Reklama

PLASTBOX (PLX): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr 22/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego

Reklama

na dzień 18 maja 2015 roku na godz. 11.00 w Warszawie (Hotel Radisson Blu Centrum w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24, Sala Kossak)

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR .…./2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. odbywającego się w dniu 18 maja 2015 r. Panią/Pana………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 18.05. 2015 r. z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR .…./2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S. A. powołuje się:

…………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. w tym:

- bilans,

- rachunek zysków i strat,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

- zestawienie zmian w kapitale własnym,

- informację dodatkową.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2014 r.- 31.12.2014 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 150.773.865,29 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 3.781.534,58 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2014 r. o kwotę 392.875,70 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2014 o kwotę 10.745,27 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia siedem groszy) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za 2014 r.

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. w tym:

- skonsolidowany bilans,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

- informację dodatkową i objaśnienia oraz

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014r.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2014 r.- 31.12.2014 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.033 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści trzy tysiące złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.682 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zmniejszenie kapitału o kwotę 14.953 tys. zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.334 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych) informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2014r.

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2014 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Uwzględniając zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia by wypracowany w 2014 roku zysk netto w kwocie 3.781.534,58 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy) został przeznaczony na:

1) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję,

2) kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

1) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku, ustala się na 3 lipca 2015 r. (dzień dywidendy).

2) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2014 r. absolutorium

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Pawlak z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Sadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Antoniemu Taraszkiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Syzdek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Cezaremu Gregorczuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Ruwińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Sepioł absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Kwiecień absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Ciźla absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Majkrzak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Głażewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adrianowi Moska absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR .…./ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Thomasowi Hagen absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-21Grzegorz PawlakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »