Reklama

DEVELIA (DVL): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie - raport 25

Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent”), zgodnie z §19 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 27 czerwca 2017 r. godz. 10.00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4.

Reklama

UCHWAŁA NR 1

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia …………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 30 maja 2018 r.:

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2017 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2017.

8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2017.

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

12) Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017.

13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

15) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2017 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2017 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzą:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.470.516 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset szesnaście tysięcy złotych).

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 100.909 tys. zł (słownie: sto milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 100.909 tys. zł (słownie: sto milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych).

3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 69.580 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysiące złotych).

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 35.577 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

5. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

§ 1

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzą:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.299.649 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście dziewięćdziesiąt milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),

2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 80.240 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt milionów dwieście czterdzieści tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 83.553 tys. zł (słownie osiemdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),

3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 52.224 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych),

4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.603 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset trzy tysiące złotych ),

5. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi – Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Jakubowi Malskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Radosławowi Stefurakowi –Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Tomaszowi Wróblowi – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Mirosławowi Kujawskiemu – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Małgorzacie Danek – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Leszkowi Czarneckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 20.09.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Andrzejowi Błażejewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 27.04.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 27.04.2017 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27.04.2017 r. do 30.09.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Zbigniewowi Dorendzie– Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 27.04.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Joannie Gransort– Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 19.10.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Grzegorzowi Korczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 19.10.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Michałowi Hulbój – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27.04.2017 r. do 19.10.2017 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Pawłowi Małyska – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27.04.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Michałowi Kowalczewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Jackowi Osowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Johnowi Richardowi Banka – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 25

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Grzegorzowi Grabowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 26

§ 1

1. Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy utworzony z zysków z lat ubiegłych w kwocie 6.504.679,42 zł (słownie: sześć milionów pięćset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze) na wypłatę dywidendy.

2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określa § 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Statutu Spółki, a także mając na uwadze zasadę IV.Z.16. Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW (Uchwała nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. w kwocie 100.909.315,22 zł (słownie: sto milionów dziewięćset dziewięć tysięcy trzysta piętnaście złotych dwadzieścia dwa grosze)do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę na następujących zasadach:

a) łączna kwota dywidendy wynosi 107.413.994,64 zł (słownie: sto siedem milionów czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2017 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej uchwały powyżej, powiększonego o kwotę 6.504.679,42 zł (słownie: sześć milionów pięćset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze) przeniesioną z kapitału zapasowego i przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

b) w podziale dywidendy uczestniczą 447 558 311 akcje, na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze),

c) dzień dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2018 r.

d) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 27

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Panią/Pana ……………………………. powierzając jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 28

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Panią/Pana ……………………………. powierzając jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 29

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Panią/Pana ……………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 30

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Panią/Pana ……………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 31

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Panią/Pana ……………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent informuje, iż treść uchwał nr 1 - 31 uzyskała pozytywną opinię Członków Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z §19 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-30Dariusz NiedośpiałPrezes Zarządu
2018-05-30Radosław StefurakCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »