Reklama

SELENAFM (SEL): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 18 czerwca 2013 r. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 18 czerwca 2013 r.

Reklama

Projekt do punktu 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ……………………………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: ………………………………...

………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Selena FM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Selena FM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.

16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat Selena FM S.A. za rok obrotowy 2012.

17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Selena FM S.A. za rok obrotowy 2012.

18. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012.

20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2012 roku.

21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 roku.

22. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument "Selena FM S.A. - Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony

31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, w skład którego wchodzą:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 383 918 162,13 zł,

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 45 123 148,22 zł,

3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 45 013 148,27 zł

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 921 024,07 zł

5.zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument "Grupa Selena FM S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, w skład którego wchodzą:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 693 810 498,39 zł

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 544 084,40 zł,

3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3 140 712,26 zł

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 336 387,41 zł

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 17 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie pokrycia straty Selena FM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2012 w wysokości 45 123 148,22 zł, (słownie: czterdziestu pięciu milionów stu dwudziestu trzech tysięcy stu czterdziestu ośmiu 22/100 złotych) w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zarząd Selena FM S.A. rekomenduje pokrycie strat z kapitału zapasowego, na którym zostały odłożone zyski z lat ubiegłych, z których nie została wypłacona dywidenda. Kwota kapitału zapasowego na dzień 31.12.2012 wynosiła 265 928 444, 50 zł i po ewentualnej uchwale ZWZ będzie wynosić 220 805 296,28 zł.

Projekt do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę za rok 2012 w kwocie 8 676 920,00 zł (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych), co stanowi 0,38 zł (trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję.

§ 2

Wypłata dywidendy nastąpi z części środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, zgodnie z art. 348 ksh utworzonych z zysku Spółki w latach 2007, 2010 i 2011, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.

.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

1. Dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 15 lipca 2013 roku.

2. Dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2013 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wnioskowany przez Zarząd Spółki sposób wypłaty dywidendy jest zgodny z polityką wypłaty dywidendy przyjętą w Grupie Selena.

1. Selena FM już w swoim Prospekcie Emisyjnym z 2008 roku oraz w stałej komunikacji z inwestorami informowała o intencji/polityce wypłaty dywidendy. Jednocześnie Spółka wskazała, że wypłata dywidendy może nastąpić po okresie ekspansji Grupy tzn. po realizacji strategii intensywnego rozwoju i inwestycji. Spółka zobowiązała się, że będzie rekomendować dla WZA do wypłaty dywidendy w kwocie ok. 25 - 50% z zysku wynikającego ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.

2. Konsekwentnie, w 2011 roku ZWZ zamykające rok 2010, zatwierdziło wypłatę dywidendy w kwocie 7.271.680 zł to jest 32 groszy na jedną akcję. Kwota ta stanowiła ponad 30 % skonsolidowanego zysku netto Grupy osiągniętego w 2010 roku.

3. Zarządzanie pozycją gotówkową i przepływami pieniężnymi, a co za tym idzie zdolnością do wypłaty dywidendy jest określane z pozycji skonsolidowanych wyników Grupy.

4. Wypłata proponowanej kwoty dywidendy nie będzie miała znaczącego wpływu na realizacje celów Spółki.

5. Rekomendując wypłatę dywidendy Zarząd Selena FM S.A. wziął pod uwagę poprawę pozycji gotówkowej Grupy, oczekiwania i preferencje akcjonariuszy odnoszące się do dywidendy i do możliwości pozyskania dochodu z kapitału po okresie ekspansji Grupy.

Projekt do punktu 20 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Michniukowi z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 20 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Kazimierzowi Przełomskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Przełomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 20 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Beacie Pawłowskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 4 czerwca do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Beacie Pawłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 4 czerwca do 31 grudnia 2012 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Marii Godoś z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia do 19 czerwca 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marii Godoś absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 19 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Grzegorzowi Forczek z wykonania przez niego obowiązków za okres

od 1 stycznia do 19 czerwca 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Forczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 19 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Annie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia do 19 czerwca 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Annie Kozłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 19 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 19 czerwca 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 19 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Andrzejowi Kraemer z wykonania przez niego obowiązków za okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kraemerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Krzysztofowi Kluza z wykonania przez niego obowiązków za okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Kluza absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Grzegorzowi Kostrzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Kostrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Pawłowi Wyrzykowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Wyrzykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-10Kazimierz PrzełomskiWiceprezes Zarządu
2013-05-10Andrzej LipowiczProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »