Reklama

MANGATA (MGT): Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zetkama S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r.

Raport bieżący nr 25/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Reklama

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 133) Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015r.

PROJEKTY UCHWAŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A.

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2015 R.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego]

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Pana/Panią …………. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły …... % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, "za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: ……

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły …... % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, "za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie: połączenia ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej oraz IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1. [Zgoda na plan połączenia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wyraża zgodę na plan połączenia ZETKAMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ścinawce Średniej (Spółka Przejmująca) z IDEA K5 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), przyjęty uchwałą Zarządu ZETKAMA S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz uchwałą IDEA K5 sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2015 r., podpisany w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 127/2015 z dnia 3.07.2015 r. pod pozycją 9556. Plan połączenia został zbadany przez biegłego, zgodnie z treścią przepisu art. 502 Kodeksu spółek handlowych. Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, zgodnie z treścią załącznika do planu połączenia i § 3 niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Połączenie ZETKAMA S.A. oraz IDEA K5. sp. z o.o.]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia o połączeniu ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przy ulicy 3 Maja 12, 57 – 410 Ścinawka Średnia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000084847 z IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kilińskiego 34, 40 – 062 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488750.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, w zamian za akcje, które ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wyda wspólnikom IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

3. ZETKAMA S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce.

4. ZETKAMA S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów IDEA K5 sp. z o.o., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 3. [Podwyższenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu ZETKAMA S.A.]

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A., podwyższa kapitał zakładowy ZETKAMA S.A. o kwotę 354.540,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 980.830,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych) do kwoty 1.335.370,80 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) w drodze emisji 1.772.704 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 354.540,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt groszy).Nowo wyemitowane akcje serii F uprawniają do uczestnictwa w zysku ZETKAMA S.A. (Spółki Przejmującej) od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie.

2. Osobami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji ZETKAMA S.A. będą wyłącznie dotychczasowi wspólnicy IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

3. Różnica między ustaloną wartością majątku IDEA K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a łączną wartością nominalną wydawaną w zamian akcji ZETKAMA S.A. zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy ZETKAMA S.A.

4. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A., uchwala zmianę § 5 ust. 1 statutu ZETKAMA S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

"5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.335.370,80 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.676.854 (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery akcje akcji o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.”

§ 4. [Pozostałe postanowienia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd ZETKAMA S.A. do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia ZETKAMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ścinawce Średniej (Spółka Przejmująca) z IDEA K5 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły …... % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, "za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii F Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F Spółki

§ 1. [Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej ("Spółka”) postanawia o podjęciu wszelkich czynności mających na celu ubieganiu się

o dopuszczenie oraz wprowadzenie 1.772.704 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery) akcji serii F ("Akcje”) do obrotu na rynku regulowanym ("Rynek Regulowany”), prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”).

2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym

w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW związanych z ubieganiem się

o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na Rynku Regulowanym.

§ 2. [Dematerializacja]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji Akcji w związku

z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na Rynku Regulowanym oraz upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("KDPW”) umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym

w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych KDPW związanych z zawarciem z KDPW umowy

o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych

§ 3. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły …... % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, "za” uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych.

Uchwała została/nie została podjęta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-08-14Katarzyna KopytowskaPełnomocnik

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »