Reklama

PROCAD (PRD): Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA - raport 9

Raport bieżący nr 9/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2017 r.:

Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, planowane jest podjecie następujących uchwał:

Projekt uchwały nr 1 (do punktu 7a porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Reklama

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2 (do punktu 7b porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3 (do punktu 7c porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17 886 tys. zł;

b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zysk netto w wysokości 369 tys. zł;

c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 076 tys. zł;

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 369 tys. zł,

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4 (do punktu 7d porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. zawierające:

a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 056 tys. zł;

b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1 156 tys. zł;

c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 698 tys. zł;

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 157 tys. zł,

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 (do punktu 7e porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6 (do punktu 7f porządku obrad) w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz przekazania go w całości na kapitał zapasowy.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:

zysk netto Spółki za rok 2016 w wysokości 369 816,86 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych 86/100 groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA wprowadza następujące zmiany, korekty i uzupełnienia w Statucie PROCAD SA:

1. W punkcie 3.2. po słowie "gospodarczych” dodać wyrażenie "i organizacjach otoczenia biznesu”.

2. W punkcie 6.3 skreślić wyrażenie "i od chwili podziału w stosunku 1:10”.

3.W punkcie 15.2 pomiędzy słowa "na okres” i "3(trzyletniej)” wstawić słowo "wspólnej”.

4. Skreślić punkt 15.5.

5. Dodać punkt 16.3a "Przepis ustępu 3 powyżej nie ma zastosowania w odniesieniu do uczestnictwa Członków Zarządu w spółkach z udziałem kapitałowym PROCAD SA”.

6. W punkcie 19.lit d) zamienić słowa "utworzenie zakładów i filii” na słowa "utworzenie oddziałów i przedstawicielstw”.

7. W punkcie 25.3 zdanie drugie Pomiędzy słowa "rozstrzygać” i "pod” wstawić przecinek.

8. W punkcie 32.1 skreślić oznaczenie miast Sopot, Gdynia, Poznań.

9. W punkcie 10.36.1.lit d) zamienić słowa "ich liczby” na słowa "liczebności Rady”.

10. W punkcie 36.1.lit i) zamienić "10%” na "2/3”.

11. W punkcie 36.1.lit j) skreślić wyrażenie "zawiązywaniu Spółki lub”.

12. W punkcie 37.2 Skreślić zdanie drugie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego powyższe zmiany.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opublikowane wcześniej dokumenty, które będą przedstawione Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Emitenta po adresem www.procad.pl (www.procad.pl/walne29052017).

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-28Jarosław JarzyńskiPrezes Zarządu
2017-04-28Maciej HoreczyWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »