Reklama

PLASTBOX (PLX): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie - raport 44

Raport bieżący nr 44/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 maja 2013 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A

Reklama

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 maja 2013 r. wybiera się Panią/Pana………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 23.05.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. w tym:

- bilans,

- rachunek zysków i strat,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

- zestawienie zmian w kapitale własnym,

- informację dodatkową.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2012 r.- 31.12.2012 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144 205 458,42 zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dwieście pięć tysięcy i czterdzieści dwa grosze), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 3 550 889,42 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2012 r. o kwotę 1 867 651,43 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści trzy grosze), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2012 o kwotę 1 259 843,57 tys. zł (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2012 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r., oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego za rok 2012 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2012 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r., oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego za rok 2012 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania Rady Nadzorczej z:

1) oceny sytuacji Spółki w 2012 r.,

2) działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.,

3) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012,

4) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za 2012 r.

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za 2012 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. w tym:

- skonsolidowany bilans,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2012 r.- 31.12.2012 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 158 871 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4 771 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 220 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 274 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za 2012 r.

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za 2012 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2012r.

PROJEKT ZARZĄDU:

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2012r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok 2012 wynoszący według zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, kwotę 3 550 889,42 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT ZGODNY Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA:

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2012r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Uwzględniając zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia by wypracowany w 2012 roku zysk netto w kwocie 3 550 889,42 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze) został przeznaczony (podzielony) na:

1) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,05 PLN (słownie: pięć groszy) na jedną akcję,

2) kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w ramach prowadzonego przez Spółkę Programu odkupu akcji własnych w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

1) Dywidenda wynosi 0,05 zł (pięć groszy) na jedną akcję.

2) Dywidendą nie są objęte akcje własne Spółki, nabyte w ramach Programu Odkupu.

1) Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień …….. 2013 r.(dzień dywidendy)

2) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień ……. 2013 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2012 r. absolutorium

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2012 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlak z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2012 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Pióro z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2012 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Andrzejowi Sadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2012 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Iwonie Zdrojewskiej z wykonania przez nią obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2012 r. absolutorium

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2012 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Przemysławowi Borgosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2012 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2012 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przemysławowi Klapińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2012 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Gregorczuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2012 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Wielgus absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2012 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Syzdek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2012 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Ruwińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2012 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Sepioł absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-11Krzysztof PióroPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »