Reklama

PLASTBOX (PLX): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr 20/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 9 czerwca 2011 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 czerwca 2011 r. wybiera się Panią/Pana""""".

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. """.

2. """.

3. """..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. w tym:

- bilans,

- rachunek zysków i strat,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

- zestawienie zmian w kapitale własnym,

- informację dodatkową.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2010 r.- 31.12.2010 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118.374.480,27 zł (słownie: sto osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 226.423,84 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2010 r. o kwotę 22.396.293,84 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2010 o kwotę 435.999,30 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2010 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2010 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2010 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2010 r.

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2010 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. w tym:

- skonsolidowany bilans,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2010 r.- 31.12.2010 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.061.427,32 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych trzydzieści dwa grosze), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.864.112,09 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwanaście złotych dziewięć groszy), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 23.596.652,72 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17 119,72 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2010 r.

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2010 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2010r.

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2010r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Uzyskany w Spółce za rok 2010 zysk netto w kwocie 226.423,84 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlak z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlak z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Dariuszowi Wilczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Koźlik z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Strączyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławie Michalskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...../2011

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Gregorczuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Grezgorz Pawlak - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »