Reklama

ABPL (ABE): PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ WE WROCŁAWIU W DNIU 5 LISTOPADA 2015 ROKU

Raport bieżący nr 25/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwała nr 1/2015

Reklama

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................................................

Uchwała nr 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

.............................................................

Uchwała nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014/2015 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014/2015 rok i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014/2015, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2014/2015 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014/2015. ---------------------------------------------

Uchwała nr 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna” za 2014/2015 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2014/2015.-----------------------------------

Uchwała nr 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2014/2015, w kwocie 53 130 594,50 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) podzielić w sposób następujący: kwotę 11 331 350,80 zł (jedenaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałą część w kwocie 41 799 243,70 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 70/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.---------------------------------------------

2. "AB SPÓŁKA AKCYJNA” wypłaci dywidendę w wysokości 70 (siedemdziesiąt) groszy na jedną akcję.---------------------------------------------------------------------------------

3. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 3 grudnia 2015 r.-----------------------------------------

4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 11 stycznia 2016 r.-----------------------------------------

Uchwała nr 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.-----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.----------------------------------------------------------

Uchwała nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdrzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

1. Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję: Andrzeja Grabińskiego, Jacka Łapińskiego, Marka Ćwira, Jerzego Baranowskiego oraz Jakuba Bieguńskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------

Uchwała nr 19/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 listopada 2015 roku

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz 455 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 [ZMIANA STATUTU]

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:----------------------------------------------

- art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------

"1. Siedzibą Spółki są Magnice.”----------------------------------------------------------------------

- art. 12 ust. 5 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:------------------------------------

" 5. Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi.”-------

- art. 19 otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------------------------------

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie.”

§ 2 [UZASADNIENIE]

Zmiany Statutu określone w § 1 tiret 1 oraz tiret 3 Uchwały związane są z oddaniem do użytku nowej siedziby Spółki w Magnicach. Zmiana Statutu określona w § 1 tiret 2 Uchwały realizuje postanowienie części III.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którym przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. Celem zmiany jest dostosowanie do aktualnie obowiązujących zasad ładu korporacyjnego.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-09Andrzej PrzybyłoPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Listopad 2015

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »