EFEKT (EFK): projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie - raport 5

Raport bieżący nr 5/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 21 czerwca 2018 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _______________________.

Reklama

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:

1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2017 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2017.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Wybór Rady Nadzorczej IX kadencji:

a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX kadencji;

b) wybór członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX kadencji.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych

i wykorzystania funduszu motywacyjnego

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 70.767 tys. zł;

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujący zysk netto w wysokości 4.688 tys. zł;

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.349 tys. zł;

5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 46 tys. zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2017.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2017 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 110.836 tys. zł;

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zysk netto w wysokości 8.755 tys. zł;

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.419 tys. zł;

5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.114 tys. zł;

6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt” w 2017 roku.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

2) Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

3) Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Bogumiłowi Adamkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

2) Panu Romanowi Niestrojowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 21.06.2017r.;

3) Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

4) Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

5) Panu Ryszardowi Rudzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

6) Panu Stanisławowi Bisztydze - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 21.06.2017r. do 31.12.2017r.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2017:

zysk bilansowy netto za rok 2017 wynoszący 4.687.954,07 zł przeznacza się na:

1) dywidendę 1.694.775,00 zł

2) kapitały rezerwowe 2.515.668,60 zł

3) fundusz motywacyjny 350.000,00 zł

4) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł

5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 7.510,47 zł

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 1,00 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 1,20 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 września 2018 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2018 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza IX kadencji liczyć będzie ____ członków.

UCHWAŁA NR 10*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Panią/Pana _________________________.

* Liczba uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej zależy od ustalenia przez WZ liczebności Rady Nadzorczej IX kadencji

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 6 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią/Pana ______________________.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-23Jan OkońskiPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »