Reklama

BERLING (BRG): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Niniejszym Zarząd Berling S.A. z siedzibą w Warszawie (00-018) przy ul. Zgoda 5 lok. 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298346 ("Spółka”), przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r., godz. 11:00, w Mamaison Hotel Le Regina w Warszawie (00-218), ul. Kościelna 12. Jednocześnie informujemy, że wszelkie materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.berling.pl

Reklama

Projekty uchwał, dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r.:

• uchwała o wyborze przewodniczącego ZWZ,

"Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [imię i nazwisko]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o przyjęciu porządku obrad ZWZ,

"Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 24.05.2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2017,

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Berling w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2017,

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2017. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2017 członkowi Zarządu Spółki,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezes Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2017 członkowi Zarządu Spółki,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Vice Prezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2017,

§1

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2017 zysk w wysokości 2 448 489,40 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

a) w części w wysokości 1 755 020,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia złotych), odpowiadającej 0,10 zł (dziesięć groszy) na każdą akcję Spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy;

b) w części w wysokości 693 469,40 zł (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) – przeznacza na kapitał zapasowy,

c) dzień dywidendy ustala na 11 lipca 2018 roku,

d) termin wypłaty dywidendy ustala na 27 lipca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 obejmujące: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2017 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2017 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2017 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2017 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agacie Pomorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2017 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o powołaniu przewodniczącego Rady Nadzorczej,

"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Tomasza Berling w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji i powierza mu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej,

"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje panią Annę Berling w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej,

"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Marcina Berling w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej,

"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje panią Agatę Pomorską w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej,

"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Kajetana Wojnicz w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o zmianie wynagrodzenia przewodniczącego Komitetu Audytu,

"Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia wynagrodzenie przewodniczącego Komitetu Audytu na 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 marca 2018 r., poz. 757)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-24Hanna BerlingPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »