IMPERIO (IMP): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL NFI SA - raport 29

Raport bieżący nr 29/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki BBI CAPITAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 27 września 2011 roku.

Reklama

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Uchwała Nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia """2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana """"......

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ""..... akcji, które stanowią "..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ""...., głosów "za" oddano """, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte.

Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

Uchwała Nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia """... 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL Narodowego Funduszu Inwestycyjnego postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: .

1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) podjęcie uchwał w sprawach:

a) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H oraz zmiany Statutu;

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie przez BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z SUPERNOVA IDM Management sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie;

c) zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki;

d) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiany Statutu;

7) zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ""..... akcji, które stanowią "..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ""...., głosów "za" oddano """, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Uchwała Nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"BBI CAPITAL NFI S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia """2011 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H oraz zmiany Statutu

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.140.073,10 zł (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy) do kwoty nie mniejszej niż 20.560.292,40 (słownie: dwadzieścia milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa i czterdzieści groszy) i nie większej niż 25.700.365,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 15.420.219,30 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście dziewiętnaście trzydzieści groszy) i nie większą 20.560.292,40 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy), w drodze emisji nie mniej niż 154.202.193 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 205.602.924 (słownie: dwieście pięć milionów sześćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii H są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

3. Akcje serii H po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy do wypłat z zysku za rok obrotowy 2011 kończący się 31 grudnia 2011 roku, tj. od 1 stycznia 2011 r.

4. Objęcie akcji serii H nastąpi w trybie subskrypcji otwartej, w ramach oferty publicznej, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną tych akcji oraz ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym.

5. Cena emisyjna akcji serii H będzie wynosiła 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za akcję.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji i przydziału akcji serii H oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji tych akcji.

7. Zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii H w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Dniem prawa poboru będzie dzień 14 października 2011 roku.

§ 2

1. Na podstawie art. 14 ust. 2 oraz 15 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną.

2. Upoważnia Zarząd Spółki do:

(i) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich akcji serii H, Praw do Akcji Serii H oraz Jednostkowych Praw Poboru Dotyczących Akcji Serii H, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW wszystkich akcji serii H, oraz Praw do Akcji Serii H oraz Jednostkowych Praw Poboru Dotyczących Akcji Serii H.

(ii) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H oraz Praw do Akcji Serii H oraz Jednostkowych Praw Poboru Dotyczących Akcji Serii H,

(iii) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii H.

3. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o:

(i) Prawach do Akcji Serii H - oznacza to dotyczące akcji Serii H prawa do akcji w rozumieniu art. 3 pkt 29 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

(ii) Jednostkowych Prawach Poboru Dotyczących Akcji Serii H - oznacza to dotyczące akcji serii H jednostkowe prawa poboru w rozumieniu Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

" 9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi nie mniej niż 20.560.292,40 (słownie: dwadzieścia milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa i czterdzieści groszy) i nie więcej niż 25.700.365,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 154.202.193 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 257.003.655 (dwieście pięćdziesiąt siedem milionów trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 14.164.577 (czternaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji serii A,

b) 28.329.154 (dwadzieścia osiem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje serii B,

c) 4.245.000 (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii F,

d) 4.662.000 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii G,

e) nie mniej niż 154.202.193 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) oraz nie więcej niż 205.602.924 (dwieście pięć milionów sześćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje serii H."

§ 4

Zgodnie z art. 431 § 7 i art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do złożenia, przed zgłoszeniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, oświadczenia w formie aktu notarialnego zawierającego postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie.

§ 5

Niniejsza Uchwała wygasa, jeżeli w terminie do dnia 18 miesięcy od dnia podjęcia Uchwały Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda decyzji o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii H oraz ubieganiem się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 6

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywana na jej podstawie zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ""..... akcji, które stanowią "..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ""...., głosów "za" oddano """, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 431 Walne zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

Uchwała Nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"BBI CAPITAL NFI S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia """2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o Zarządzanie przez BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z SUPERNOVA IDM Management sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie

Walne Zgromadzenie działając na podstawie Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie umowy o zarządzanie Spółką przez SUPERNOVA IDM Management sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, na warunkach szczegółowo określonych w umowie, przy założeniach że:

1. Zryczałtowane stałe wynagrodzenie wynosić wyliczane według formuły uzależnionej od wartości aktywów netto Spółki:

a. przy wartości aktywów netto grupy kapitałowej BBIC do 500.000.000,00 PLN ( pięćset milionów złotych ) wynagrodzenie wynosić będzie 2,2 % * 1/12*NAV

b. przy wartości aktywów netto grupy kapitałowej BBIC od 500.000.000,00 PLN (pięćset milionów złotych ) do 1.000.000.000,00 PLN (miliard złotych ) wynagrodzenie wynosić będzie 2,0 % * 1/12*NAV

c. przy wartości aktywów netto BBIC powyżej 1.000.000.000,00 PLN (miliard złotych ) wynagrodzenie wynosić będzie 1,8 % * 1/12*NAV,

2. Dopuszczalne jest ustalenie wynagrodzenia dodatkowego " za sukces" uzależnionego od ponad normatywnych przyrostów wartości aktywów netto funduszu. Prawo do wynagrodzenia dodatkowego przysługiwać będzie spółce zarządzającej wyłącznie pod warunkiem gdy przyrost wartości aktywów netto BBIC w danym roku obrotowym, po uwzględnieniu wszelkich kosztów, rezerw, obciążeń, w tym wynagrodzenia za zarządzanie i wszelkich nie wymagalnych, ale memoriałowo zarachowanych odsetek i obciążeń finansowych, będzie nie niższy niż 6% w skali roku. Wynagrodzenie dodatkowe " za sukces" może mieć charakter pieniężny lub może zostać zaproponowane w postaci uprawnienia do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym BBIC (na zasadzie opcji managerskich). Do kompetencji Rady Nadzorczej należy określenie formy wynagrodzenia dodatkowego. Wynagrodzenie dodatkowe "za sukces" może wynieść do 20 % wartości rocznego przyrostu netto ponad stopę zwrotu wynoszącą 6 %.

§ 2

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wniosek o podjęcie powyższej uchwały zgłosił akcjonariusz, który wnioskował o zwołanie walnego zgromadzenia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

Uchwała Nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"BBI CAPITAL NFI S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia """2011 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 KSH i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana [-] ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

Uchwała Nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"BBI CAPITAL NFI S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia """2011 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie działając na podstawie par. 14 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na siedem i ustala, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu przewiduje się obsadzenie trzech mandatów członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

Uchwała Nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"BBI CAPITAL NFI S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia """2011 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 KSH i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana _____________ do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

Uchwała Nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"BBI CAPITAL NFI S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia """2011 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1, 433 § 2, 448, 449, oraz art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

I. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) ("Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego").

2. Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 50.000.000 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii I"),

3. Akcje Serii I będą akcjami zwykłymi, na okaziciela.

4. Akcje Serii I zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.

5. Akcje Serii I uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

(i) Akcje Serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii I zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

(ii) Akcje Serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

1. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii I oraz cenę emisyjną Akcji Serii I.

2. Po zapoznaniu się z powyższą opinią, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii I.

§ 3

1. Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego jest dokonane w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, które zostaną wyemitowane na podstawie § 6 niniejszej Uchwały.

2. Do objęcia Akcji Serii I uprawnieni będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B.

3. Cena emisyjna akcji serii I będzie wynosiła 1,10 zł (jeden złoty i dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii I.

4. Termin wykonania prawa objęcia Akcji Serii I wynikającego z warrantów subskrypcyjnych serii B upływa z dniem 6 września 2013 roku.

§ 4

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

(i) określenia formy oświadczenia, które zostanie złożone Spółce w celu objęcia Akcji Serii I, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

(ii) ustalenia szczegółowych zasad składania oświadczeń o objęciu Akcji Serii I, w szczególności ustalenia terminów składania tych oświadczeń, z zastrzeżeniem, że terminy te powinny upływać przed upływem wskazanego w § 3 ust. 4 terminu wykonania prawa do objęcia Akcji Serii I,

(iii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

(iv) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji Serii I, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji Serii I.

§ 5

[Uzasadnienie uchwały]

Celem niniejszej Uchwały jest pozyskanie dla Spółki dodatkowych środków pieniężnych w drodze emisji akcji serii I oraz stworzenie możliwości objęcia tych akcji podmiotom, które są akcjonariuszami spółki Supernova IDM Fund S.A., z siedzibą w Warszawie. Zaangażowanie kapitałowe tych podmiotów w Spółce stworzy możliwość konsolidacji Spółki z Supernova IDM Fund S.A., co leży w interesie Spółki.

II. Emisja warrantów subskrypcyjnych

§ 6

1. Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie podjętej w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr ___ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i zmiany Statutu oraz po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały Spółka wyemituje nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia Akcji Serii I.

2. Z każdego warrantu subskrypcyjnego serii B wynikać będzie prawo objęcia jednej Akcji Serii I po cenie emisyjnej 1,10 zł (jeden złoty i dziesięć groszy).

3. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi imiennymi.

4. Obrót warrantami subskrypcyjnymi serii B jest wyłączony.

5. Podmiotami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą Superkonstelacja Limited, Jalexus Consultants Limited, Helioblue Investments Limited, Blefona Management Limited, Feltonfleet Limited, Domem Maklerskim IDM S.A.

6. Warranty będą obejmowane nieodpłatnie.

§ 7

1. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.

2. Po zapoznaniu się z powyższą opinią, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.

III. Zmiana Statutu Spółki

§ 8

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że bezpośrednio po Artykule 9 Statutu Spółki zostaje dodany nowy Artykuł 9a w następującym brzmieniu:

"Artykuł 9a

9a.1. Na podstawie Uchwały nr _____ Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 27 września 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiany Statutu kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) w drodze emisji nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

9a.2 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 9a.1, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na mocy uchwały, o której mowa art. 9a.1."

§ 9

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w §1 niniejszej uchwały.

IV. Wejście Uchwały w życie

§ 10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywane na podstawie Uchwały warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu wchodzą w życie z chwilą ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.).

____________ ______________

Krzysztof Nowiński Marek Piątkowski

Prezes Zarządu Członek Zarządu
Krzysztof Nowiński - Prezes Zarządu
Marek Piątkowski - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | BBI Capital NFI SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »