Reklama

PLASTBOX (PLX): Projekty uchwał na NWZA

Raport bieżący nr 42/2007
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 września 2007 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21 września 2007 r. wybiera się

Pana/Panią ................................

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

5. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:

- podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy z oznaczeniem dnia 04.10.2007 r. jako dnia, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji,

- podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań z tym związanych,

- zmiany Statutu Spółki,

- zmian w składzie Rady Nadzorczej,

- zmian w składzie Zarządu Spółki,

- upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.

6. Wnioski

7. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii F

Na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2), art. 432 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 7 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 10.750.000 zł (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 10.750.005,00 zł (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięć złoty) i nie wyższej niż 32.250.000,00 zł (trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych ), to jest o kwotę nie wyższą niż 21.500.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zostanie dokonane poprzez emisję nowych Akcji na okaziciela Serii F, o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji.

3. Cena emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Spółki.

4. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

5. Akcje Serii F mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.

6. Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej" Dz.U. Nr 184, poz. 1539).

7. Dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii F jest 4 października 2007 r.

8. Dotychczasowym akcjonariuszom Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przysługiwać będzie prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., przy czym za każdą jedną akcję Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii F, każde prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 2 (dwóch) Akcji Serii F. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii F przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona zaokrąglona w dół, do najbliższej liczby całkowitej.

9. Akcje Serii F zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną Akcji Serii F w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii F, w tym także do:

1) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii F;

2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;

3) ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii F w ramach wykonania prawa poboru;

4) ustalenia zasad dystrybucji, przydziału oraz dokonania przydziału Akcji Serii F, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru, w tym w szczególności do:

a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia uzupełniającej subskrypcji Akcji Serii F nieobjętych w wykonaniu prawa poboru (w tym w ramach zapisów dodatkowych),

b) zawarcia umowy o subemisję w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, jak również innej umowy mającej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej Akcji Serii F,

c) wyodrębnienia na potrzeby subskrypcji Akcji Serii F poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji Serii F pomiędzy poszczególnymi transzami,

d) ustalenia warunków składania zapisów na Akcje Serii F, również w ramach poszczególnych transz, jak również podmiotów uprawnionych do składania zapisów w ramach poszczególnych transz oraz określenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji Serii F, w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru,

e) ustalenia zasad przydzielenia w ramach terminu dodatkowego Akcji Serii F - w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystają z prawa poboru,

f) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym.

§ 2

Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji Serii F.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności uzyskania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego;

2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F do obrotu giełdowego, w tym w szczególności uzyskania zgody organów Giełdy o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F do obrotu giełdowego;

3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym.

§ 2

Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji Serii B, a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Serii B.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji Serii B do obrotu do obrotu na rynku regulowanym,

2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji emisji Serii B w depozycie papierów wartościowych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o zamianie akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się § 8 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 32.250.000,-zł (trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 6.450.000 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 zł każda akcja.

2. Akcjami Spółki są:

a) 170.790 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 170.790,

b) 668.000 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 668.000,

c) 1.210 (tysiąc dwieście dziesięć) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 1.210.

d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000,

e) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 660.000,

f) do 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 4.300.000.

3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 9 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 9 Statutu Spółki uchwala się co następuje

§ 1

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wszystkie akcje w Spółce są akcjami na okaziciela.

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie zmiany § 17 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 9 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Akcja na Walnym Zgromadzeniu daje prawo do 1 (jednego) głosu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie zmiany § 18 ust. 1-3 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 9 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1-3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji.

2. skreślony

3. skreślony

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie zmiany § 19 ust. 3 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 9 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie zmiany § 20 ust. 3 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 9 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe brzmienie:

3. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Spółki i członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pozostałych członków Rady Nadzorczej, jak również powinien wstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której konflikt zaistniał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.

W sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 pkt 5 oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się:

1. """""""

2. """""""

§ 2

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

1. """""".

2. """""".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 pkt 5 oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się:

1. """""""

2. """""""

§ 2

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

1. """""".

2. """""".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie odwołania i powołania członków Zarządu

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Z Zarządu Spółki odwołuje się:

1. """"""....

2. """"""....

§ 2

Do Zarządu Spółki powołuje się:

1. """"""..

2. """"""..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.

W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »