ROPCZYCE (RPC): Projekty uchwał na NWZA - raport 14

Raport bieżący nr 14/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 września 2010 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach

z dnia 24 września 2010 r.

Reklama

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 30 statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym wybiera przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana: """

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach

z dnia 24 września 2010 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.....................................................

2............................................................

3............................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 24 września 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad NWZ.

2. Wybór przewodniczącego NWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad NWZ.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmian statutu dotyczących udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień jak wyżej

b/ przeznaczenia części kapitału zapasowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8. Zamknięcie obrad

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 24 września 2010 r.

w sprawie: zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 28.3 pkt. 1 Statutu Spółki zmienia się Statut Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" SA przez dodanie po Artykule 9 Artykułu 9a w następującym brzmieniu:

Artykuł 9a

1) Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 8.636.212,50 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie większej niż 3.454.485 szt.

2) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.

4) Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,

b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną , subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

5) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6) Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną , subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.

§2

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego oraz opinią Zarządu w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, przychyla się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

Umotywowanie uchwały

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru, podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do kapitału z przeznaczeniem na realizację celów inwestycyjnych Spółki oraz potencjalną restrukturyzację części zadłużenia Spółki.

Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami.

Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania realizowanych inwestycji w ramach podstawowego profilu działalności Spółki.

Zarząd ponadto podjął działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia Spółki, gdzie jedną z rozważanych opcji jest konwersja części zadłużenia na udział w kapitale Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 k.s.h. uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Na dzień 24 września 2010 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" SA. w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 8.636.212,50 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej ("kapitał docelowy"), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy, przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.

Celem emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na akcje w ramach kapitału docelowego, oprócz optymalizacji źródeł finansowania działalności operacyjnej ZMR, jest finansowanie inwestycji w celu akwizycji partnerów biznesowych wzmacniających jej pozycję rynkową i wartość firmy.

Inwestycje te obejmują przedsięwzięcia rozwojowe w ramach podstawowego biznesu operacyjnego Spółki, zarówno w obszarze bezpośrednio produkcyjnym jak też badawczo-rozwojowym. Celem inwestycji jest ponadto zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego Spółki poprzez możliwe zaangażowanie strategicznych partnerów branżowych w tym obszarze.

Planowane przedsięwzięcia rozwojowe obejmują w szczególności:

1) obszar rozwoju i technologii spółki, poprzez zorganizowanie centrum badawczo-rozwojowego w oparciu o projekt Innowacyjna Gospodarka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz dokończenie realizacji rozpoczętego projektu unijnego w zakresie innowacyjnej technologii produkcji;

2) automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych, mająca na celu obniżenie kosztów pracy oraz poprawę wydajności i jakości wyrobów;

3) wzmocnienie bezpieczeństwa surowcowego spółki, w drodze zwiększenia kapitału obrotowego niezbędnego do finansowania zapasów w ramach posiadanych magazynów (obniżka kosztów zakupu) oraz możliwego zaangażowania branżowych partnerów strategicznych w realizację wspólnych projektów związanych z pozyskaniem surowców i ich uszlachetnianiem.

W związku z realizowaną strategią Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" SA Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości ustalania nowych celów emisji.

Ponadto Zarząd podjął działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia Spółki, gdzie jedną z rozważanych opcji jest konwersja części zadłużenia na udział w kapitale Spółki, co może skutkować objęciem nowej emisji akcji w momencie podjęcia ostatecznej decyzji na ten temat.

Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych.

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym podmiotom uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Możliwość optymalnej swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków finansowych odpowiadających wymaganiom realizowanych projektów inwestycyjnych.

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji, dążąc do maksymalizacji ceny emisyjnej. Zarząd będzie uwzględniał w wyznaczaniu ceny emisyjnej wycenę akcji Spółki przeprowadzoną metodami porównawczymi oraz metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wymienione czynniki wskazują, że przekazanie Zarządowi stosownych kompetencji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy.

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 24 września 2010 r.

w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na fundusz świadczeń socjalnych

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć kwotę 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Marek Tymkiewicz - Wiceprezes Zarządu
Marian Darłak - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | Ropczyce | uchwalono | uchwala | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »