Reklama

TRAKCJA (TRK): Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie - raport 43

Raport bieżący nr 43/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”), w związku z raportem bieżącym nr 42/2013 z dnia 13 maja 2013 r. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 r. Proponowana treść uchwał jest następująca:

Ad. 1. porządku obrad:

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklama

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [_].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”

Ad. 3. porządku obrad:

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności;

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdań, o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, ocenę sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty;

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2012 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok 2012;

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2012;

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.;

10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję;

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki;

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad. 4. porządku obrad:

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok 2012, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok 2012, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. oraz ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2012 w całości zyskiem, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad. 5. porządku obrad:

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2012 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

1. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 731 738 tys. złotych (siedemset trzydzieści jeden milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych);

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 32 850 tys. złotych (trzydzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

3. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 34 834 tys. złote (trzydzieści cztery miliony osiemset trzydzieści cztery złote);

4. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości 32 850 tys. złotych (trzydzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2012 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku o kwotę 52 418 tys. złotych (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy złotych); oraz

6. dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 6. porządku obrad:

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 320 046 tys. złotych (jeden miliard trzysta dwadzieścia milionów czterdzieści sześć tysięcy złotych);

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 14 896 tys. złotych (czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

3) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości 26 408 tys. złotych (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiem tysięcy złotych);

4) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 56 170 tys. złotych (pięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych);

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 101 369 tys. złotych (sto jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

6) dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok obrotowy 2012.

§2

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku zatwierdza to sprawozdanie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”

Ad. 7. porządku obrad:

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że strata Spółki poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku w wysokości 32.850.849,54 złotych (trzydzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć 54/100 złotych) zostanie pokryta w całości zyskiem, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad. 8. porządku obrad:

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Przybyłowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Spółki oraz Prezesa Zarządu Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Romanowi Przybyłowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Spółki oraz Prezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Nerijus Eidukevičius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Nerijus Eidukevičius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Pani Maricie Szustak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Pani Maricie Szustak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad. 9. porządku obrad:

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Julijusowi Stalmokasowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Julijusowi Stalmokasowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Alvydasowi Banysowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Alvydasowi Banysowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Ziółek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Pawłowi Ziółek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Carles Sumarroca Claverol absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Carles Sumarroca Claverol absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad. 10. porządku obrad:

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana / Panią [__] na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana / Panią [__] na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [__] na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 11. porządku obrad:

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

"§1

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości, tj.:

Panu / Pani [_] [_] zł brutto miesięcznie,

Panu / Pani [_] [_] zł brutto miesięcznie,

Panu / Pani [_] [_] zł brutto miesięcznie,

Panu / Pani [_] [_] zł brutto miesięcznie,

2. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od 1 lipca 2013 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 12. porządku obrad:

Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z artykułem 11 pkt 10 Statutu Spółki, mając na uwadze, że emisja akcji zwykłych na okaziciela serii H, prowadzona przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego została zakończona (wszystkie wyemitowane obligacje zamienne zostały zamienione na akcje serii H a sąd rejestrowy dokonał rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w odniesieniu do wszystkich wyemitowanych akcji serii H), niniejszym zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

1) Artykuł 21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.119.638,40 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:

a. 1.599.480 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b. 83.180.870 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c. 19.516.280 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset szesnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d. 25.808.850 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

e. 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

f. 72.000.000 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz

g. 179.090.904 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

2) Artykuł 21a Statutu Spółki skreśla się.

§2

Zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.”

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-13Roman PrzybyłPrezes Zarządu
2013-05-13Rodrigo Pomar LópezWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »