Reklama

PROCAD (PRD): Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA - raport 4

Raport bieżący nr 4/2014

Podstawa Prawna:
Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji

Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 maja 2014 r.:

Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, planowane jest podjecie następujących uchwał:

Projekt uchwały nr 1 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Reklama

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 19 872 700,68 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych i sześćdziesiąt osiem groszy);

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 640 335,02 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i dwa grosze);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 693 826,67 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy);

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 100 747,70 zł (słownie: sto tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych i siedemdziesiąt groszy),

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 23 129 470,23 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze)

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 309 707,34 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych i trzydzieści cztery grosze);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 980 986,82 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 770 120,02 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia złotych i dwa grosze),

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wskazania dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:

- wypłacić dywidendę w kwocie 7 (siedem) groszy na akcję,

- ustalić dzień dywidendy na …….… 2014 roku,

- akcje własne Spółki według stanu na dzień dywidendy nie biorą udziału w podziale dywidendy,

- pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto, odpowiadającą różnicy kwoty zysku netto i łącznej kwocie zysku netto przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,

- ustalić dzień wypłaty dywidendy na …………2014 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie zmian w Statucie Spółki – aktualizacja numeracji PKD i rozszerzenie działalności o wynajem i dzierżawę pojazdów samochodowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą

w Gdańsku postanawia:

1. nadać nowe brzmienie §5 punkt 1 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności jest:

a) działalność wydawnicza (58);

b) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18);

c) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów

i urządzeń peryferyjnych (28.23.Z);

d) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z);

e) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46);

f) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47);

g) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (95.2);

h) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68);

i) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (71);

j) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59);

k) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);

l) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);

m) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62);

n) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);

o) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z);

p) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z);

r) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1).

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opublikowane wcześniej dokumenty, które będą przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Emitenta po adresem www.procad.pl (www.procad.pl/walne15052014).

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-17Jarosław JarzyńskiPrezes Zarządu
2014-04-17Maciej HoreczyWiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »