Reklama

IMPERIO (IMP): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Capital NFI S.A. w dniu 30.11.2012 r. - raport 43

Raport bieżący nr 43/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedziba w Warszawie działając na podstawie paragrafu 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 listopada 2012 roku wraz z opinią Zarządu w sprawie wyłaczenia prawa poboru.

Reklama

PROJEKT UCHWAŁY NR ...

Uchwała Nr_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

z dnia""".. 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR ...

Uchwała Nr_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

z dnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL Narodowego Funduszu Inwestycyjnego postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) podjęcie uchwał w sprawach:

a) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji na okaziciela serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji serii H, wyłączenia praw poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy, czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku giełdowym oraz zmian Statutu Spółki;

b) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz zmiany Statutu;

c) zmian Statutu Spółki;

d) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;

7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR ...

Uchwała Nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia """.. 2012 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji na okaziciela serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji serii H, wyłączenia praw poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy, czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku giełdowym oraz zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 5, 430 § 1, art. 432 § 1, art. 448 - 453 ustawy kodeksu spółek handlowych oraz postanowień oraz art. 30.2 lit a) Statutu Spółki uchwala co następuje:

I. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

§ 1. [Emisja Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje w ramach jednej emisji nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D, uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji Spółki serii H, wyemitowanych przez Spółkę, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie §8 niniejszej Uchwały.

2. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze. zm.) i zostanie skierowana wyłączenie do podmiotów/osób wskazanych w § 2 ust 1 niniejszej Uchwały.

§ 2. [Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

1. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D będą wyłącznie obligatariusze posiadający obligacje serii I bądź serii obligacji nowej serii wyemitowanych przez Spółkę w miejsce obligacji serii I (Osoby Uprawnione).

2. Każdej z Osób Uprawnionych przysługiwać będzie prawo objęcia 100 (sto) warrantów subskrypcyjnych na każdą posiadaną obligację.

§ 3 [Wyłączenie prawa poboru]

W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia (prawa poboru) warrantów subskrypcyjnych serii D, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. [Cena emisyjna]

Warranty subskrypcyjne serii D obejmowane będą przez Osoby Uprawnione nieodpłatnie.

§ 5. [Charakterystyka]

1. Warranty subskrypcyjne serii D emitowane będą w formie materialnej i mogą być emitowanie w formie dokumentów odcinków zbiorowych. Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpi po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Oferta objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D zostanie złożona Osobom Uprawnionym najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych od daty powzięcia przez Zarząd informacji o zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez właściwy sąd rejonowy uchwalonego mocą niniejszej Uchwały.

2. Pisemne oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D, przez Osoby Uprawnione, powinny zostać złożone Spółce najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania od Spółki oferty ich objęcia. W rozumieniu niniejszej Uchwały za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Imienne warranty subskrypcyjne serii D nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.

4. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną zdeponowane w Spółce.

5. Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów subskrypcyjnych serii D, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane warranty subskrypcyjne.

6. Zbywalności Warrantów subskrypcyjnych serii D uzależniona jest od uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Spółki.

§ 6. [Liczba akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny oraz termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych]

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii D będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii H emitowanej przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, po cenie emisyjnej określonej zgodnie z § 12 ust. 1 niniejszej Uchwały.

2. Uprawnienia wynikające z warrantów subskrypcyjnych będą mogły być wykonane do dnia 30 lipca 2013 r. włącznie. Po tym dniu prawa z Warrantów subskrypcyjnych wygasają.

§ 7. [Upoważnienie]

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności, do:

1) skierowania propozycji objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D;

2) przyjęcia oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii D;

3) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii D, w tym w formie dokumentów odcinków zbiorowych;

4) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii D;

5) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 8. [Podwyższenie kapitału zakładowego.]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 350.000,00 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję do 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda i łącznej wartości nominalnej do 350.000,00 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych, zwanych dalej: "Akcjami". Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby uprawnione, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej Uchwale oraz w trybie art. 448-452 kodeksu spółek handlowych.

3. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 9. [Cel warunkowego podwyższenia kapitału i uzasadnienie]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania prawa do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych stosownie do §1-7 niniejszej Uchwały. Dokonywane na mocy niniejszej Uchwały warunkowe podwyższenie kapitału Spółki umotywowane jest zamiarem zrestrukturyzowania zadłużenia Spółki.

§ 10. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Osoby uprawnione będą mogły objąć Akcje od następnego dnia roboczego po dniu wydania warrantów subskrypcyjnych serii D na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.

2. Objęcie akcji serii H przez osobę uprawnioną w wykonaniu uprawnienia z warrantu subskrypcyjnego serii D następuje poprzez przesłanie Spółce oświadczenia o objęciu akcji oraz wniesienie wkładu.

3. Wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu akcji osoba uprawniona obowiązana jest do wpłacenia kwoty stanowiącej iloczyn liczby obejmowanych akcji i ceny akcji ustalonej przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 12 ust. 1 uchwały, na konto wskazane przez Spółkę. Zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka może zawrzeć z obejmującym akcje serii H umowę przewidującą potrącenie wierzytelności wobec obejmującego z tytułu wniesienia wkładu na akcje serii H z wierzytelnościami przysługującymi temu obejmującemu wobec Spółki.

§ 11. [Osoby uprawnione do objęcia akcji]

1. Prawo objęcia akcji serii H przysługuje wyłącznie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały.

2. Każdy warrant subskrypcyjny serii D upoważnia do objęcia 1 (jednej) Akcji.

§ 12. [Cena emisyjna]

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii H.

2. Akcje obejmowane będą w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed wydaniem akcji serii H z zastrzeżeniem § 10 ust 3 niniejszej Uchwały.

§ 13. [Dywidenda]

Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

1) Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy - uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym zostały one po raz pierwszy wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych,

2) Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych emisji po dniu dywidendy ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy - uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały one po raz pierwszy wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 14. [Wyłączenie prawa poboru]

W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia (prawa poboru) akcji serii H, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 15 [Obrót na rynku regulowanym]

1. Akcje serii H zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

b. złożenie akcji Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

c. dokonania dematerializacji akcji Spółki serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

§ 16. [Upoważnienie]

Zarząd Spółki jest upoważniony do:

1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia;

2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, w szczególności artykuł 452 tegoż kodeksu.

3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;

4) złożenia Akcji serii H do depozytu, prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;

5) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii H, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, umowy o rejestracje akcji serii H w depozycie papierów wartościowych;

6) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

III. ZMIANA STATUTU

§ 17.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po art. 9.1 Statutu dodaje się art. 9.2 w następującym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia "" 2012 roku. Prawo objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów serii D może być wykonane w terminie do 30 lipca 2013 r. włącznie."

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. [Obowiązywanie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR ...

Uchwała Nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia """.. 2012 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz zmiany Statutu

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.140.073,10 zł (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy) do kwoty nie mniejszej niż 10.280.146,20 (słownie: dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści sześć złotych i dwadzieścia groszy) i nie większej niż 25.700.365,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 5.140.073,10 zł (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy) i nie większą 20.560.292,40 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy), w drodze emisji nie mniej niż 51.400.731 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy siedemset trzydzieści jeden) i nie więcej niż 205.602.924 (słownie: dwieście pięć milionów sześćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii I są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

3. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

1) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy - uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym zostały one po raz pierwszy wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych,

2) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych emisji po dniu dywidendy ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy - uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały one po raz pierwszy wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.

4. Objęcie akcji serii I nastąpi w trybie subskrypcji zamkniętej, w ramach oferty publicznej, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną tych akcji oraz ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym.

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii I, z tym zastrzeżeniem że cena emisyjna akcji serii I nie będzie niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie będzie wyższa niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji i przydziału akcji serii I oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji tych akcji.

7. Zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii I w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 15 maja 2013 r.

§ 2

1. Na podstawie art. 14 ust. 2 oraz 15 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną.

2. Upoważnia Zarząd Spółki do:

(i) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich akcji serii I, Praw do Akcji Serii I oraz Jednostkowych Praw Poboru Dotyczących Akcji Serii I, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW wszystkich akcji serii I, oraz Praw do Akcji Serii I oraz Jednostkowych Praw Poboru Dotyczących Akcji Serii I,

(ii) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii I oraz Praw do Akcji Serii I oraz Jednostkowych Praw Poboru Dotyczących Akcji Serii I,

(iii) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii I.

3. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o:

(i) Prawach do Akcji Serii I - oznacza to dotyczące akcji Serii I prawa do akcji w rozumieniu art. 3 pkt 29 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

(ii) Jednostkowych Prawach Poboru Dotyczących Akcji Serii I - oznacza to dotyczące akcji serii I jednostkowe prawa poboru w rozumieniu Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

" 9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi nie mniej niż 10.280.146,20 zł. (słownie: dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści sześć złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 25.700.365,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 102.801.462 (słownie: sto dwa miliony osiemset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) i nie więcej niż 257.003.655 (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 14.164.577 (czternaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji serii A,

b) 28.329.154 (dwadzieścia osiem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje serii B,

c) 4.245.000 (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii F,

d) 4.662.000 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii G,

e) nie mniej niż 51.400.731 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy siedemset trzydzieści jeden) oraz nie więcej niż 205.602.924 (dwieście pięć milionów sześćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji serii I."

§ 4

Zgodnie z art. 431 § 7 i art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do złożenia, przed zgłoszeniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, oświadczenia w formie aktu notarialnego zawierającego postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie.

§ 5

Niniejsza Uchwała wygasa, jeżeli w terminie 18 miesięcy od dnia podjęcia Uchwały Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda decyzji o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 6

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywana na jej podstawie zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PROJEKT UCHWAŁY NR ...

Uchwała Nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia """.. 2012 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

1. Artykuł 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Spółka działa pod nazwą ""..... Spółka Akcyjna. Spółka może używać "....S.A. oraz odpowiednika skrótu w językach obcych.

2. Artykuł 4 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037). Spółka została założona na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.), której przepisy znajdują zastosowanie do Spółki do czasu utraty jej mocy z dniem 01 stycznia 2013 roku.

3. Zmienia się treść Artykułu 2, Artykułu 3, Artykułu 5, Artykułu 6, nazwy części II Statutu, Artykułu 7, nazwy części III Statutu, Artykułu 9, Artykułu 10, Artykułu 11, nazwy części V Statutu, Artykułu 14, Artykułu 16, Artykułu 17, Artykułu 18, Artykułu 20, Artykułu 24, Artykułu 26, Artykułu 29, Artykułu 30, Artykułu 31, nazwy części VI Statutu, Artykułu 33, Artykułu 34, Artykułu 35, Artykułu 36 oraz Artykułu 37 w ten sposób że, gdy w treści aktualnie obowiązującego Artykułu 2, Artykułu 3, Artykułu 5, Artykułu 6, nazwy części II Statutu, Artykułu 7, nazwy części III Statutu, Artykułu 9, Artykułu 10, Artykułu 11, nazwy części V Statutu, Artykułu 14, Artykułu 16, Artykułu 17, Artykułu 18, Artykułu 20, Artykułu 24, Artykułu 26, Artykułu 29, Artykułu 30, Artykułu 31, nazwy części VI Statutu, Artykułu 33, Artykułu 34, Artykułu 35, Artykułu 36 oraz Artykułu 37- występuje określenie "Fundusz" (w jakiejkolwiek formie), zostaje ono zamienione na słowo "Spółka" (w odpowiedniej formie).

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywana na jej podstawie zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie Zarządu: Zmiany Statutu związane są między innymi z uchwaleniem w dniu 30 marca 2012 r. ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej "Ustawa"), która wejdzie w życie w dniu 01 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

BBI CAPITAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

z dnia ".. 2012 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał nr"Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ..... 2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna:

Paragraf 38 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.)

Załączniki:

Plik;Opis
Wojciech Grzybowski - Prezes Zarządu
Adam Wojacki - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »