Reklama

GETIN (GTN): PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GETIN HOLDING S.A. - raport 43

Raport bieżący nr 43/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Getin Holding S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień

29 grudnia 2010 r., o godz. 11, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4.

Do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ______________________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia _________________ r.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji, ustalenia dnia prawa poboru akcji, dematerializacji oraz ubiegania się

o dopuszczenie praw poboru akcji, praw do akcji oraz akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, ze wskazaniem dnia 21 marca 2011 r. jako proponowanego dnia prawa poboru.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji, ustalenia dnia prawa poboru akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru akcji, praw do akcji oraz akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Na podstawie art. 431, 432, 433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) ("KSH"), art. 14, 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) ("Ustawa o Ofercie Publicznej"), Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (jeden) złoty ("zł") oraz nie wyższą niż 18 000 000 (osiemnaście milionów) złotych w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej), lecz nie więcej niż 18 000 000 (osiemnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii O o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda ("Akcje Nowej Emisji").

2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2011 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki, to jest za cały rok 2011.

4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2

1. Ustala się dzień 21 marca 2011 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH ("Dzień Prawa Poboru").

2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji ("Prawo Poboru"). Liczbę Akcji Nowej Emisji do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Nowej Emisji, przez łączną liczbę Praw Poboru określoną w § 4 ust. 1 lit.a) niniejszej Uchwały. Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielanych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

a) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia, oraz

b) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Nowej Emisji, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, emisją i ofertą publiczną Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w sposób; o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej uchwały,

b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH;

c) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu oraz

d) określenia ceny emisyjnej.

3. Ponadto, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, do:

a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej uchwały;

b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji oraz

c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki jest upoważniony również do niepodawania nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie:

a) 713 785 319 (siedmiuset trzynastu milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy trzystu dziewiętnastu) Praw Poboru;

b) nie więcej niż 18 000 000 (osiemnastu milionów) Praw do Akcji oraz

c) nie więcej niż 18 000 000 (osiemnastu milionów) Akcji Nowej Emisji.

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych ("KDPW") umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:

a) 713 785 319 (siedmiuset trzynastu milionów siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy trzystu dziewiętnastu) Praw Poboru;

b) nie więcej niż 18 000 000 (osiemnastu milionów) Praw do Akcji oraz

c) nie więcej niż 18 000 000 (osiemnastu milionów) Akcji Nowej Emisji.

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji

Na podstawie art. 430, 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) ("KSH") Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 3 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ("Uchwała Nr 1"), § 21 statutu Spółki ("Statut") w otrzymuje następujące brzmienie:

"§21

Z zastrzeżeniem postanowień §21š Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 731 785 319 (siedemset trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście) złotych i dzieli się na:

- 100.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 5.900.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 5.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 54.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 245.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 105.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 114.335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 2.779.986 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 22.483.776 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 80.188.224 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 70.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

- 3.998.333 akcji zwykłych na okaziciela Serii N, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

- nie więcej niż 18 000 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii O, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda."

2. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 Uchwały Nr 3, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 21 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH, art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale akcji nowej emisji.

§ 2

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w §1 ust 1 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).
Radosław Boniecki - Prezes Zarządu
Artur Wiza - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Raport bieżący | Getin Holding SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »