Reklama

INSTALKRK (INK): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgomadzenie Instal Kraków S.A. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. zwołane na dzień 17 maja 2014 roku

I.

Uchwała nr 1/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [-----------------].

II.

Uchwała nr 2/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

Reklama

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Wybór Komisji Wyborczej;

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;

7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2013;

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013;

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2013;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2013;

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013;

f) podziału zysku;

g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Rafałowi Markiewiczowi, Rafałowi Rajtarowi i Janowi Szybińskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Władysławowi Krakowskiemu, Dariuszowi Mańko, Jackowi Motyka, Grzegorzowi Pilch i Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

i) ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki do końca bieżącej kadencji;

j) powołania Członka Zarządu Spółki w miejsce Członka Zarządu, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji;

k) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji;

l) wyboru członków Rady Nadzorczej następnej kadencji;

m) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji;

n) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez byłego członka zarządu;

o) aktualizacji Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

III.

Uchwała nr 3/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie [-----------------].

IV.

Uchwała nr 4/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

V.

Uchwała nr 5/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 265.135.126,69 zł;

3. Rachunek zysków i strat za rok 2013, zamykający się zyskiem netto 10.679.710,75 zł;

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013, wykazujące wartość 10.779.034,62 zł;

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 9.032.550,69 zł;

6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2013, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 33.070.229,10 zł;

7. Informacja dodatkowa.

VI.

Uchwała nr 6/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2013.

VII.

Uchwała nr 7/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 329.861.130,29 zł;

3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2013, zamykający się zyskiem netto 13.417.018,86 zł;

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013, wykazujące wartość 13.511.197,81 zł;

5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.891.033,51 zł;

6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2013, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.486.242,06 zł;

7. Informacja dodatkowa.

VIII.

Uchwała nr 8/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.

IX.

Uchwała nr 9/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w kwocie 10.679.710,75 zł (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) podzielić w następujący sposób:

a) Kwota 1.457.100,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, wysokość dywidendy ustalona zostaje na 0,20 zł/akcję;

b) Kwota 9.222.610,75 zł (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziesięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na 2 lipca 2014 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 6 sierpnia 2014 roku.

X.

Uchwała nr 10/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

XI.

Uchwała nr 11/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

XII.

Uchwała nr 12/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

XIII.

Uchwała nr 13/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Szybińskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

XIV.

Uchwała nr 14/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

XV.

Uchwała nr 15/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

XVI.

Uchwała nr 16/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Mańko - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

XVII.

Uchwała nr 17/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

XVIII.

Uchwała nr 18/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilch - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

XIX.

Uchwała nr 19/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Wężykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

XX.

Uchwała nr 20/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z rezygnacją Pana Jana Szybińskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu, ustala liczbę członków Zarządu do końca bieżącej kadencji na [-----------------].

XXI.

Uchwała nr 21/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Zarządu Panią/Pana [-----------------].

XXII.

Uchwała nr 22/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na [-----] osób.

XXIII.

Uchwała nr 23[---]/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [--------------------].

XXIV.

Uchwała nr 24/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),

b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych),

c) Sekretarz Rady Nadzorczej – 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych),

d) Członek Rady Nadzorczej – 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.

2. Wynagrodzenie nie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej za ten miesiąc, w którym nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje w drodze uchwały Rada Nadzorcza.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 3

Traci moc uchwała nr 23/05/11 z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXV.

Uchwała nr 25/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie upoważnia Zarząd do dochodzenia od Pana Stanisława Czekaja roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej przekroczeniem uprawnień i niedołożeniem należytej staranności przy podejmowaniu decyzji o starcie w przetargu oraz wyborem niewłaściwego, niekompetentnego Biura projektowego, a także nienależytym nadzorem nad realizacją kontraktu SUW Zbylitowska Góra, w wysokości odpowiadającej kwocie żądanej przez Pana Stanisława Czekaja tytułem premii motywacyjnej za 2008 rok wraz ze wszystkimi należnościami ubocznymi.

XXVI.

Uchwała nr 26/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie uchyla dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwala nowy, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr 26/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. z dnia 17 maja 2014 r.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady zwoływania, organizację oraz tryb obradowania Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie.

2. Walne Zgromadzenie spółki Instal Kraków S.A. działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), Statutu Spółki Instal Kraków S.A. i niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem przyjętych do stosowania przez Spółkę zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek.

3. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

II. DEFINICJE

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

- "Spółka” oznacza spółkę pod firmą Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie,

- "Rada Nadzorcza” oznacza radę nadzorczą Spółki,

- "Zarząd” oznacza zarząd Spółki,

- "Przewodniczący” oznacza przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,

- "Regulamin” oznacza niniejszy regulamin przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki,

- "Statut” oznacza statut Spółki,

- "Walne Zgromadzenie” oznacza Walne Zgromadzenie Spółki,

- "Akcjonariusz” ("Akcjonariusze”) oznacza akcjonariusza (akcjonariuszy) Spółki,

- "Uczestnik Walnego Zgromadzenia” oznacza akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jego przedstawiciela lub reprezentanta oraz inną osobę uprawnioną do wykonywania prawa głosu z akcji,

- "KSH” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.),

- "Ustawa o ofercie publicznej” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm).

- "Dobre Praktyki Spółek” oznaczają zasady wynikające z dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. (ze zmianami).

III. ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w KSH lub w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego zwołanego przez siebie Walnego Zgromadzenia.

4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

1) Z własnej inicjatywy,

2) Na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres e-mailowy Spółki sekretariat@instalkrakow.pl.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i przepisami wydanymi na jej podstawie.

2. Ogłoszenie dokonywane jest co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki zawiera co najmniej:

1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;

2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, a w szczególności informacje o:

a) prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

b) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;

c) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia;

d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika;

e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

f) sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;

6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

4. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki umieszczane są projekty uchwał proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie, formularze pozwalające na uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz pozostałe informacje i dokumenty wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.

§ 6

Walne Zgromadzenia odbywają się w Krakowie.

IV. ŻĄDANIE UMIESZCZENIA SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ORAZ PRZEDSTAWIANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

§ 7

1. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na danym Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Walne Zgromadzenie może – w sprawach nieobjętych porządkiem obrad – podejmować uchwały w sprawach o charakterze porządkowym.

2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

3. Żądanie uprawnionego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia może zostać złożone na piśmie i doręczone osobiście (złożone w sekretariacie Zarządu) lub wysłane listem poleconym na adres Spółki: ul. Konstantego Brandla 1, 30 - 732 Kraków, bądź w postaci elektronicznej, na adres e-mailowy Spółki sekretariat@instalkrakow.pl.

4. Za termin złożenia żądania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w formie pisemnej, uznaje się dzień jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania postaci elektronicznej, dzień przejścia żądania do systemu informatycznego prowadzonego przez Spółkę, to jest datę jego przyjęcia i zarejestrowania przez serwer Spółki. Żądanie może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Spółki: www.instalkrakow.pl, w zakładce: Dla inwestorów/WZA. W przypadku skorzystania z formy elektronicznej złożenia żądania, wymagane jest wysłanie wypełnionego formularza i wszelkich dołączanych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające swoją tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania;

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – aktualny odpisu lub wydruk z właściwego rejestru, bądź innego dokument, potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz upoważnienie osób, które podpisały żądanie, do reprezentowania Akcjonariusza;

4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika (poza wymienionymi w pkt 30 powyżej, wymaganymi dokumentami dotyczącymi Akcjonariusza), dokument pełnomocnictwa oraz kopię dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – odpis lub wydruk z właściwego rejestru potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz upoważnienie odpowiedniej osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.;

5) w przypadku podmiotów zagranicznych, mających siedzibę w państwie, w którym nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast aktualnego odpisu lub wydruku z rejestru, o których mowa w pkt 3) i 4) powyżej, właściwy dla danej jurysdykcji dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz uprawnienie przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 powinny zostać dołączone w postaci odpowiadającej formie zgłoszonego żądania. Spółka zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji Akcjonariuszy i ich pełnomocnika oraz weryfikacji ważności otrzymanych dokumentów. Jeżeli żądanie lub załączone do niego dokumenty zostały sporządzone w języku innym niż język polski, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

8. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał mogą zostać złożone na piśmie i doręczone osobiście (złożone w sekretariacie Zarządu) lub wysłane listem poleconym na adres Spółki: ul. Konstantego Brandla 1, 30 - 732 Kraków, bądź w postaci elektronicznej, na adres e-mailowy Spółki: sekretariat@instalkrakow.pl.

9. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 8 powyżej, powinny być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O zachowaniu terminu złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina jego przejścia żądania do systemu informatycznego prowadzonego przez Spółkę, to jest data i godzina jego przyjęcia i zarejestrowania przez serwer Spółki. Projekty uchwał zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Spółki: www.instalkrakow.pl, w zakładce: Dla inwestorów/WZA.

10. Do zgłaszania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy projektów uchwał przed terminem Walnego Zgromadzenia stosuje się postanowienia ust. 3 – 6 niniejszego paragrafu.

11. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

V. UCZESTNICTWO I PRAWO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU

§ 8

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 4061 § 1 KSH, osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

2. Dzień ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd na podstawie wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych oraz stan ujawniony w księdze akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

6. Lista, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych Akcjonariuszy, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

7. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

8. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wykładana jest w siedzibie Zarządu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

9. Akcjonariusz może wystąpić z żądaniem o przesłanie mu listy Akcjonariuszy, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na jaki lista ma zostać wysłana. Żądanie powinno zostać złożone na adres e-mailowy Spółki: sekretariat@instalkrakow.pl.

10. W Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są uczestniczyć Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, którzy w miarę możliwości i w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, powinni udzielać jego uczestnikom informacji dotyczących Spółki.

11. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również osoby, których obecność Zarząd uzna za niezbędną, w szczególności osoby zapewniające obsługę techniczną, administracyjną lub prawną.

12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób niż wymienione w ust. 11.

§ 9

1. Akcjonariusze uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo w nim uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Współuprawnieni z akcji mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu jedynie przez wspólnego przedstawiciela.

2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Prawo do reprezentowania takiego Akcjonariusza powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona we właściwym dla danego Akcjonariusza rejestrze jako upoważniona do jego reprezentacji lub też, w przypadku gdy nastąpiła zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza i zmiana ta nie została jeszcze ujawniona w rejestrze, jej powołanie jako przedstawiciela Akcjona

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »