Reklama

KOMPAP (KMP): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2018r.

Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku:

Reklama

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... .

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:.............................................................

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 29 maja 2018r. w raporcie bieżącym nr 5/2018 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., na które składa się:

a/ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32 665 tys. zł,

b/ rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wskazujący stratę netto w wysokości 52 tys. zł,

c/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wykazujące zmniejszenie przepływów środków pieniężnych z kwoty 101 tys. zł do kwoty 14 tys. zł

d/ zestawienie zmian w kapitale własnym,

e/ oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2017.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2017

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP, na które składają się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 130 781 tys zł,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące zysk netto w wysokości 11 844 tys zł,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy wykazujące zwiększenie przepływów środków pieniężnych z kwoty 823 tys. zł do kwoty 2 359 tys. zł,

e) opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości,

f) informacje dodatkowe i objaśniające.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 52.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), pokryć w całości z zysków osiąganych w latach przyszłych.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2017r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2017r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017r.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu – pełniącemu w 2017r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2017r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017r.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2017r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2017r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2017r.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2017r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2017r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2017r.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2017r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2017r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2017r.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu - pełniącemu w 2017r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Przemysławowi Danowskiemu - pełniącemu w 2017r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2017r.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.

W związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Łopacińskiego wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym powołuje Pana Jerzego Łopacińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - ……………zł;

- Zastępca Przewodniczącego - ……………… zł,

- Członek Rady Nadzorczej - ……………… zł.

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej będzie płatne kwartalnie na koniec każdego kwartału, poczynając od dnia 01.07.2018r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-29Waldemar LipkaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »