EFEKT (EFK): projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie - raport 8

Raport bieżący nr 8/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 21 czerwca 2013 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _______________________.

Reklama

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:

1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2012 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2012 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2012.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Wybory Rady Nadzorczej:

a) podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VIII kadencji;

b) wybór członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych

i funduszu motywacyjnego

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 62.951 tys. zł;

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.220 tys. zł;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.165 tys. zł;

5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.463 tys. zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2012.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2012 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań zamyka się sumą 115.530 tys. zł;

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące zysk netto w kwocie 1.572 tys. zł;

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.248 tys. zł;

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.337 tys. zł;

6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt” w 2012 roku.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Bogumiłowi Adamkowi - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku;

2) Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku;

3) Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Romanowi Niestrojowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku;

2) Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku;

3) Panu Janowi Leśniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku;

4) Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku;

5) Panu Ryszardowi Rudzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2012:

zysk bilansowy netto za rok 2012 wynoszący 5.219.715,93 zł przeznacza się na:

1) dywidendę 1.101.603,75 zł;

2) kapitały rezerwowe 3.794.807,37 zł;

3) fundusz motywacyjny 200.000,00 zł;

3) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł;

4) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 3.304,81 zł.

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,65 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,78 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 20 września 2013 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2013 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VIII kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza VIII kadencji liczyć będzie ____ członków.

UCHWAŁA NR 10 *

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie ¬art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Panią/Pana _________________________.

* Liczba uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej zależy od ustalenia przez WZ liczebności Rady Nadzorczej VIII kadencji

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 6 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią/Pana ______________________.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-22Bogumił AdamekPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »