Reklama

ROPCZYCE (RPC): Projekty uchwał na ZWZA - raport 9

Raport bieżący nr 9/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 9:00.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Reklama

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2014 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2014 roku.

10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w zakresie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków zgromadzonych na pozostałym kapitale rezerwowym Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki w tym zakresie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 402 309 519,45 zł / słownie: czterysta dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych czterdzieści pięć groszy/,

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który wykazuje zysk netto

w kwocie 11 994 071,13 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt jeden złotych trzynaście groszy/,

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 12 044 095,04 zł /słownie: dwanaście milionów czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych cztery grosze/,

d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2014r. w kwocie 229 942 599,32 zł / słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze/,

e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 544 684,04 zł / słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote cztery grosze,

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

za rok 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., na które składa się:

a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 395 172 483,14 zł /słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote czternaście groszy/,

b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 10 097 372,36 zł /słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy /,

c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 10 147 396,27 zł /słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia siedem groszy/,

d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 217 365 740,08 zł / słownie: dwieście siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych osiem groszy /,

e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 334 097,64 zł / słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze/,

f/ informacja dodatkowa.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 11 994 071,13 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt jeden złotych trzynaście groszy/, w następujący sposób:

a) kwotę 3 435 625,50 zł / trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć zł 50/100 / przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2014 rok;

b) kwotę 8 558 445,63 zł / słownie: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 63/100 / przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszom spółki w dniu 30 kwietnia 2015 roku.

2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 20 maja 2015 roku.

3. Wartość dywidendy na jedną akcję ( 1 sztukę ) wynosi 0,75 (słownie : siedemdziesiąt pięć groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2014r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Lesławowi Wojtas- za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art.17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

§ 1

Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

§ 1

Powołuje do składu Rady Nadzorczej………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, oznaczonej nr ewidencyjnym nr 227 (dwieście dwadzieścia siedem) której właścicielem jest Skarb Państwa, położonej w miejscowości Gliwice województwa śląskiego, obręb: Nowe Gliwice, objętej księgą wieczystą KW Nr GL1G/00018750/8 dla działek nr 227 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.

Cena zbycia nieruchomości nie może być niższa od kwoty 51 373 zł tj. wartości rynkowej nieruchomości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego ujętej w księgach rachunkowych Spółki.

§ 2

W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przedmiotową transakcją zbycia nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany przeznaczenia środków zgromadzonych na pozostałym kapitale rezerwowym Spółki.

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć całość środków zgromadzonych na pozostałym kapitale rezerwowym Spółki w kwocie

7 092 zł (siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu w tym zakresie.

Działając na podstawie art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 statutu Spółki Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje umorzenia 25 146 (dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści sześć ) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 62 865 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych)

2/ W związku z powyższym dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11 514 950 zł (jedenaście milionów pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 11 452 085 zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych) tj. o kwotę 62 865 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych)

3/ Ujemna różnica pomiędzy wartością nominalną akcji własnych a ceną ich nabycia w kwocie 743 087,84 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt siedem złotych 84 grosze) zostanie ujęta jako zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki.

4/ W związku z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego art. 9 ust. 9.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.514.950 zł (jedenaście milionów pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B

o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oraz 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

Otrzymuje brzmienie:

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11 452 085 zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 1 343 514 (jeden milion trzysta czterdzieści trzy pięćset czternaście ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1343514, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oraz 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000,

o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia a skutki prawne wywołuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany statutu.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, następujące zmiany Statutu Spółki:

§ 1

1. Dotychczasowy Artykuł 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

Siedzibą Spółki są Ropczyce.

Otrzymuje brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

2. Dotychczasowy Artykuł 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

Produkcja wyrobów ogniotrwałych – 23.20.Z.,

Wytwarzanie energii elektrycznej – 35.11.Z,

Przesyłanie energii elektrycznej – 35.12.Z,

Dystrybucja energii elektrycznej – 35.13.Z,

Handel energią elektryczną – 35.13.Z,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z,

Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z,

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – 42.99.Z,

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju- 46.19.Z.,

transport drogowy towarów– 49.41.Z,

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B,

Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy - 52.21.Z,

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z.,

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z.,

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z.,

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z.,

Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20. Z.,

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania– PKD 70.22.Z.,

Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z.,

Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B.,

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z.,

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10. Z.,

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z.,

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 77.39.Z.,

Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników- PKD 78.30.Z.”

Otrzymuje brzmienie:

Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest:

Produkcja wyrobów ogniotrwałych – 23.20.Z.,

Pozostałe przedmioty działalności Spółki to:

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych –72.19.Z.,

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10. Z.,

Pozostałe badania i analizy techniczne- 71.20.B.,

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z.,

Wytwarzanie energii elektrycznej – 35.11.Z.,

Przesyłanie energii elektrycznej – 35.12.Z.,

Dystrybucja energii elektrycznej – 35.13.Z.,

Handel energią elektryczną – 35.13.Z.,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z.,

Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z.,

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – 42.99.Z.,

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – 46.19.Z.,

transport drogowy towarów – 49.41.Z.,

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – 52.10.B.,

Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy – 52.21.Z.,

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z.,

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z.,

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z.,

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z.,

Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20. Z.,

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z.,

Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z.,

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 77.39.Z.,

Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników – PKD 78.30.Z.”

3. Dotychczasowy Artykuł 26 Statutu Spółki w brzmieniu:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

Otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w Ropczycach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia a skutki prawne wywołuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-03-13Józef SiwiecPrezes Zarządu
2015-03-13Marian DarłakWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: projektu | uchwalono

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »