Reklama

SELENAFM (SEL): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 27 maja 2021 roku - raport 10

Raport bieżący nr 10/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 27 maja 2021 roku.

Reklama

Projekt do punktu 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

-………………………….

-…………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany przeznaczenia kapitałów rezerwowych, utworzonych z zysków z lat ubiegłych i przeniesienia ich na kapitał zapasowy.

17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2020.

18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2020.

19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę.

20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

22. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

23. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Selena FM S.A.

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

26. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selena FM S.A., obejmującego lata 2019-2020.

27. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony

31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony

31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 605 116 980,98 zł (słownie: sześćset pięć milionów sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 98/100);

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020), wykazujący zysk netto w wysokości 75 379 472,95 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 95/100);

3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020), wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę wysokości 75 379 472,95 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 95/100);

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 66 885,44 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 44/100);

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok obrotowy kończący się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 925 980 607,08 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedem złotych 8/100);

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020) wykazujący zysk netto 76 348 032,31 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzydzieści dwa złote 31/100);

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020), wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 64 622 326,99 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych 99/100);

4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020), wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30 954 782,82 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 82/100);

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 16 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zmiany przeznaczenia kapitałów rezerwowych

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmniejszyć kwotę kapitałów rezerwowych Selena FM S.A., utworzonych z zysków z lat ubiegłych o kwotę 9 633 397,80 (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 80/100), to jest z kwoty 19 163 436,56 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 56/00) do kwoty 9 530 038,76 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzydzieści osiem złotych 76/00).

2. Uzyskaną w ten sposób kwotę w wysokości 9 633 397,80 (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 80/100) przeznacza się na kapitał zapasowy, utworzony z przeznaczeniem na dalsze inwestycje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie

Przedmiot przesunięcia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki stanowią środki zgromadzone na kapitale rezerwowym utworzonym w latach 2010-2011, w celu przeprowadzenia programu przyznania warrantów subskrypcyjnych oraz skupu akcji Spółki w ramach realizacji programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Spółki.

Z uwagi na zakończenie funkcjonowania programu, Zarząd rekomenduje rozdysponowanie niewykorzystanych środków finansowych zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, poprzez przesunięcie tych środków na kapitał zapasowy Spółki.

Projekt do punktu 18 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

§ 1

Zarząd Spółki Selena FM S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku za 2020 rok w wysokości 75 379 472,95 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 95/100) w następujący sposób:

a) kwotę w wysokości 75 000 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) przeznaczyć na utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,

b) kwotę w wysokości 379 472,95 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 95/100) przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Potrzeba utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki wynika z treści art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym w przypadku nabycia akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, takie nabycie akcji własnych przez Spółkę jest dozwolone gdy m.in. łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie jest wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 może być przeznaczona do podziału.

Nabyte akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone między innymi do umorzenia, wymiany na akcje lub udziały lub do dalszej odsprzedaży, co może zostać wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia ewentualnych projektów akwizycyjnych, umożliwiających zwiększenie przychodów Grupy w przypadku pojawienia się podmiotów atrakcyjnych pod względem branżowym i finansowym.

Zamiast wypłaty dywidendy, Zarząd rekomenduje przeznaczenie środków pochodzących z zysku wypracowanego przez Spółkę za 2020 rok na cele przeprowadzenia skupu akcji własnych (tzw. buy-back), który również stanowi formę podzielenia się wypracowanym przez Spółkę zyskiem jej z akcjonariuszami.

Pozostałe środki pochodzące z zysku wypracowanego przez Spółkę za 2020 rok Zarząd rekomenduje przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd rekomenduje pozostawienie tych środków w Spółce na wypadek ewentualnego pogorszenia się otoczenia gospodarczego Spółki, mogącego mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki, w szczególności związanego z trwającym kryzysem epidemicznym COVID-19. Zatrzymanie zysku w Spółce, podobnie jak nabyte akcje własne, pozwoli jej również zapewnić finansowanie ewentualnych projektów akwizycyjnych.

Zarząd Selena FM S.A. wziął pod uwagę obecną pozycję gotówkową Grupy, aktualną sytuację rynkową i publikowane prognozy gospodarcze.

Projekt do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych

oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 i art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Selena FM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych Spółki na następujących zasadach:

1. Przedmiotem nabycia mogę być wyłącznie akcje w pełni pokryte.

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach niniejszego upoważnienia na dzień podjęcia niniejszej uchwały stanowi w przybliżeniu 13,14% kapitału zakładowego Spółki. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały Spółka nie posiada żadnych akcji własnych.

3. Nabyte akcje własne będą uprawniać do mniej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

4. Nabycie akcji własnych nastąpi odpłatnie za wynagrodzeniem ustalanym przez Zarząd Spółki. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 11,00 (słownie: jedenaście) złotych za jedną akcję i nie wyższa niż 25,00 (słownie: dwadzieścia pięć) złotych za jedną akcję.

5. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od puli kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału.

6. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:

a) umorzenia akcji własnych Spółki;

b) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki;

c) wymiany na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez Spółkę przejęć lub restrukturyzacji;

d) ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę, w szczególności zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego lub przewłaszczenia na zabezpieczenie;

e) w inny dopuszczalny prawem sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, za zgodą Rady Nadzorczej.

7. Akcje własne mogą być nabywane w następujący sposób:

a) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub

b) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym.

8. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 27 maja 2024 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.

9. Skup akcji własnych może być realizowany etapami lub transzami.

§ 2

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały, z poszanowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy, w tym do określenia zasad nabywania akcji własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w szczególności w zakresie określenia sposobu nabycia (rodzaju transakcji), liczby, ceny i terminu nabycia akcji własnych.

2. Zarząd Spółki, według własnego uznania, kierując się interesem Spółki, może w każdym czasie:

a) zakończyć nabywanie akcji własnych przed terminem wskazanym w § 1 ust. 8 lub przed wyczerpaniem w całości puli środków przeznaczonych na ich nabycie,

b) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części,

c) w całości lub w części odstąpić od wykonywania lub przerwać wykonywanie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 20 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. d) w zw. z § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Selena FM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. W celu nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka tworzy kapitał rezerwowy w wysokości 75.000.000,00 (siedemdziesiąt pięć milionów) złotych.

2. Środki na kapitał rezerwowy, o których mowa w ust. 1 powyżej stanowią kwotę, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

3. Walne Zgromadzenie Spółki może w każdym czasie zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowie Zarządu Spółki Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Dariuszowi Ciesielskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Dariuszowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Christianowi Dölle

z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia

31 grudnia 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Christianowi Dölle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Markowi Tomankowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 25 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Markowi Tomanek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 25 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Jackowi Michalakowi

z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 22 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Borysławowi Czyżakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony

31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Borysławowi Czyżakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 22 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Warychowi z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Warychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 22 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Czesławowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Czesławowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej rok kończący się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 22 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Dziekanowi z wykonania przez niego obowiązków

za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Łukaszowi Dziekanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 22 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Andrzejowi Krämerowi z wykonania przez niego obowiązków

za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Krämerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 22 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Marlenie Łubieszko-Siewruk z wykonania przez nią obowiązków

za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marlenie Łubieszko-Siewruk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 23 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (Przewodniczącego) Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 27 maja 2021 roku Panią/Pana ….. na członka Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć jej/mu wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A.

2. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 23 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 27 maja 2021 roku Panią/Pana ……….. na członka Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć jej/mu wykonywanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A.

2. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 24 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zmian w statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać zmian w statucie Spółki polegających na tym, że:

1. dodaje się § 11a ust. 1 oraz ust. 2 o następującym brzmieniu:

"1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

2. dodaje się do § 15 ust. 2 pkt t) o następującym brzmieniu:

"t) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 25 porządku obrad

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Selena FM S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki w następującej treści:

"STATUT SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka powstała z przekształcenia spółki Selena FM sp. z o.o. we Wrocławiu w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Selena FM sp. z o.o. którzy przystąpili do przekształconej spółki akcyjnej, tj.: Krzysztof Domar

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »