Reklama

ROPCZYCE (RPC): Projekty uchwał na ZWZA - raport 11

Raport bieżący nr 11/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 kwietnia 2014 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00.

Reklama

Do pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2013 rok.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2013 roku.

11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2013 roku.

13. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na IX kadencję i ustalenie zasad wynagradzania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki.

15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. …………………….

2. ……………………….

3. …………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., na które składa się:

a)sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 371 664 991,59 zł / słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy/,

b)rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., który wykazuje zysk netto w kwocie 11 954 931,44 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze/,

c)sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 12 135 441,19 zł /słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych dziewiętnaście groszy/,

d/sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2013r. w kwocie 220 876 046,38 zł / słownie: dwieście dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści sześć złotych trzydzieści osiem groszy/,

e/sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 462 713, 83 zł / słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzynaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze,

f)informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

za rok 2013.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r., na które składa się:

a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 368 582 609,38 zł /słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć złotych trzydzieści osiem groszy/,

b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., który wykazuje zysk netto w kwocie 12 765 554,80 zł /słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy/,

c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 12 941 928,69 zł /słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy/,

d/sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan

kapitału własnego na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 210 195 885,91 zł / słownie: dwieście dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy/,

e/skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 419 878,21 zł / słownie: trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia jeden groszy/,

f/informacja dodatkowa.

Do pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 11.954.931,44 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze/, w następujący sposób:

a)kwotę 2.061.375,30 zł / słownie: dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy/ przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2013 rok;

b)kwotę 9.893.556,14 zł / słownie: dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych czternaście groszy/ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

1.Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszom spółki w dniu 30 kwietnia 2014 roku.

2.Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 14 maja 2014 roku.

3.Wartość dywidendy na jedną akcję ( 1 sztukę ) wynosi 0,45 zł (słownie : czterdzieści pięć groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

-Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

-Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

-Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

-Panu Leonowi Marciniec- za okres od 1 stycznia 2013r. do 19 kwietnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

-Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 19 kwiecień 2013r. do 31 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

-Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

-Panu Grzegorzowi Ubysz- za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

-Panu Lesławowi Wojtas- za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 17.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na …… osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana/Panią ……………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt ….. porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki ustala się, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na kwotę: ………………(słownie: ……………………..)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Artykuł 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

" Przedmiotem działalności Spółki jest:

Produkcja wyrobów ogniotrwałych- 23.20.Z.,

Wytwarzanie energii elektrycznej- 35.11.Z,

Przesyłanie energii elektrycznej- 35.12.Z,

Dystrybucja energii elektrycznej- 35.13.Z,

Handel energią elektryczną- 35.13.Z,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych- 35.30.Z,

Odzysk surowców z materiałów segregowanych-38.32.z,

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane- 42.99.Z,

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju- 46.19.Z.,

transport drogowy towarów- 49.41.Z,

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów- 52.10.B,

Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy- 52.21.Z,

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z.,

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z.,

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z.,

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z.,

Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe, PKD 69.20. Z

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 70.22.Z.,

Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne- 71.12.Z

Pozostałe badania i analizy techniczne- 71.20.B

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych- 72.19.Z

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- 74.10. Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- 74.90.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 77.39.Z.,

Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników- PKD 78.30.Z.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-17Marian DarłakWiceprezes Zarządu
2014-03-17Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: projektu | uchwalono

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »