Reklama

MIRACULUM (MIR): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 czerwca 2020 roku - raport 20

Raport bieżący nr 20/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 10 czerwca 2020 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA NR 1

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Reklama

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 2

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Wyborczej

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjno – Wyborczej powołuje:

a) ____________________

b) ____________________

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 3

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,

5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej,

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2019, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,

d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,

e) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019,

f) dalszego istnienia Spółki,

g) odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,

h) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

10. Wolne wnioski,

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 4

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 5

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 53.703.611,69 złotych;

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 2.268.195,69 zł;

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 543.195,69 zł;

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 648.178,79 zł;

5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 6

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 8

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki w następujący sposób: Strata za rok obrotowy 2019 w kwocie 2.268.195,69 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 69/100 ) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w dalszego istnienia Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym odwołuje Pana/Panią … ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym powołuje Pana/Panią … do składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2019, poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-08Tomasz SarapataCzłonek Zarządu
2020-05-08Sławomir ZiemskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »