Reklama

AWBUD (AWB): Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. wraz z uzasadnieniami.

Raport bieżący nr 127/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

UCHWAŁA NR 1/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL - LUBLIN" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej "Spółką")

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [#] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 2/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL - LUBLIN" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie (dalej zwana "Spółką")

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1) [#], 2) [#], 3) [#].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana na podstawie § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL - LUBLIN" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie (dalej zwana "Spółką")

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki obejmującego między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawo własności budynku.

7. Podjęcie uchwały akceptującej rozpoczęcie procedury połączenia Spółki z Awbud Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce k. Zawiercia.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej brzmienie statutu Spółki.

9. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 4/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej "Spółką")

podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: udzielenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie obejmującego między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawo własności budynku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 36 punkt 12 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i jego uzasadnieniem zawartymi w uchwale Zarządu Spółki nr 17/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej zawartym w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 2 z dnia 24 listopada 2010 roku, w związku z zamiarem objęcia przez Spółkę 100% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o., niniejszym udziela zgody na zbycie przez Spółkę tytułem wkładu niepieniężnego do spółki INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu przepisu art. 55(1) Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działka nr 21/2, obręb 19 - Majdan Tatarski, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lublinie księga wieczysta nr LU1I/00103063/9 oraz prawo własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tej nieruchomości, przy czym z przenoszonego przedsiębiorstwa zostaną wyłączone m.in. udziały i akcje w spółkach zależnych - Produkcja Wyrobów Betonowych Awbud S.A. w Fugasówce i Awbud Sp. z o.o. w Fugasówce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawno-biznesowe uchwały stanowi Załącznik nr 1 do raportu.

UCHWAŁA Nr 5/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL - LUBLIN" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej "Spółką")

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: kierunkowej akceptacji planowanego połączenia Spółki z AWBUD Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża akceptację dla działań Zarządu Spółki zmierzających do połączenia Spółki ze spółką AWBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce koło Zawiercia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawno-biznesowe uchwały stanowi Załącznik nr 1 do raportu.

UCHWAŁA Nr 6/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej "Spółką")

podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 36 punkt 5 statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu Firmy: "INSTAL-LUBLIN" S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego."

Otrzymuje brzmienie:

"1. Firma Spółki brzmi: AWBUD Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: AWBUD S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego."

2) § 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Siedzibą Spółki jest Lublin."

Otrzymuje brzmienie:

"Siedzibą Spółki jest Fugasówka."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z przepisem art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniem § 36 punkt 5 statutu Spółki wszelkie zmiany Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwała o zmianie firmy i siedziby Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. w Lublinie ( dalej"Spółka") jest konsekwencją realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 4.02.2010 r., na podstawie której strony umowy, to jest, Andrzej Wuczyński, Małgorzata Wuczyńska, Tomasz Wuczyński i Michał Wuczyński ("Wspólnicy Wuczyńscy") i Spółka zobowiązali się ( wraz z podmiotami zależnymi to jest, spółkami Produkcja Wyrobów Betonowych "AWBUD" S.A. z siedzibą w Fugasówce i "AWBUD" Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce - po stronie Wspólników Wuczyńskich oraz Geoclima Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i ZP "Instal" Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - po stronie Spółki ) do stworzenia Grupy Kapitałowej, w której Spółka stałaby się docelowo jedynym wspólnikiem Spółek PWB AWBUD S.A. i AWBUD Sp. z o.o., a Wspólnicy Wuczyńscy bezpośrednio lub poprzez kontrolowane przez nich podmioty stali się docelowo akcjonariuszami kontrolującymi, co najmniej 60% akcji i głosów w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku zakończonej transakcji Wspólnicy Wuczyńscy poprzez kontrolowany przez nich w 100 % podmiot Petrofox S.A. (societe anonyme) w Luksemburgu, spółkę akcyjną prawa luksemburskiego, który z kolei kontroluje PWB AWBUD S.A. i AWBUD Sp. z o. o. nabyli względnie objęli 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, zaś Spółka nabyła 100 % akcji PWB AWBUD S.A i 100% udziałów AWBUD Sp. z o. o.

Z powołanej wyżej umowy inwestycyjnej z dnia 04.02.2010 r wynika także, że Spółka, jako spółka dominująca w Grupie Kapitałowej, może w trakcie lub po transakcji zmienić firmę i siedzibę, która będzie odpowiadać nowej strukturze operacyjnej i właścicielskiej Grupy Kapitałowej.

Intencją działań jest zatem utworzenie struktury holdingowej z silną spółką-matką o firmie AWBUD S.A. świadczącej usługi projektowania, generalnego wykonawstwa oraz generalnej realizacji inwestycji, a także nadzorującą procesami związanymi ze strategią Grupy Kapitałowej. Spółka-matka będzie centralizować w ramach centrum serwisowego dla spółek -córek koszty administracyjne takie jak; wspólną księgowość, usługi HR, PR oraz informatyczne.

UCHWAŁA Nr 7/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej "Spółką")

podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 36 punkt 15 statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Odwołuje się [#] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniem § 36 punkt 15 statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA Nr 8/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej "Spółką")

podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 36 punkt 15 statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się [#] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniem § 36 punkt 15 statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

Załączniki:

Plik;Opis
Przemysław Milczarek - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: uzasadnienie | Raport bieżący | R. | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »