Reklama

INSTALKRK (INK): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgomadzenie Instal Kraków S.A. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. zwołane na dzień 18 maja 2013 roku

I.

Uchwała nr 1/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [-----------------].

II.

Uchwała nr 2/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

Reklama

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2012.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2012;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2012;

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012;

f) podziału zysku;

g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Rafałowi Markiewiczowi, Rafałowi Rajtarowi i Janowi Szybińskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Władysławowi Krakowskiemu, Dariuszowi Mańko, Jackowi Motyka, Grzegorzowi Pilch i Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;

i) zmiany w Zarządzie Spółki;

j) cofnięcia udzielonego absolutorium byłemu Członkowi Zarządu;

k) pozbawienia byłego Członka Zarządu prawa do otrzymania Premii Motywacyjnej.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

III.

Uchwała nr 3/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

IV.

Uchwała nr 4/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 235.693.639,17 zł,

3. Rachunek zysków i strat za rok 2012, zamykający się zyskiem netto 16.511.728,99 zł,

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012, wykazujące wartość 15.893.761,30 zł,

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 15.902.965,27 zł,

6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.737.739,14 zł,

7. Informacja dodatkowa.

V.

Uchwała nr 5/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2012.

VI.

Uchwała nr 6/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 287.456.066,04 zł,

3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2012, zamykający się zyskiem netto 18.763.154,94 zł,

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012, wykazujące wartość 18.145.187,25 zł,

5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 18.362.158,18 zł,

6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.293.686,34 zł,

7. Informacja dodatkowa.

VII.

Uchwała nr 7/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.

VIII.

Uchwała nr 8/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2012 w kwocie 16.511.728,99 zł (szesnaście milionów pięćset jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) podzielić w następujący sposób:

a) Kwota 1.457.100,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, wysokość dywidendy ustalona zostaje na 0,20 zł/akcję;

b) Kwota 15.054.628,99 zł (piętnaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na 3 lipca 2013 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 6 sierpnia 2013 roku.

IX.

Uchwała nr 9/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

X.

Uchwała nr 10/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

XI.

Uchwała nr 11/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

XII.

Uchwała nr 12/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Szybińskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

XIII.

Uchwała nr 13/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

XIV.

Uchwała nr 14/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

XV.

Uchwała nr 15/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Mańko - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

XVI.

Uchwała nr 16/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

XVII.

Uchwała nr 17/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilch - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

XVIII.

Uchwała nr 18/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Wężykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

XIX.

Uchwała nr 19/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Zarządu Pana [-----------------].

XX.

Uchwała nr 20/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Zarządu Panią/Pana [-----------------].

XXI.

Uchwała nr 21/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Uchwałę nr 11/05/2009 z dnia 30.05.2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzieleniu byłemu Członkowi Zarządu Spółki Panu Stanisławowi Czekajowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku poprzez cofnięcie udzielonego absolutorium w związku z ujawnieniem szkody jaka powstała w majątku Spółki na kwotę co najmniej 9.892.796,19 zł spowodowaną działalnością byłego Członka Zarządu Spółki Pana Stanisława Czekaja w 2008 roku, przede wszystkim poprzez nienależyte prowadzenie spraw Spółki w zakresie nadzoru i realizacji kontraktu nr 2003/PL/16/P/PE/045-01 na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra” zawartego w dniu 4 sierpnia 2006 roku.

XXII.

Uchwała nr 22/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia pozbawić byłego Członka Zarządu Spółki Pana Stanisława Czekaja prawa do otrzymania "Premii Motywacyjnej” w ramach Programu Menedżerskiego przyznanego Uchwałą nr 20/VI/2009 Rady Nadzorczej z dnia 19 czerwca 2009 roku dotyczącej wypłaty "Premii Motywacyjnej” w ramach Programu Menedżerskiego w związku z ujawnieniem działania Pana Stanisława Czekaja na szkodę Spółki w roku 2008 oraz w związku z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr ……/05/2013 z dnia 18 maja 2013 roku o zmianie Uchwały nr 11/05/2009 z dnia 30.05.2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzieleniu byłemu Członkowi Zarządu Spółki Panu Stanisławowi Czekajowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku poprzez cofnięcie udzielonego absolutorium, a tym samym działaniem sprzecznym z zasadami i celem Programu Menedżerskiego uchwalonego Uchwałą nr 2606/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 czerwca 2006 roku.

UZASADNIENIE:

Program Menedżerski uchwalony został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 23 czerwca 2006 roku Uchwałą nr 2606/2006. Celem Programu Menedżerskiego, zgodnie z §1 Programu, było stworzenie m.in. mechanizmów motywujących Członków Zarządu do działań zapewniających zarówno długoterminowy wzrost wartości Spółki jak również stabilny wzrost zysku netto oraz wynagrodzenie dotychczasowego wkładu Członków Zarządu w rozwój Spółki oraz osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych. Uczestnicy programu, w przypadku realizacji w danym roku założeń Programu, uzyskiwali prawo do "Premii Motywacyjnej”.

Z uwagi na osiągniecie przez Spółkę w 2008 roku zysku netto w wysokości spełniającej kryteria wyznaczone przez Program Menedżerski, Uchwałą nr 20/VI/2009 z dnia 19 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza postanowiła o wypłacie Członkom Zarządu, w tym byłemu Członkowi Zarządu Panu Stanisławowi Czekajowi, "Premii Motywacyjnej” w kwocie 396.3888,71 zł. W momencie podejmowania Uchwały, Rada Nadzorcza nie miała jednakże danych związanych w wyrządzeniem przez Pana Stanisława Czekaja szkody Spółce w kwocie co najmniej 9.892.796,19 zł (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 19 gr.) Szkoda ta wyrządzona została w związku z nienależytym prowadzeniem spraw Spółki Przez Pana Stanisława Czekaja w zakresie nadzoru i realizacji kontraktu nr 2003/PL/16/P/PE/045-01 na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra” zawartego w dniu 4 sierpnia 2006 roku. Całość szkody wyrządzonej spółce przez byłego Członka Zarządu Pana Stanisława Czekaja nie jest jeszcze w pełni znana, z uwagi na trwające spory sądowe ze zlecającym wykonanie kontraktu – Tarnowskimi Wodociągami. Wysokość wyrządzonej szkody oraz związek przyczynowy pomiędzy powstałą szkodą, a działaniem Pana Stanisława Czekaja jest bezsporny. Potwierdzają to nie tylko dokumenty finansowe Spółki (w tym m.in. zestawienie sprzedaży i kosztów kontraktu nr 1211 sporządzone przez Główną Księgową w dniu 12 kwietnia 2013 roku), ale także zeznania świadków złożone przed Sądem Okręgowym Krakowie, Wydział VI Pracy m.in. w dniu 31 lipca 2012 roku, którzy współpracowali z Panem Stanisławem Czekajem podczas realizacji powyższego zadania i potwierdzają nienależyty nadzór i realizację kontraktu przez Pana Stanisława Czekaja. Były Członek Zarządu Pan Stanisław Czekaj wielokrotnie na posiedzeniach Zarządu Spółki zapewniał pozostałych Członków Zarządu, że wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie zakończy się dla Spółki stratą, co jak wiadomo w chwili obecnej, nie jest prawdą.

W związku z tym, że działalność byłego Członka Zarządu Spółki Pana Stanisława Czekaja doprowadziła do milionowych strat dla Spółki, nie można w żaden sposób przyjąć, że Pan Stanisław Czekaj zrealizował cele i zadania Programu Menedżerskiego uchwalonego Uchwałą nr 2606/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 23 czerwca 2006 roku. Z pewnością nie zapewnił on długoterminowego wzrostu wartości Spółki czy stabilnego wzrostu zysku netto oraz nie zapewnił on wkładu w rozwój Spółki, a przede wszystkim w osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-19Rafał RajtarCzłonek Zarządu
2013-04-19Jan SzybińskiCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: projektu | uchwalono

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »