Reklama

KPPD (KPD): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2012 r. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane w dniu 31.05.2012 r.:

(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 01 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"

Reklama

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki """""".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""..""....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """."..

Łączna liczba ważnych głosów ""....."....

w tym:

Liczba głosów "za" """.."..

Liczba głosów "przeciw" """...."..

Liczba głosów "wstrzymujących się" "....""".

(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 02 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""..""....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """."..

Łączna liczba ważnych głosów ""....."....

w tym:

Liczba głosów "za" """.."..

Liczba głosów "przeciw" """...."..

Liczba głosów "wstrzymujących się" "....""".

(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 03 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""..""....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """."..

Łączna liczba ważnych głosów ""....."....

w tym:

Liczba głosów "za" """.."..

Liczba głosów "przeciw" """...."..

Liczba głosów "wstrzymujących się" "....""".

(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 04 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 r., obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 117.179.442,99 zł,

2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 - do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.254.367,68 zł,

3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.254.367,68 zł,

4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.469.365,37 zł,

5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""..""....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """."..

Łączna liczba ważnych głosów ""....."....

w tym:

Liczba głosów "za" """.."..

Liczba głosów "przeciw" """...."..

Liczba głosów "wstrzymujących się" "....""".

(Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 05 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. w kwocie: 3.254.367,68 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""..""....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """."..

Łączna liczba ważnych głosów ""....."....

w tym:

Liczba głosów "za" """.."..

Liczba głosów "przeciw" """...."..

Liczba głosów "wstrzymujących się" "....""".

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 06 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""..""....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """."..

Łączna liczba ważnych głosów ""....."....

w tym:

Liczba głosów "za" """.."..

Liczba głosów "przeciw" """...."..

Liczba głosów "wstrzymujących się" "....""".

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 07 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""..""....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """."..

Łączna liczba ważnych głosów ""....."....

w tym:

Liczba głosów "za" """.."..

Liczba głosów "przeciw" """...."..

Liczba głosów "wstrzymujących się" "....""".

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 08 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""..""....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """."..

Łączna liczba ważnych głosów ""....."....

w tym:

Liczba głosów "za" """.."..

Liczba głosów "przeciw" """...."..

Liczba głosów "wstrzymujących się" "....""".

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 09 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""..""....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """."..

Łączna liczba ważnych głosów ""....."....

w tym:

Liczba głosów "za" """.."..

Liczba głosów "przeciw" """...."..

Liczba głosów "wstrzymujących się" "....""".

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""..""....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """."..

Łączna liczba ważnych głosów ""....."....

w tym:

Liczba głosów "za" """.."..

Liczba głosów "przeciw" """...."..

Liczba głosów "wstrzymujących się" "....""".

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""..""....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """."..

Łączna liczba ważnych głosów ""....."....

w tym:

Liczba głosów "za" """.."..

Liczba głosów "przeciw" """...."..

Liczba głosów "wstrzymujących się" "....""".

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12 /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""..""....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """."..

Łączna liczba ważnych głosów ""....."....

w tym:

Liczba głosów "za" """.."..

Liczba głosów "przeciw" """...."..

Liczba głosów "wstrzymujących się" "....""".

(Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR /12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej "...

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się """""...w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""..""....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """."..

Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym""....."....

w tym:

Liczba głosów "za" """.."..

Liczba głosów "przeciw" """...."..

Liczba głosów "wstrzymujących się" "....""".
Bożena Czerwińska-Lasak - Wiceprezes Zarządu
Marek Jarmoliński - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »