Reklama

PROCAD (PRD): Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA - raport 7

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 maja 2019 r.:

Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, planowane jest podjęcie następujących uchwał:

Projekt uchwały nr 1 (do punktu 7a porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Reklama

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2 (do punktu 7b porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3 (do punktu 7c porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe PROCAD SA za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 22 011 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony jedenaście tysięcy złotych);

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 519 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 548 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych);

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 519 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych);

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4 (do punktu 7d porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 24 217 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemnaście tysiące złotych);

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 870 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 2 477 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 241 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych);

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 (do punktu 7e porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2018 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6 (do punktu 7f porządku obrad) w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz wskazania dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:

zysk netto Spółki za rok 2018 w wysokości 1 519 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Jolancie Tomalce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 11.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15 (do punktu 7i porządku obrad) w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

a. W związku z rezygnacją Pani Jolanty Tomalki z funkcji członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA powołuje na członka Rady Nadzorczej...........

b. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opublikowane wcześniej dokumenty, które będą przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Emitenta po adresem www.procad.pl (www.procad.pl/walne28052019).

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-30Jarosław JarzyńskiPrezes Zarządu
2019-04-30Maciej HoreczyWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »