Reklama

EFEKT (EFK): projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie - raport 4

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 21 czerwca 2017 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _______________________.

Reklama

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:

1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2016 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2016.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej VIII kadencji.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych

i wykorzystania funduszu motywacyjnego

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 71.113 tys. zł;

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.355 tys. zł;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.645 tys. zł;

5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.168 tys. zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2016.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2016 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 roku, które wykazuje sumy bilansowe po stronie aktywów oraz pasywów w wysokości 112.776 tys. zł;

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zysk netto w wysokości 8.579 tys. zł;

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.869 tys. zł;

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.077 tys. zł;

6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt” w 2016 roku.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

2) Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

3) Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Bogumiłowi Adamkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

2) Panu Romanowi Niestrojowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

3) Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

4) Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

5) Panu Ryszardowi Rudzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2016:

zysk bilansowy netto za rok 2016 wynoszący 5.355.168,69 zł przeznacza się na:

1) dywidendę 1.525.297,50 zł

2) kapitały rezerwowe 3.355.295,30 zł

3) fundusz motywacyjny 350.000,00 zł

4) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł

5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 4.575,89 zł

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,90 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 1,08 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 września 2017 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2017 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie ¬art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Panią/Pana _________________________.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-24Jan OkońskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »