Reklama

KPPD (KPD): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2019 r. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24.05.2019 r.:

(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 01/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki”

Reklama

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ……………………………….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 02/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2018 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w

2018 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków w 2018 r.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 03/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.376.237,60

zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych

60/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.964.044,94 zł

(siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści cztery złote 94/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.964.044,94 zł (siedem

milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści cztery złote 94/100),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 625.086,01

zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 01/100),

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i

objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 04/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 05/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. w kwocie: 7.964.044,94 zł (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści cztery złote 94/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 07/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r.

do 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 08/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 09/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-26Marek Szumowicz-WłodarczykPrezes Zarządu
2019-04-26Bożena Czerwińska-LasakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »