Reklama

SELENAFM (SEL): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 29 maja 2015 r.

Raport bieżący nr 12/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 29 maja 2015 r.

Reklama

Projekt do punktu 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ……………………………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: ………………………………...

………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Selena FM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Selena FM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat Selena FM S.A. za rok obrotowy 2014.

17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Selena FM S.A. za rok obrotowy 2014.

18. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy Selena FM S.A. za rok obrotowy 2014.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy Selena FM S.A. za rok obrotowy 2014.

20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Selena FM S.A.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego statutu.

24. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

25. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument "Selena FM S.A. - Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony

31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzą:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 410 561 923,30 zł,

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 21 447 749,06 zł,

3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 27 841 269,06 zł

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29 948 319,74 zł

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Selena FM za rok zakończony

31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument "Grupa Selena FM S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzą:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 731 513 024,20 zł

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20 792 530,47 zł,

3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 19 638 038,25 zł

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 437 362,19 zł

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 17 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2014 w wysokości 21 447 749,06 zł, (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć 06/100 złotych) w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd Selena FM S.A. rekomenduje pokrycie strat z kapitału zapasowego, którego stan na dzień 31.12.2014 wynosił 237 738 751,13 zł i po ewentualnej uchwale ZWZ będzie wynosić 216 291 002,07 zł.

Projekt do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 28 groszy na jedną akcje. Łączna kwota przeznaczona na dywidendę wyniesie 6.393.520 zł.

§ 2

Wypłata dywidendy nastąpi ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, przy czym środki te zgodnie z art. 348 ksh obejmują wyłącznie kwoty przeniesione z utworzonego z zysku kapitału zapasowego, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

1. Dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 15 lipca 2015 roku.

2. Dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2013 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wnioskowany przez Zarząd Spółki sposób wypłaty dywidendy jest zgodny z polityką wypłaty dywidendy przyjętą w Grupie Selena.

1. Selena FM już w swoim Prospekcie Emisyjnym z 2008 roku oraz w stałej komunikacji z inwestorami informowała o intencji/polityce wypłaty dywidendy. Jednocześnie Spółka wskazała, że wyplata dywidendy może nastąpić po okresie ekspansji Grupy tzn. po realizacji strategii intensywnego rozwoju i inwestycji. Spółka zobowiązała się, że będzie rekomendować dla WZA do wypłaty dywidendy w kwocie ok. 25-50% z zysku wynikającego ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.

2. Konsekwentnie, w 2014 roku, na WZA zamykającym rok 2013 zatwierdzono wypłatę dywidendy również w kwocie 6.393.520 zł to jest 28 groszy na jedną akcję. Kwota ta stanowiła ponad 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy osiągniętego w 2013 roku.

3. Zarządzanie pozycją gotówkową i przepływami pieniężnymi a co za tym idzie zdolnością do wypłaty dywidendy jest określone z pozycji skonsolidowanych wyników Grupy.

4. Na koniec 2014 roku stopa zadłużenia Grupy zmalała o 3 p.proc do 44%, a wskaźnik płynności wyniósł 2,12 (podwyższonej 1,44).

5. Poczynając od roku 2012 Grupa realizowała bardzo ograniczona politykę inwestycyjną przeznaczając rocznie od 15 do 25 mln zł na realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych, (co w praktyce oznaczało inwestycje w kwocie ok. 60-70% rocznej wartości amortyzacji Grupy) z wyłączeniem akwizycji. W roku 2015 program wydatków inwestycyjnych będzie na zbliżonym poziomie.

6. Kierując się rekomendacją wypłaty dywidendy Zarząd Selena FM S.A. wziął pod uwagę obecną pozycję gotówkową Grupy, oczekiwania i preferencje akcjonariuszy odnoszące się do dywidendy i do możliwości pozyskania dochodu z kapitału po okresie ekspansji Grupy.

7. W związku z powyższym, Zarząd Spółki uznał za właściwą i rekomendowaną wysokość dywidendy do wypłaty w kwocie 28 groszy na jedną akcję (łącznie 6.393.520 zł).

Projekt do punktu 20 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Michniukowi z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 20 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Kazimierzowi Przełomskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Przełomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 20 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Beacie Pawłowskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia do 10 marca 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Pani Beacie Pawłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia do 10 marca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 20 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Konaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 5 września do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Konaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 5 września do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 20 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Andrzejowi Ferudze z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 października do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Ferudze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 października do 31 grudnia 2014 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 20 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Marcinowi Macewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 października do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marcinowi Macewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 października do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 20 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Kluzie z wykonania przez niego obowiązków za okres od 13 października do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Kluzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 13 października do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Domareckiemu

z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Kraemerowi

z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kraemerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Kluzie

z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 24 września 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Kluza absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 24 września 2014 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Kostrzyńskiemu

z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Kostrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Wyrzykowskiemu

z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 16 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Wyrzykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 16 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Czesławowi Domareckiemu

z wykonania przez niego obowiązków za okres od 9 czerwca do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Czesławowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 9 czerwca do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Wower

z wykonania przez niego obowiązków za okres od 9 czerwca do 13 czerwca 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marcinowi Wower absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 9 czerwca do 13 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 22 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie zmian w statucie Spółki Selena FM S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w statucie Spółki polegających na tym, że:

- do § 4 ust.1 dodany zostaje nowy przedmiot działalności:

46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

49.41.Z Transport drogowy towarów

52.29.A Działalność morskich agencji transportowych

52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 23 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Selena FM S.A.

§1

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki w następującej treści:

"STATUT SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka powstała z przekształcenia spółki Selena FM sp. z o.o. we Wrocławiu spółkę akcyjną. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Selena FM sp. z o.o. którzy przystąpili do przekształconej spółki akcyjnej, tj.: Krzysztof Domarecki, Anna Kozłowska, Andrzej Kozłowski oraz spółka Syrius Investments S.à.r.l. z siedzibą w Luxemburgu.

II. FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA

§ 2

1. Firma Spółki brzmi Selena FM Spółka Akcyjna.

2. Spółka może posługiwać się skrótem "Selena FM” S.A. oraz używać wyróżniający ją znak graficzny.

3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 3

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

2. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

3. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

20.12.Z Produkcja barwinków i pigmentów,

20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,-

20.14.Z Produkcja pozostałych chemikaliów organicznych,

20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,

20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,

20.52.Z Produkcja klejów,

20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,

23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej niesklasyfikowana,

46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych,

46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,

46.73. Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

63.12.Z Działalność portali internetowych,

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

77.12.Z Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

49.41.Z Transport drogowy towarów

52.29.A Działalność morskich agencji transportowych

52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY i AKCJE

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.141.700,00 zł i dzieli się na 22.834.000 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda w tym:

a) 4.000.000 akcji imiennych serii A o numerach od A 0000001 do A 4000000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jednej akcji uprzywilejowanej przyznane są dwa głosy.

b) 13.724.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

c) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

d) 110. 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

2. Akcje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 zostały pokryte w całości w procesie przekształcenia formy prawnej spółki, o której mowa w § 1, przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

§ 6

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

3. Spółka może emitować akcje na okaziciela albo akcje imienne.

4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Akcje imienne, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, mogą być zamienione na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji imiennych podlegających zamianie. Uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd podejmuje w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i okazicielskich.

5. W przypadku zamiany akcji imiennej uprzywilejowanej na akcję na okaziciela lub w razie zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej bez zgody Rady Nadzorczej, uprzywilejowanie akcji imiennej wygasa. Jednakże nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych dokonywane przez Założyciela Spółki na rzecz jego wstępnych, zstępnych lub małżonka.

§ 7

Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są:

a) Zarząd,

b) Rada Nadzorcza,

c) Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 9

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego – jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu – powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.

§ 10

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 11

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania.

2. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. W sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu każdy z członków Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy Spółki. Uchwały Zarządu zapadają w sprawach przekraczających zwykły zarząd a także w każdej sprawie, gdy zażąda tego chociażby jeden członek Zarządu.

Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) albo 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami poprzedniego zdania ustala Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszego składu osobowego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, który powołany został przez Założycieli. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej na termin przypadający najdalej na dwa tygodnie licząc od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego Rady Nad

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »