SELENAFM (SEL): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2018 r. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 14 czerwca 2018 r.

Reklama

Projekt do punktu 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią ……………………………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: ………………………………...

………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Selena FM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Selena FM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2017.

17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2017.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku.

19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku.

20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

23. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony

31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument "Selena FM S.A. - Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony

31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzą:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 474 181 547,70 zł,

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 822 224,18 zł,

3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 18 972 024,18 zł,

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 873 107,70 zł,

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Selena FM za rok zakończony

31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument "Grupa Selena FM S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzą:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 822 175 936,42 zł,

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6 839 311,24 zł,

3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 11 404 652,89 zł,

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 800 396,78 zł,

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 17 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 w kwocie 25 822 224,18 zł w następujący sposób:

1. Wypłacić dywidendę w wysokości 30 groszy na jedną akcję, tj. przeznaczyć łączną kwotę na wypłatę dywidendy w wysokości 6.850.200,00 zł.

2. Na kapitał zapasowy Spółki przeznaczyć kwotę w wysokości 18 972 024,18 zł.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

1. Dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 2 lipca 2018 roku.

2. Dzień wypłaty dywidendy na 16 lipca 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wnioskowany przez Zarząd Spółki sposób wypłaty dywidendy jest zgodny z polityką wypłaty dywidendy przyjętą w Grupie Selena.

1. Selena FM już w swoim Prospekcie Emisyjnym z 2008 roku oraz w stałej komunikacji z inwestorami informowała o intencji/polityce wypłaty dywidendy. Jednocześnie Spółka wskazała, że wyplata dywidendy może nastąpić po okresie ekspansji Grupy tzn. po realizacji strategii intensywnego rozwoju i inwestycji. Spółka zobowiązała się, że będzie rekomendować dla WZA do wypłaty dywidendy w kwocie ok. 25-50% z zysku wynikającego ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.

2. Konsekwentnie, w 2017 roku, na WZA zamykającym rok 2016 zatwierdzono wypłatę dywidendy również w kwocie 6.850.200 zł to jest 30 groszy na jedną akcję.

3. Zarządzanie pozycją gotówkową i przepływami pieniężnymi a co za tym idzie zdolnością do wypłaty dywidendy jest określana z pozycji skonsolidowanych wyników Grupy. Skonsolidowany wynik netto Grupy wyniósł 6.839 tys. zł za rok 2017.

4. Poczynając od roku 2012 Grupa realizowała bardzo ograniczona politykę inwestycyjną przeznaczając rocznie lekko poniżej wartości rocznej amortyzacji Grupy. W roku 2018 program wydatków inwestycyjnych będzie na zbliżonym poziomie.

5. Kierując się rekomendacją wypłaty dywidendy Zarząd Selena FM S.A. wziął pod uwagę obecną pozycję gotówkową Grupy, aktualna sytuacja rynkową i publikowane prognozy gospodarcze.

6. W związku z powyższym, Zarząd Spółki uznał za właściwą i rekomendowaną wysokość dywidendy do wypłaty w kwocie 30 groszy na jedną akcję (łącznie 6.850.200,00 zł).

Projekt do punktu 18 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jean-Noel Fourel z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jean-Noel Fourel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt do punktu 18 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Agacie Gładysz-Stańczyk z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Agacie Gładysz-Stańczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 18 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Marcinowi Macewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marcinowi Macewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 18 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Hubertowi Rozpędek z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Hubertowi Rozpędek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 18 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Arturowi Ryglowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 22 września do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arturowi Ryglowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 22 września do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Francisco Azcona Perez z wykonania przez niego obowiązków

za okres od 1 stycznia do 26 maja 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Francisco Azcona Perez absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 26 maja 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Borysławowi Czyżak z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Borysławowi Czyżak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Stanisławowi Knaflewskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Stanisławowi Knaflewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Hans Kongsted z wykonania przez niego obowiązków

za okres od 1 stycznia do 23 czerwca 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Hans Kongsted absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 23 czerwca 2017 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Andrzejowi Kraemerowi z wykonania przez niego obowiązków

za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kraemerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Marlenie Łubieszko-Siewruk z wykonania przez nią obowiązków

za okres od 16 października do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marlenie Łubieszko-Siewruk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 16 października do 31 grudnia 2017 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Jackowi Olszańskiemu z wykonania przez niego obowiązków

za okres od 16 października do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 16 października do 31 grudnia 2017 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Sylwii Sysko-Romańczuk z wykonania przez nią obowiązków

za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Sylwii Sysko-Romańczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Mariuszowi Warychowi z wykonania przez niego obowiązków

za okres od 16 października do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Warychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 16 października do 31 grudnia 2017 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 20 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 14 czerwca 2018 roku Pana/Panią …………………………………… na funkcję Przewodniczacego Rady Nadzorczej Selena FM S.A. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 20 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 14 czerwca 2018 roku Pana/Panią …………………………………… na funkcję Członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Selena FM S.A. polegających na tym, że :

§ 1

§ 3 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami poprzedniego zdania ustala Walne Zgromadzenie.”

§ 2

§ 9 ustęp 4 zostaje uchylony w całości

§ 3

§ 11 (Komitet Audytu otrzymuje brzmienie:

1. Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 (trzech) Członków, w tym Przewodniczącego Komitetu, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród swoich Członków.

2. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

3. Komitet Audytu realizuje zadania wskazane w art. 130 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. Tym samym do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

a. Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej

b. Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej

c. Monitorowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem

d. Monitorowanie skuteczności działania audytu wewnętrznego

4. Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację wskazującą firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe.

5. Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi Audytu wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania innych, niż określone w ustępach 1-4 czynności nadzorczych, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej.

6. Szczegółowe zasady pracy Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Selena FM S.A. przyjmowany w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 22 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie wynagrodzenia

Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §16 ust.1 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie:

a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 7 000,00 brutto zł za każdy dzień posiedzenia,

b. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6 000,00 brutto zł za każdy dzień posiedzenia,

c. Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4 000,00 brutto zł każdy dzień posiedzenia.

2. W przypadku odbycia przez Radę Nadzorczą posiedzenia z wykorzystaniem łączy telefonicznych lub innych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych za udział w tak odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej:

a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2 500,00 zł brutto,

b. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2 000,00 zł brutto,

c. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1 500,00 zł brutto.

3. Wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za prace dodatkowe, w tym konsultacje dotyczące dokumentów będących przedmiotem obrad Rady Nadzorczej, przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej krotność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2. Podstawą wypłaty jest protokół podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3 powyżej, jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej w terminie 7 dni po posiedzeniu Rady Nadzorczej lub przekazania protokołu.

5. Zgodnie z § 14 ust.2 Statutu Spółki członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla członka Zarządu, którego obowiązki pełni na podstawie delegacji Rady Nadzorczej.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §16 ust.1 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego i Członków Komitetu Audytu Spółki w następującej wysokości:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu członkom Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie:

a. Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 3 000,00 brutto zł za każdy dzień posiedzenia,

b. Członkowi Komitetu Audytu w wysokości 2 500,00 brutto zł każdy dzień posiedzenia.

2. W przypadku odbycia przez Komitet Audytu posiedzenia z wykorzystaniem łączy telefonicznych lub innych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych za udział w tak odbytym posiedzeniu Komitetu Audytu:

a. Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1 500,00 zł brutto,

b. Członkowi Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1 000,00 zł brutto.

3. Wszystkim Członkom Komitetu Audytu za prace dodatkowe, w tym konsultacje dotyczące dokumentów będących przedmiotem obrad Komitetu Audytu, przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej krotność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2. Podstawą wypłaty jest protokół podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Przewodniczącemu oraz Członkom Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu przysługiwać będzie zwrot kosztów podróży i innych kosztów związanych z wykonywaniem funkcji Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-18Marcin MacewiczWiceprezes Zarządu
2018-05-18Hubert RozpędekWiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: 19+
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »