Reklama

PROCAD (PRD): Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA - raport 19

Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 maja 2010 r.:

Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, planowane jest podjecie następujących uchwał:

Projekt uchwały nr 1 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Reklama

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. zawierające:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 18 585 151,44 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści cztery grosze);

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujący zysk netto w wysokości 387 333,19 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i dziewiętnaście groszy);

3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2009 r. zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 1 023 893,40 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy);

4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 932 386,27 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia siedem groszy),

5) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. zawierające:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 20 215 264,55 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt pięć groszy);

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujący zysk netto w wysokości 339 760,53 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt trzy grosze);

3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2009 r. zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 1 381 593,74 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt cztery grosze);

4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 027 386,76 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),

5) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2009 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2009 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA uchwala, że zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2009 zostanie w całości przeznaczony na dywidendę.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczy - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczy - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Pawłowi Kowalskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 w okresie od 01.01.2009 r. do 18.06.2009 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Pawłowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2009 w okresie od 01.01.2009 r. do 18.06.2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Magdalenie Jarzyńskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 w okresie od 18.06.2009 r. do 31.12.2009 r..

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Magdalenie Jarzyńskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009 w okresie od 18.06.2009 r. do 31.12.2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 16 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki PROCAD Spółka Akcyjna do przeprowadzenia skupu akcji własnych celem umorzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółka Akcyjna niniejszym tworzy celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych oraz upoważnia Zarząd do przeniesienia i przeksięgowania środków finansowych Spółki w wysokości określonej w punkcie 3 c) poniżej z niniejszej Uchwały, z kapitału zapasowego, na nowoutworzony celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie określonym w niniejszej uchwale.

3. Upoważnienie Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółka Akcyjna obejmuje wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie przez Zarząd Spółki umowy z Firmą Inwestycyjną, na podstawie której Zarząd Spółki zleci Firmie Inwestycyjnej nabywanie akcji Spółki w celu ich późniejszej odsprzedaży Spółce. Nabywanie akcji Spółki przez Firmę Inwestycyjną odbywać się będzie na poniższych zasadach określających warunki umowy z Firmą Inwestycyjną:

a) łączna liczba nabywanych na zlecenie Spółki akcji nie przekroczy 500 000 szt.,

b) akcje nabywane będą za cenę nie wyższą niż 5,50 zł za jedną akcję,

c) na skup akcji własnych przeznacza się kwotę nie większą niż 1 800 000 zł,

d) upoważnienie Firmy Inwestycyjnej do nabywania akcji Spółki na jej zlecenie obejmuje okres od dnia 13 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, nie dłużej jednak niż do nabycia maksymalnej liczby akcji określonej w pkt a) lub wyczerpania się środków finansowych określonych w punkcie c),

e) Zarząd poda do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji przez Firmę Inwestycyjną działającą na zlecenie Spółki w trybie przewidzianym art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.), przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji skupu,

f) Zarząd będzie upoważniony do nakazania Firmie Inwestycyjnej zaprzestania nabywania akcji Spółki na jej zlecenie.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w okresie od dnia 13 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, nie dłużej jednak niż do chwili nabycia 500 000 szt. akcji lub do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie w maksymalnej kwocie 1 800 000 zł. Akcje nabywane będą za cenę nie wyższą niż 5,50 zł za jedną akcję.

5. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po wyrażeniu zgody Rady Nadzorczej może:

a) nakazać Firmie Inwestycyjnej zakończenie nabywania akcji przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

6. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 5 pkt a) oraz b) Zarząd obowiązany jest do podania informacji do publicznej wiadomości, wraz z uzasadnieniem, w trybie przewidzianym dla przekazywania informacji bieżących ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

7. Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opublikowane wcześniej dokumenty, które będą przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Emitenta po adresem www.procad.pl (www.procad.pl/walne13052010).

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik;Opis

Raport biezacy nr 19 na 2010 zalacznik Sprawozdanie RN dzialalnosc w 2009.pdf;

Raport biezacy nr 19 na 2010 zalacznik Sprawozdanie RN PROCAD SA - ocena sprawozdan 2009.pdf;


Jarosław Jarzyński - Prezes Zarządu
Maciej Horeczy - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »