Reklama

TRAKCJA (TRK): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie - raport 20

Raport bieżący nr 20/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”), w związku z raportem bieżącym nr 19/2015 z dnia 29 maja 2015 r. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r. Proponowana treść uchwał jest następująca:

Reklama

Ad 1 porządku obrad:

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [_].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

Ad 3 porządku obrad:

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności;

3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdań, o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, ocenę sytuacji Spółki oraz Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;

5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku;

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;

7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014;

8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku;

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku;

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Ad 4 porządku obrad:

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Ad 5 porządku obrad:

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:

1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 49 796 677,84 zł (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 84/100);

2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 48 356 tys. złotych (czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 072 553 tys. złotych (miliard siedemdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);

4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 631 tys. złotych (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);

5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 47 267 tys. złotych (czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); oraz

6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Ad 6 porządku obrad:

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 50 391 tys. złotych (pięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 50 043 tys. złotych (pięćdziesiąt milionów czterdzieści trzy tysiące złotych);

3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 445 816 tys. złotych (miliard czterysta czterdzieści pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych);

4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23 770 tys. złotych (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych);

5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 51 131 tys. złotych (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych); oraz

6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zatwierdza to sprawozdanie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

Ad 7 porządku obrad:

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2014

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 49 796 677,84 zł (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 84/100) zostanie przeznaczony:

1. w kwocie 6 631 213,92 złotych na pokrycie strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,

2. w kwocie 43 165 463,92 złotych na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Ad 8 porządku obrad:

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Przybyłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Romanowi Przybyłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Nerijus Eidukevičius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Nerijus Eidukevičius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie udzielenia Pani Maricie Szustak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Pani Maricie Szustak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Dziedziulowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Stefanowi Dziedziulowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Ad 9 porządku obrad:

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Bartosowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Andrzejowi Bartosowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Julijus Stalmokas absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Julijus Stalmokas absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

"Uchwała Nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI

Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Fernando Perea Samarra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Fernando Perea Samarra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-29Jarosław TomaszewskiPrezes Zarządu
2015-05-29Elżbieta OkułaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »