Reklama

GETIN (GTN): PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN HOLDING S.A. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Getin Holding S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 26 kwietnia 2012 r., o godz. 11.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ____________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

§ 1.

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia _______________ r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2011.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2011.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2011.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2011.

13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.

16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2011, w skład którego wchodzą:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 3.126.837 tys. zł (słownie: trzy miliardy sto dwadzieścia sześć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych).

2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 125.740 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych).

3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 r. do

31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 22.849 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł (słownie: zero złotych).

5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2011 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 296.167 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2011, w skład którego wchodzą:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 61.803.513 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden miliardów osiemset trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy złotych).

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 r. do

31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.144.258 tys. zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 100.248 tys. zł (słownie: sto milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych).

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.330.607 tys. zł (słownie jeden miliard trzysta trzydzieści milionów sześćset siedem tysięcy złotych).

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 992.856 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Radosławowi Bonieckiemu - z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Pani Katarzynie Beuch - z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Chojnackiemu z wykonania obowiązków I Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Arturowi Wizie z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Błażejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Longinowi Kula - Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Uwzględniając sprawozdanie finansowe, przeznaczyć zysk za rok 2011 w wysokości 125.740.141,48 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 48/100) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _________________ 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

W związku z przyjęciem przez Spółkę do stosowania, w zakresie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, zasad ładu korporacyjnego opisanych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" przyjętego przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 4 lipca 2007 r. oraz w związku z podejmowanymi przez Radę Giełdy uchwałami w sprawie zmian Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania decyzji odnośnie stosowania w Spółce poszczególnych praktyk wprowadzanych lub zmienianych przez Radę Giełdy, według uznania Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest umacnianie przejrzystości zasad stosowanych przez spółki publiczne oraz poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami. Ze względu na dokonywanie przez Radę Giełdy zmian Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, dotyczących m. in. elementów wchodzących w zakres ładu informacyjnego w spółkach publicznych, podjęcie uchwały umożliwiającej Spółce podejmowanie decyzji odnośnie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego we właściwym czasie, adekwatnym do uchwalonej przez GPW daty wejścia w życie określonej Dobrej Praktyki, pozwoli Spółce na szybkie reagowanie oraz na utrzymanie dobrej jakości komunikacji z akcjonariuszami. Jednocześnie Zarząd informuje, że przepisy obowiązującego prawa nie wymagają w powyższym zakresie podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).
Rafał Juszczak - Prezes Zarządu
Radosław Boniecki - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent | Getin Holding SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »