Reklama

ROPCZYCE (RPC): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 12 kwietnia 2017 roku - raport 61

Raport bieżący nr 61/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 60/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. – przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku, o godzinie 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym – biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter).

Reklama

W związku z faktem, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie wszystkie dokumenty, do których odnoszą się projekty uchwał przedstawiane w niniejszym raporcie bieżącym, zostały już sporządzone, Zarząd Spółki zastrzega sobie możliwość doprecyzowania w przyszłości treści przedmiotowych projektów oraz przekazania ich do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem przed dniem odbycia wspomnianego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią […] na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

3. Sporządzenie listy obecności;

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok;

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty za 2016 rok;

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok;

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za 2016 roku;

11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;

12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;

13. Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki;

14. Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawy na miasto Ropczyce;

15. Powzięcie uchwały o (i) uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia oraz jednocześnie (ii) w sprawie zmiany Statutu przez uchylenie art. 9a Statutu Spółki dotyczącego udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia;

16. Powzięcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia;

17. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie;

18. Powzięcie uchwał o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki; Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH;

19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2016 roku i sprawozdania finansowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2016 rok/ pokrycia straty za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę […] zł/ słownie: […],

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wykazuje zysk/stratę netto w kwocie […] zł/ słownie: […],

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie […] zł/ słownie: […],

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2016 r. w kwocie […] zł/ słownie: […],

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące […] stanu środków pieniężnych o kwotę […] zł/ słownie: […],

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., na które składa się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę […] zł/ słownie: […],

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wykazuje zysk/stratę netto w kwocie […] zł/ słownie: […],

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie […] zł/ słownie: […],

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2016 r. w kwocie […] zł/ słownie: […],

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę […] zł/ słownie: […],

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok/ pokrycia straty za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu

Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie […] zł/ słownie: […] / pokrycia straty za 2016 rok w kwocie […] zł/ słownie: […]

w następujący sposób:

a) […],

b) […].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od

1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtas - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

§ 1

Zmienia się art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

"8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki."

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

"8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym akcjonariusze głosujący za podjęciem takiej uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawa na miasto Ropczyce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

§ 1

Zmienia się dotychczasowe brzmienie art. 2 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

"Artykuł 2 Statutu Spółki

Siedzibą Spółki są Ropczyce.”

§ 2

W związku ze zmianami wskazanymi w § 1 powyżej, zmienia się dotychczasowe brzmienie art. 26 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

"Artykuł 26 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenia odbywają się w Ropczycach"

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia2013 r. oraz jednocześnie w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.

§ 2

Zmienia się Statut Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie, w ten sposób że uchyla się dotychczasowy art. 9a Statutu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie w całości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu w zakresie wskazanym w § 2 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, w nawiązaniu do zmian Statutu Spółki przyjętych w uchwale nr […] oraz uchwale nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu:

[…]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały zmiany wchodzą w życie w dniu rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy uchwał dotyczących zmiany statutu powziętych przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie.

UCHWAŁA Nr […]

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 roku do wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako "KSH”) następujący

akcjonariusze Spółki tj. […], uprawnieni łącznie […] akcji Spółki stanowiących […] % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do […] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących [...] % ogólnej liczby głosów po przeprowadzeniu głosowania tajnego w drodze głosowania w grupie powołują w skład Rady Nadzorczej Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie Pana/Panią […], PESEL […].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-09Józef SiwiecPrezes Zarządu
2016-12-09Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »