Reklama

KPPD (KPD): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2017 r. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25.05.2017 r.

(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 01/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki”

Reklama

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ……………………………….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 02/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2016 r. i za lata ubiegłe.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia części zmiennej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2016 r.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 03/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 04/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 149.128.337,26 zł (sto czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 26/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.400.377,40 zł (trzy miliony czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 40/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.861.321,75 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 75/100),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 242.826,25 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 25/100),

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 05/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. i za lata ubiegłe

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. w kwocie: 3.400.377,40 zł (trzy miliony czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 40/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Zysk netto z lat ubiegłych w kwocie: 2.460.944,35 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 35/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 06/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 07/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 08/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 09/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

(Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 13/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: ustalenia części zmiennej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2016 rok

Uwzględniając postanowienia uchwały nr 19/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej za 2016 rok zostanie ustalona na podstawie wzoru:

N=W*(ZB/3.600.000 zł),

gdzie:

N – część zmienna wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej za 2016 rok,

W – kwota otrzymanej przez członka Rady Nadzorczej części stałej wynagrodzenia w 2016 r.,

ZB – kwota 5.641.833,16 zł, na którą składa się:

1. zysk brutto za 2016 r.- w wysokości 4.461.793,40 zł,

2. korekta zysku brutto za 2016 r. "in plus” w wysokości 1.180.039,76 zł z tytułu kosztów usług doradztwa związanego z weryfikacją wysokości składki na ubezpieczenia wypadkowe oraz podatku od nieruchomości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za" ………………..……..

Liczba głosów "przeciw" ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….

Uzasadnienie:

W 2016 r. zweryfikowano wysokość składki na ubezpieczenia wypadkowe oraz podatku od nieruchomości za lata poprzednie. Poniesione wydatki na usługi doradztwa związane z przedmiotową weryfikacją zostały zaliczone w koszty 2016 r. Jednak z uwagi na rozwiązania proceduralne (księgowe) pozytywny efekt tych działań musiał być rozliczony jako tzw. korekta błędów podstawowych. Szczegółowy opis znalazł się w Raporcie rocznym za 2016 w części "Dodatkowe noty objaśniające” w nocie nr 18 (strony 10-11 Raportu).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-28Marek Szumowicz-WłodarczykPrezes Zarządu
2017-04-28Bożena Czerwińska-LasakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »