Reklama

PLASTBOX (PLX): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie - raport 27

Raport bieżący nr 27/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

Reklama

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR .…./2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 czerwca 2014 r. wybiera się Panią/Pana………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR .…./ 2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 24.06. 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

UCHWAŁA NR .…./ 2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. w tym:

- bilans,

- rachunek zysków i strat,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

- zestawienie zmian w kapitale własnym,

- informację dodatkową.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2013 r.- 31.12.2013 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145.020.737,40 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 3.388.029,03 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych trzy grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału w 2013 r. o kwotę 3.461.696,08 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych osiem groszy), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2013 o kwotę 137.675,40 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

UCHWAŁA NR .…./ 2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej: z oceny sytuacji Spółki w 2013 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r., oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego za rok 2013 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

UCHWAŁA NR .…./ 2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2013 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r., oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego za rok 2013 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania Rady Nadzorczej z:

1) oceny sytuacji Spółki w 2013 r.,

2) działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.,

3) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013,

4) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za 2013 r.

UCHWAŁA NR .…./ 2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za 2013 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. w tym:

- skonsolidowany bilans,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2013 r.- 31.12.2013 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.213 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwieście trzynaście tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 6.769 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zmniejszenie kapitału o kwotę 875 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 992 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za 2013 r.

UCHWAŁA NR .…./ 2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za 2013 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2013r.

UCHWAŁA NR .…./ 2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2013r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok 2013 wynoszący według zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, kwotę 3.388.029,03 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych trzy grosze) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2013 r. absolutorium

UCHWAŁA NR .…./ 2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2013 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Pióro z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./ 2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2013 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlak z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./ 2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2013 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Andrzejowi Sadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium

UCHWAŁA NR .…./ 2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./ 2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Syzdek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./ 2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Gregorczuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./ 2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Ruwińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./ 2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Sepioł absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne

w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR .…./2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się pana Antoniego Taraszkiewicz z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR .…./2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się:

…………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR .…./2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się:

…………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR .…./2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

…………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR .…./2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

…………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR .…./2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

…………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-27Grzegorz PawlakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »