Reklama

CENTKLIMA (CKL): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 13 września 2011 roku w Wieruchowie - raport 30

Raport bieżący nr 30/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 13 września 2011 roku na godz. 12:00 w Wieruchowie przy

ul. Sochaczewskiej 144.

________________________________________

PROJEKTY UCHWAŁ

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

SPÓŁKI CENTRUM KLIMA S.A.

ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 WRZEŚNIA 2011 ROKU

Reklama

W WIERUCHOWIE

________________________________________

Projekt uchwały do pkt. 2 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 01/09/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

________________________________________

Projekt uchwały do pkt.3 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 02/09/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ____________________________.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

________________________________________

Projekt uchwały do pkt. 4 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 03/09/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ______________________________.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

________________________________________

Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 04/09/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie nabycia akcji własnych celem ich umorzenia.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Centrum Klima S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.

9. Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej do przyjęcia teksu jednolitego Statutu Spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

________________________________________

Projekt uchwały do pkt.7 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 05/09/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w przedmiocie zatwierdzenia uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie nabycia akcji własnych celem ich umorzenia

"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 326 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zatwierdza:

a) warunki nabywania akcji własnych określone uchwałą Zarządu Spółki ("Uchwała Zarządu") z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

b) skup akcji własnych dokonany na podstawie i w granicach przewidzianych w Uchwale Zarządu Spółki,

c) wszelkie czynności faktyczne i prawne podjęte przez Zarząd Spółki w celu wykonania Uchwały Zarządu.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

________________________________________

Projekt uchwały do pkt.8 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 06/09/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Centrum Klima S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel

"§ 1

[Skup akcji własnych]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), art. 362 § 2 KSH i 393 pkt 6) KSH w związku z Dyrektywą 2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) i Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych ("Rozporządzenie"), niniejszym postanawia, co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub zaoferowania pracownikom lub współpracownikom Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale. Walne Zgromadzenie upoważnia jednocześnie Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej Uchwały ("Program Skupu Akcji Własnych" lub "Program").

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 666.666 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) sztuk akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 66.666,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).

3. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż do dnia 14 września 2012 roku, z tym zastrzeżeniem, iż skup akcji własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych prowadzony będzie nie dłużej niż do chwili wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację Programu, zgodnie z ust. 4 niniejszej Uchwały. Zarząd Spółki kierując się interesem Spółki jest uprawniony do zakończenia Programu Skupu Akcji Własnych przed upływem terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie, jak również przed wyczerpaniem się środków przeznaczonych na skup akcji własnych, jak również może zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.

4. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100) obejmującej prócz ceny skupowanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.

5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 6,00 zł (sześć złotych 00/100) za jedną akcję i nie wyższą niż 15,00 zł (piętnaście złotych 00/100) za jedną akcję. Cena nabycia akcji własnych nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych.

6. Spółka nabywać będzie akcje własne w ilości nie przekraczającej dziennie 25 % (dwadzieścia pięć procent) odpowiedniego średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., stosownie do wymogów Rozporządzenia, przy czym szczegółowe parametry zostaną podane w Programie Skupu Akcji Własnych. Mając na uwadze niską płynność akcji Spółki, wskazany próg 25 % (dwadzieścia pięć procent), może zostać przekroczony z zachowaniem warunków wskazanych w art. 5 ust. 3 Rozporządzenia, to jest po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o takim zamiarze, przy czym Spółka nie przekroczy 50% średniego dziennego wolumenu obrotu, wskazanego w Programie, ustalonego zgodnie z wymogami Rozporządzenia.

7. Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego. Nabywanie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez:

1) składanie zleceń maklerskich,

2) zawieranie transakcji pakietowych,

3) ogłoszenie wezwania.

§ 2

[Upoważnienie Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały i nabycia akcji własnych w trybie określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH i na zasadach wskazanych w niniejszej Uchwale, a w szczególności do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą i uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych.

§ 3

[Utworzenie i użycie kapitału rezerwowego]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 KSH, 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 KSH i § 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

1. Tworzy się kapitał rezerwowy - "Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych", celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienie udzielonego niniejszą Uchwałą.

2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100).

3. Kapitał rezerwowy przeznacza się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, zgodnie z treścią Uchwały i Programu Skupu Akcji Własnych.

4. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 - 3 powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

________________________________________

Projekt uchwały do pkt.9 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 07/09/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.

w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia teksu jednolitego Statutu Spółki

"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia teksu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 lipca 2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Załączniki:

Plik;Opis
Marek Perendyk - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | 13 września | Centrum Klima SA | zgromadzenie | klima | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »