Reklama

SELENAFM (SEL): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 31 stycznia 2012 r. - raport 30

Raport bieżący nr 30/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 31 stycznia 2012 r.

Projekt do punktu 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR ....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana """""......

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR ....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

""""""...

""""""...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR ....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Selena FM S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Selena FM S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Selena

10. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR ....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia

akcji własnych Selena FM S.A.

W związku z zamiarem wprowadzenia w Spółce Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Selena na lata 2012 - 2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena FM SA, na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 oraz 8 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena FM SA niniejszym powierza Zarządowi Spółki nabycie akcji własnych Spółki i upoważnia Zarząd Selena FM SA do nabycia akcji własnych Spółki na warunkach oraz w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. Niniejsze upoważnienie obejmuje również prawo do podejmowania przez Zarząd Selena FM SA wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu nabycie akcji własnych Spółki.

2. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

3. Spółka przeznacza na nabycie akcji środki w kwocie nie większej niż wysokość utworzonego w tym celu uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitału rezerwowego.

4. Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia akcji do dnia 30 czerwca 2014 roku, jednakże nie dłużej niż do momentu wyczerpania przeznaczonych na nabycie akcji środków.

5. Zarząd Spółki jest uprawniony do zakończenia skupu akcji przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4 niniejszej uchwały, w tym również przed wyczerpaniem się środków przeznaczonych na skup akcji własnych, a także może zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.

6. Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia akcji własnych po cenie za jedną akcję nie niższej niż nominalna wartość akcji, tj. 0,05 zł (słownie: pięć groszy) oraz nie wyższej niż 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych), przy uwzględnieniu, że:

a) łączna wartość nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału,

b) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 10% kapitału zakładowego, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

7. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych w granicach niniejszej uchwały, w szczególności ostatecznej liczby akcji, które mają być nabyte, sposobu, ceny oraz terminu ich nabycia. Rada Nadzorcza może powierzyć Zarządowi Spółki wykonanie części lub całości tych zadań.

9. Akcje własne nabyte przez Spółkę będą przeznaczone:

a) do zaoferowania do nabycia wybranym kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Selena, natomiast

b) w przypadku, gdy nabyte przez Spółkę akcje nie zostaną nabyte przez osoby objęte Programem, akcje zostaną przeznaczone do (i) dalszej sprzedaży na rzecz podmiotów lub osób nie objętych ww. Programem lub (ii) wymiany na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez Spółkę przejęć lub restrukturyzacji lub (iii) do umorzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR ....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Selena FM S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena FM SA, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 oraz 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z podjęciem oraz w celu realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr [______], tworzy w Spółce celowy kapitał rezerwowy w wysokości 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) i przenosi na ten kapitał środki z kapitału zapasowego Spółki w wysokości 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).

2. Środki z celowego kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr [______].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR ....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Selena

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A., realizuje założenia udziału kluczowych członków kadry menadżerskiej w rozwoju i sukcesie Spółki i Grupy Kapitałowej.

Ten udział powinien znaleźć odzwierciedlenie we wspólnym programie wzrostu wartości Spółki, poprzez wspólne dążenie do dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej Selena, najwyższego poziomu zarządzania, motywacji kluczowych członków kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Selena, przy zachowaniu wzajemnej lojalności i udziału w sukcesach Spółki.

Dlatego podjęto prace nad programem określanym w skrócie "Program motywacyjny dla kluczowej kadry menadżerskiej".

Mając na uwadze powyższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena S.A. (dalej również: Spółka) postanawia wprowadzić Program motywacyjny dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Selena (dalej również: Program), w celu realizacji ww. założeń oraz umożliwienia kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki (dalej również: Uprawnieni) nabycia akcji Spółki na warunkach określonych w Programie.

2. Akcje, których nabycie będzie zaoferowane Uprawnionym w ramach Programu (dalej również: Akcje), zostaną pozyskane w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. w trybie art. 362 § 1 pkt 5 oraz 8 Kodeksu spółek handlowych.

3. W ramach Programu Spółka zaoferuje Uprawnionym łącznie nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Akcji.

4. Program opierać się będzie na zaoferowaniu Uprawnionym nabycia Akcji w terminach określonych w Programie oraz pod warunkiem realizacji określonych w ramach Programu założeń, które zostaną przedstawione Uprawnionym przed przystąpieniem przez nich do Programu.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych parametrów Programu w granicach określonych niniejszą uchwałą oraz w wykonaniu założeń programu. W szczególności Rada Nadzorcza Spółki określi:

a. listę Uprawnionych,

b. ilość Akcji jaka może zostać zaoferowana każdemu z Uprawnionych,

c. cenę Akcji oraz termin i sposób jej uiszczenia,

d. warunki od ziszczenia których uzależnione będzie nabycie Akcji,

6. Realizacja Programu nastąpi w terminie od dnia 01.02.2012 r. do 31.12.2016 r. Oceny spełnienia warunków Programu dokona Rada Nadzorcza Spółki nie później niż w terminie do 30.09.2016 r.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem, realizacją i nadzorem nad wykonaniem Programu. Rada Nadzorcza Spółki może udzielić dalszego upoważnienia jednej lub większej liczbie osób spośród swego grona lub spoza niego, do dokonywania takich czynności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jarosław Michniuk - Prezes Zarządu
Kazimierz Przełomski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Selena FM SA | ZGROMADZENIA | Selena FM | Emitent | zgromadzenie | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »