trzecich, na warunkach określonych w § 2 uchwały:

1) prawa użytkowania wieczystego działek przy ul. Majkowskiej 13 w Kaliszu o pow. łącznej 3,5053 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00077590/0 wraz z własnością budynków na nich posadowionych, stanowiących odrębne nieruchomości,

2) prawa użytkowania wieczystego działek przy ul. Majkowskiej 13 w Kaliszu o pow. łącznej 2,0586 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00039952/8 wraz z własnością budynków na nich posadowionych, stanowiących odrębne nieruchomości,

3) prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Majkowskiej 13 w Kaliszu o pow. łącznej 1,8972 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00073619/2 wraz z własnością budynków na niej posadowionych, stanowiących odrębne nieruchomości.

§ 2

1. Zbycie praw może nastąpić w trybie przetargu, którego warunki określi Zarząd, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, wynikająca z wyceny wykonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

2. W razie niewyłonienia nabywcy w pierwszym przetargu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 60% wartości rynkowej.

3. Ostateczne warunki zbycia zatwierdzi w drodze uchwały Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy """...., procentowy udział akcji z których

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi """""".

Łączna liczba ważnych głosów """""...

Za przyjęciem uchwały oddano "".głosów, głosów przeciw oddano ""....., głosów

wstrzymujących się oddano """".....

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej .............................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy """...., procentowy udział akcji z których

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi """""".

Łączna liczba ważnych głosów """""...

Za przyjęciem uchwały oddano "".głosów, głosów przeciw oddano ""....., głosów

wstrzymujących się oddano """".....

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy """...., procentowy udział akcji z których

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi """""".

Łączna liczba ważnych głosów """""...

Za przyjęciem uchwały oddano "".głosów, głosów przeciw oddano ""....., głosów

wstrzymujących się oddano """".....

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Ogólna liczba akcji w Wistil S.A. na dzień ogłoszenia wynosi 1.000.000 równych i niepodzielnych akcji, każda o wartości nominalnej 5,00 zł.; na dzień ogłoszenia odpowiada im 1.000.000 głosów.
Mieczyslaw Kędzierski - Wiceprezes Zarządu
Barbara Olszewska - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »